Category: Telugu Hot Stories

ఇంత చిన్న బొక్కలో అంత పెద్దది పడుతుందా

అలా మా ఇంటి అరుగుమీద కుర్చూని అలోచిస్తున్న నాకు లక్ష్మి ఆంటీ గుర్తు వచ్చింది అవునూ లక్ష్మి ఆంటీని చూడడానికి వెళితే విజయ ఆంటీ కనిపించింది ఇంతకీ ఆవిడెక్కడికి వెళ్ళినట్టూ ఆవిడ కూడా ఇంతేనా?? లేక నిజంగానే చెరువు గట్టుకు వెళ్ళిందా?? అనుకుని సరే లక్ష్మి ఆంటీ ఏమి చేస్తుందో చూద్దాం అనుకుని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళా ఆంటీ పడుకుని ఉంది కాని నిద్దరపోవడంలేదు నన్ను చూసి ఆ పండూ రా అంటూ లేచింది పడుకోండి ఆంటీ నేను తరవాత వస్తాలే అన్నాను ఊరికే అల నడుము వాల్చను అంతే నిద్దరపోవడంలేదు అని ఏంటి ఇటు వచ్చావ్ అంది ఊరికే ఆంటీ అన్నాను ఊమ్మ్ సరే ఒక్కదానినే బోరుకొడుతుంది నువ్వు వచ్చవుగా దాడి ఆడదామా?? అంది సరే ఆంటీ రండి ఈసారి మిమల్ని ఎలాగైన ఓడించేస్తాను అన్నాను అబ్బో నన్ను ఓడించడానికే వచినట్టు ఉన్నవే అంది నన్ను చూస్తూ అవునాంటీ అన్నాను ఆట మొదలెట్టాం ఆంటీ ఆటలో లీనం ఐపోయింది నేను అప్పుడే అంతకన్న మంచి ఆట చూశాను కదా అందుకని బాయిలు విజయ ఆంటీవి పెద్దవా లక్షి ఆంటీవి పెద్దవా అని చూస్తున్నా ఈలోపు ఆంటీ పైట జారింది లోనెక్ జాకీటు ఆంటీ సగం సళ్ళు నాకు చూపించింది నేను అటే చూడడం వల్ల ఆట సరిగ్గా ఆడడంలేదు ఆంటీ నన్ను గమనించింది ఏంటి పండూ ఆడతావా ఆడవా?? అంది నేను వాటినే చూస్తున్నా నేను ఎక్కడ చూస్తున్నానో కనిపెట్టిన ఆంటీ తన పైట సరిచేసుకుని ఏఏయ్య్ అలా చూడడం తప్పు కాదూ అంది నేను ఏమి మాట్లాడలేదు ఊయ్య్ ఏంటీ ఏమయ్యింది ఇవ్వలనీకు అంది ఏ ఏమిలేదాంటీ అని అక్కడనుండీ వచ్చేయ్యబోతుంటే కాదు నువ్వు రోజూలా లేవు ఎదో అయ్యింది చెప్పు అంది ఏమిలేదాంటీ అన్నాను తడబడుతూ చెపుతావా లేక ఇప్పుడు నువ్వు చేసిన పని మీ అమ్మతో చెప్పమంటావా అంది. వద్దాంటీ అన్నాను సరే మరి ఏంటో చెప్పు అంది ఆ విష్యం లక్ష్మి ఆంటెకి చెప్పడం తప్పో ఒప్పో నాకు తెలియదు చెప్పకపోతే మాత్రం అమ్మ కి ఆంటీ ని అలా చూశాను అని చెప్పేస్తాను అంటుంది అదుకని నేను సుబ్బు విజయ ఆంటీ లు చేసుకునే పని గురించి చెప్పాను లక్ష్మి ఆంటీకి అవునా?? పెద్ద పతివ్రతనంటుంది పాలేరోడితో దెంగించుకుంటుందా?? ఉండు దీని సంగతి చెపుతా అంది అంటీ ఆంటీ నేను చెప్పను అని చెప్పకండి ప్లీజ్ అన్నాను నువ్వు చెప్పవు అని ఎందుకు చెపుతా నేనే చూశాను అని చెపుతా ఒక ఆట ఆడుకుంటా దానితో అంది. మళ్ళి నన్ను చూసి వాళ్ళని అలాచూసి నన్ను చుద్దం అని వచ్చావా?? అంది ఆంటీ చి అదికాదు ఆంటీ ఊరికే ఆడుకుందాం అని వచ్చా అన్నాను మరి నావి ఏంటి అలా తినేసేలా చూస్తున్నవ్ అంది. ఇంక చెప్పకపోతే వదిలే లా లేదు అని మీవి పెద్దవ విజయ ఆంటీవి పెద్దవా అని చూస్తున్నా అంటీ అన్నాను ఎవరివి పెద్దవి ఇంతకీ అంది విజయ అంటీవే అన్నాను అవునా నావి కాదా?? అంది కాదు అన్నాను ఎందుకు కాదు నావే పెద్దవి అంది ఏమికాదు మీవి ఆంటీ వాటికన్న చిన్నవే అన్నానునువ్వు సరిగ్గా ఎప్పుడన్న చూశావా నావి అంది ఇప్పుడు చూశానుగా అన్నాను. సగం చూసి చిన్నవి అనేస్తావా ఎదన్న మొత్త్తం చూసి చెప్పలి అంది ఇందాక అలా చూస్తేనే అమ్మకి చెపుతాను అన్నారు మళ్ళి మొత్తం ఆ అన్నాను ఆంటీ పక పకా నవ్వి మీ అమ్మకి చెప్పను లే విజయా ఆంటీ విషయం కూడా ఇంకెవ్వరికి చెప్పకు నాకు చెప్పను అనికూడా చెప్పకు సరేనా అంది అలాగే ఆంటీ అన్నాను ఉమ్మ్ నావి మొత్తం చూస్తావా అంది నేనేమి మాట్లాడ్లేదు మొత్తం చూసి దానివి పెద్దవో నావి పెద్దవో చెప్పలికదా మాట్లడవేంటి అంది సరే ఆంటీ ఐతే చూపించండి చూసి చెపుతా అన్నాను సరే ఆ తలుపు వేసిరా అంది నేను తలుపు గెడ పెట్టాను.ఆంటీ నాకు ఒక డొవ్ట్ అడగనా అన్నాను అడుగు అంది ఇలా తలుపులు గెడ ఎందుకు పెట్టుకుంటారు ఇందాకడ విజయ ఆంటీకూడా తలుపు గెడ పెట్టావా అని అడిగింది సుబ్బు ని అన్నాను ఆంటీ మళ్ళి నవ్వి వాళ్ళు అన్ని గెడలు వేసుకుని చేసుకుంటేనే నువ్వు అంతా చూసేశావ్ ఇంకా తలుపులన్ని తీసి చేసుకుంటే ఊరందరూ సినిమా చూస్తారని తలుపులు మూసేస్తాం అంది అవునా మరి ఇతే అని ఆగిపోయా ఊ ఐతే అంది ఏమిలేదాంటీ అన్నాను ఊయ్ ఎదో దాస్తున్నవ్ చెప్పు అంది మీరేగా ఎవ్వరికీ చెప్పవద్దు అన్నారు అన్నాను నాకు చెప్పవచ్చులే చెప్పు అంది నిన్న రాత్రి గడ్డివాము విష్యం చెప్పాను అమ్మొ అమ్మొ లంజ ఇంత బరి తెగించి దెంగించుకుంటుందా అబ్బొ పెద్ద జాణే ఏమో అనుకున్నా పైకి పతివ్రత చీకటిపడితే బోకు లంజ అన్న మాట బలే విషయం చెప్పవురా అంది ఆంటీ. మరి మీరు చూపించండి అన్నాను జాకీటు విప్పి రెండు బాయిలు బయటకి చూపించి ఇప్పుడు చెప్పు అంది లక్ష్మి లాంటీవి కూడా సేం విజయా ఆంటీ వాటిలా చాలా పెద్దవే కానీ లక్ష్మి ఆంటీ ముచ్చికలు విజయా ఆంటీ అంత లేవు చిన్నగా ఉన్నయి అదే చెప్పను ఇద్దరివి ఒకేలా ఉన్నయి ఎవ్వరివి చీన్నవి కాదు పెద్దవి కాదు కానీ ఇవి మాత్రం మీవి చిన్నవి అంటూ నా చూపుడు బొటన వేళ్లతో ఆంటీ పాల ముచికని పట్టుకుని చూపించా ఇస్స్స్స్స్స్స్స్ ఒరేఏయ్య్ ఏంటిరా అలా పట్టుకున్నావ్ అంది సోరీ ఆంటీ అన్నాను. ఉమ్మ్ దాని రంకు బాగోతం చెప్పి బాగా రెచా గొట్టావ్ రా మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ అబ్బహ్ అంది ఆంటీ. ఆంటీ నాకు ఇంకో డౌట్ ఉంది అడగనా అన్నాను ఊమ్మ్ అడుగు అంది ఆడవాళ్లకి కాళ్ళ మద్యలో ఏమి ఉంటుంది అన్నాను ఆంటీ ఏమి మాట్లడలేదు అక్కడ ఏదన్న బొక్క ఉంటుందా?? అన్నాను ఆంటీ ఏమి మాట్లడలేదు కచ్చితంగా అక్కడ పెద్ద బొక్క ఉంటుంది కదా అందుకే సుబ్బు గాడి అంత పెద్ద బెల్లాయి అంటీ బొక్కలో దూరిపోయి మళ్ళి లాగితే బయటకి వస్తుంది అన్నాను ఆంటీ కళ్ళు ఎర్రబడ్డయి ఒళ్ళు చిన్నగా వణుకుతున్నట్టు కూడా ఉంది ఆంటీ అన్నాను ఆహ్హ అంది ఒకసారి మీరు అక్కడ ఏమి ఉంటుందో చూపిస్తారా?? అన్నాను చీ అక్కడ చూడకూడదు అంది మరి వీటిని చూపించారు అంటూ మళ్ళి రెండు చేతులతో రెండు ముచ్చికలు పట్టుకుని ఇవి చూపించి విజయ అంటీవి పెద్దవా మీవిపెద్దవా అని అడిగారుగా మరి అకక్డ విజయా ఆంటీ ది పెద్ద బొక్కో మీది పెద్ద బొక్కో చూసి చెప్పవద్దా?? అన్నాను ఆంటీకి ఎదోల ఐపోతుంది పండూ అక్కడ చూడటం తప్పురా అంది ఇవి చూపించడానికి లేని తప్పు అక్కడ చూపిస్తే వచ్చిందా?? ఐనా ఇక్కడ మనిద్దరమే ఉన్నం కదా ఆంటీ నేను మీ బొక్క చూశాను అని ఎవ్వరికి చెప్పనులే అన్నాను ఒరే అంతమను బొక్క బొక్క అనకురా అంది. బొకని బొక్క అనక ఇంకేమి అంటారు అన్నాను దానిని పూకు అంటారు అంది అవునా?? దానికి పేరుకూడా ఉందా?? బాగుంది పూకు బలే ఉంది వెరైటీగా అని సరే ఐతే మీ పూకు చూపించడి మీ పూకు పెద్దదో విజయా ఆంటీ పూకు పెద్దదో చెపుతాను అన్నాను చూపించేదాకా వదిలేలా లేవుగా అంది ఊహ్హూ వదలను చూపించాలి మీద్దరి పూకుల్లో ఎవరిది పెద్దదో నేను చెప్పలి అప్పుడె వదులుతా అన్నాను సరే ఐతే ఈవిష్యం మట్టుకు ఎట్టిపరిస్తితుల్లోనూ ఎవ్వరికీ చెప్పకూడదు అంది హుమ్మ్ చెప్పను అన్నాను నా మీదా ఒట్టు వెయ్యి అంది ఆ మీతోడు ఆంటీ అన్నాను సరే చూడు అని అంటీ లంగా చీరని మొలవరకూ ఎత్తింది తొడలు మాంచి బలంగా ఉన్నాయి కళ్ళమద్యలో మొలదగ్గర నల్లటి వెంట్రుకలు ఉన్నాయి ఇదేంటి ఇక్కడ కూడా తలమీదల బొచ్చు ఉంటుందా అంటూ అక్కడ చెయ్యి పెట్టేశాను నా చేతికి ఒత్తుగా తగిలింది ఆంటీ బొచ్చు ఇస్స్స్సిహ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఒరేఏయ్య్ ఎక్కడబడితే అక్కడ అలా చేటులు పెట్టేయ్యకూడదు ఊరికే చూస్తాను అని చేతులు పెడుతున్నావే అంది ఇక్కడ బొచ్చు అడంగా ఉంది నాకు మీ పూకు సరిగ్గా కనిపించడంలేదు అందుకే ఈ బొచ్చుని పకక్కి తప్పిస్తే మీ పూకు కనిపిస్తుంది కదా అని అన్నాను గొప్ప పనే చేశావులే ఇదే పూకు అంది అదేంటి మరి విజయ ఆంటీకి ఇలా బొచ్చు లేదు అన్నాను ఒరేయ్య్ దీనిని బొచ్చు అనకూడదు అంది మరి ఏంఅనాలి అన్నాను ఆతులు అనాలి అంది అవునా దీనికి వేరే పేరు ఉందా ఈ పేరుకూడా బాగుంది అన్నాను విజయా ఆంటీకి ఇక్కడ ఆతులు లేవా?? అంది. లేవు అంతా నీటిగా ఉంది అన్నాను ఆతులు సుబ్రం చేసి ఉంటుంది దొంగముండ అంది ఆంటీ అంటే ఏంటి అన్నాను అవన్ని నీకు తెలియదులే ముందు నాది పెద్దదా దానిది పెద్దదా చెప్పు అంది ఏమి చెప్పను ఇక్కడ నాకు ఎదన్న కనిపిస్తే కదా చెప్పడానికి ఇదంతా ఆతులుతో అడివిలా ఉంది ఇక్కడ ఏమీ కనపడడంలేదు అన్నాను ఆంటీ పక్కున నవ్వి సరే ఒక పదినిముషాలు కూర్చో వస్తాను అంది ఎక్కడకి అన్నాను ఈ ఆతులు సుబ్రంచేసి నీకు నా పూకు చూపిస్తా అప్పుడూ చెపుదువు గాని అంది సరే ఐతే ఇంతకీ మీరు ఎక్కడకి వెళుతున్నారు అన్నాను సుబ్రం చేసుకోవదానికి అంది ఇక్కడ చెయ్యడి ఆంటీ నేను చూస్తాను ఎల చేస్తారో అన్నాను ఇక్కడా ఇకడ ఎలా సుబ్రం చేసేటప్పుడు ఆతులు ఇదంతా పడి చిరాకు అవుతాయి అందుకని బాత్రూం లో సుబ్రం చేసుకోవలి అని ఆంటీ వెళ్ళబోయింది కిందపడితే చీపుతురో తుడిచేస్తే పోతుంది కదా ఇక్కాడే చేసుకోండి ఆంటీ అన్నాను సరే నీ ముచ్చట కాదనడం ఎందుకు అని వంటింటిలోకి వెళ్ళి బ్లేడు తెచ్చి ఆంటీ పంగా బాగా విడదీసి కింద కూర్చుని ఆతులు గీసుకుంది ఆతులు గీసేటప్పుడు ఆంటీ వేళ్ళతో అక్కడ లాగిపట్టుకుని నొక్కి పట్టుకుని అక్కడ ఉన్న ఆతులు అన్ని గీసేసింది ఉమ్మ్ పండూ ఇదిగో చూడు అంది నేనూఅల్రడీ దానినే చూస్తున్నా ఏంటిరా అలా చూస్తునవ్ అంది ఆంటీ మీకేమో ఇలా ఉంది మరి ఆంటీకేంటి అలా ఉంది అన్నాను ఎలా ఉందిరా అంది సుబ్బు గాడి బెల్లాయి అంతా పట్టేసిందిగా అన్నాను మరి అంత పెద్ద బొక్క మీకు లేదుగా మీదే చిన్నది అన్నాను ఒరే బొక్క బయటకి కనిపించదు రా ఇదిగో చూడు అంటూ తన రెండు చేతులతో పూకుని విడతీసి చూపించింది ఆంటీ బొక్క ముడుచుకుని ఉంది ఇదేంటి ఇంత చిన్న బొక్కలో అంత పెద్దది పడుతుందా ఎక్కడన్న?? మీరు మరీ చెపుతారు మీదే చిన్నది అన్నాను పడుతుందిరా బాబు అది పెట్టే టప్పుడూ ఇది విచ్చుకుంటంది ఎత పెద్దది ఐనా దీనిలో దూరిపోతుంది అంది అవునా అన్నాను ఇంతకి ఎవరిది పెద్దదో చెప్పు అంది మీదే పెద్దది ఆంటీ విజయా అంటీది మీదానితో పోలిస్తే చిన్నదే అంటీ నా చెయ్యి చీలిక వీద వేసి ఇటూ అటూ ఉన్న రెమ్మల్ని చూపిస్తూ ఇక్కడ మీవి బలే ఉబ్బి ఉన్నయి విజయా ఆంటీవి ఇలా లేవు అన్నాను ఉమ్మ్మ్ చూశావా నాదే పెద్దది అంటావ్ ఐతే అని అప్పటిదాకా చేతితో పట్టుకుని ఉన్న చీరని లంగాని వదిలేసింది నేను ఆంటీ కొంచెం సేపు చూపించవచ్చుగా అన్నాను ఏంటిరో అప్పుడే పూకు కావలసి వచ్చింది పిల్లోడికి చూసింది చాల్లే వెళ్ళి చదువుకో నేను అలా ఒకసారి చెరువు గట్టుకి వెళ్ళాలి అంది.

TOP తెలుగు వంద బూతు సెక్స్ కథలు

The post ఇంత చిన్న బొక్కలో అంత పెద్దది పడుతుందా appeared first on Hindi Sex Stories.

అరవకు పక్క గదిలొ నా పెళ్లం ఉంది అన్నాడు

చుట్టూ చూసాను ఆయన రూములో ఎక్కడా లేరు. ఈ టైము లో ఎక్కడకి వెళ్ళుంటారబ్బా అనుకుంటున్నాను పోనీ మంచినీళ్ళ కొసమా అంటే రూము లోనే బోటిల్ ఫుల్లు గా నీళ్ళు ఉన్నాయి నాకొచ్చిన కల వల్లన అనుకుంట కస్త భయంగా కూడా ఉంది నెమ్మదిగా లేచి బెడ్ దిగి ఒక్కొ అడుగు వేసుకుంటూ బయటకి ఒస్తున్నాను లైటు కూడా వెయలేదు ఫోన్ లైట్ లో చూసుకుంటూ నడుస్తున్నాను చాలా నిస్సబ్దంగా ఉంది ఇంతలో పక్క రూము నుంచి చిన్న చిన్న గొంతులతొ మాటలు వినిపిస్తున్నాయి ఎంతా అని గోడ దగ్గరకి వెళ్ళాను ఈ రెండు గదులకి మధ్యలో ఒక చక్క తలుపు కుడా వుంది కాని అది తాళం వేసెసి ఉంది చెవు తలుపు కి పెట్టి వింటానికి ప్రయత్నించాను అప్పటికే నకు విషయం అర్దమయిపోయింది పక్క గదిలొ లెక్క ప్రకరం మా వారి పిన్ని ఒక్కటే వుండాలి కాని ఇంకో మగ గొంతు కూడా వినిపిస్తుంది నా పక్కన ఉండాల్సిన్ నా మొగుడు లేడు ఇంకేముంది వాళ్ళిద్దరు అర్దరాత్రి ఆ గదిలో ఏమి చేసుకుంటున్నారొ ఊహించటానికి పెద్ద కష్టపడాల్సిన పని లేదు. కాని నాకు తెలియాల్సింది వీళ్ళకి ఎప్పటి నుండి కుదిరింది అనే విషయం మాత్రమె వాళ్ల పిన్ని పేరు ఉమా మహేశ్వరి చూదతానికి చక్కగానే ఉంటుంది నాతొ సమానమైన అందగత్తె అనే చెప్పాలి కాకపొతే తనది కోల మొఖం నాకన్నా కాస్త పొదుగ్గా ఉంటుంది కాలు బారు మనిషి కాబట్టి చీర లో చూస్తే బాగా సన్నగా ఉన్నట్టు ఉంటుంది మరి విప్పి చూస్తే ఎల ఉంటుందో ఇంకా తెలిదు, నేను అలానే నిదానంగా గది బయటకు ఒచ్చి పక్క రూము దాతి దాని పక్కనున్న సందు లొకి వెళ్ళి లొపలకి చూదతానికి ఏదైనా దారి కనిపిస్తుండేమొ అని వెతుకుతున్నాను మొత్తానికి ఒక చిన బొక్క దొరికింది లొపల చిన్న బెద్ లైట్ మాత్రమే వేసి ఉంది.

కాసేపటికి మొహాలు పొల్చుకోగలిగాను మా వారు వాళ్ళ పిన్ని ఫైన పడుకుని నిదానంగా పైకి కిందకీ ఊగుతున్నారు, ఆవిద వేడి నిత్తూఉర్పులు వదులుతూ ఈయన్ని గట్టిగా వాటేసుకుని ఈయన ఊపుకి అనుగుణంగా తను కూడా నిదానంగా ఊగుతూ ఉంది ఇలా చేస్తూనె హస్కీగా ఒనుకుతున్న గొంతుతొ మాట్లాడుతుంది ఆమె, కొంచెం చెవులు రెక్కించి వినటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను, స్స్స్స్స్స్ అబ్బా అసలు వస్తావ్ అనుకోలేదు రా రెండేళ్ళు అయ్యింది మనం ఇలా కలిసి అనది, నువ్వు ఫోన్ చేసి ఉరులో ఉన్నావ్ అనగానే ఆగమెగాల మీద ఒచ్చెసాను అంటూ రెండు చేతుల్లొ కి తన సళ్ళు తిసుకుని పిసుకుతున్నాడు దాదాపు నాకున్నంత ఉన్నాయి కాకపోథె చీర కట్టినపుదు అలా కనపడవు ఆమె స్స్స్స్స్ అబ్బా ఎందుకొ తెలిదు రా నాకు నువ్వె భొని చేసావ్ కాబట్టి అనుకుంత నువ్వంటే ఇంత ఇది నాకు అంది, నాకు బోని చేసింది కూడా నువ్వె గా అందుఖే నువ్వన్నా కూడా నాకు అంత ఇది అన్నాడు, అబ్బో ఏం కాదు లే ఈ రెండేళ్ళలో ఎన్ని సార్లు పిలిచాను అసలు సరిగ్గా రెస్పోండ్ అన్న అయ్యవా మళ్ళి మాటలు చెప్తున్నావ్ అంది దానికి వేరే కారణం ఉంది లె ఇంటి సరుకు కాడని బయటకి వెల్టే నిలువునా మొసం చేసింది ఒక దొంగ ముండ అన్నాడు ఆ మాట అంటూనే గట్టిగా లోపలకి తోసాడు స్స్స్స్స్స్ అబ్బ్బా చిరిగిపొద్దిరా ఎవర్తో మీద కొపం నా మీద చూపిస్తావెంటి అని ఆయన పిర్ర మీద గిచ్చింది, ఇంతకి ఎవరది నిన్ను మొసం చేసెంత గొప్ప పతివ్రత అంది, ఎందుకో ఆ మాట వింటుంటే నాకు నవ్వొచింది, అవన్ని ఇప్పుదు కాదు తరవాత మాట్లాడుకుందం నొర్ముయ్యి అంటూ ఆమె ఇంకేదో చెప్పేలొగా ఆమె నొరు తన నోటితో మూసేసాడు ఆమె కూదా తన ముద్దు కి స్పందిస్తూ అతని చుట్తు చేతులు పెనవేసి అల్లుకుపొసాగింది అలా ఇంకొన్ని ఊపులు ఊపి ఉన్నట్టుండి ఆమె నుండి పైకి లేచి ఆమే ని బూర్లా పడుకోబెట్టి పిర్రలు విడదీసి ఈయన మడ్డ పిర్రల మధ్య సందులొ గుచ్చి లోపలకి తోయటానికి ఫ్రయత్నిస్తున్నాడు

ఇంతలో ఆమెకి విషయం అర్దమయ్యి అమ్మొ ఒద్దురా నొప్పిగా ఉంటుంది అంటుంది ఈయనకి ఇంత రసికత ఉందని నాకు అస్సలు తెలిదు నన్ను తప్ప అందర్ని సుఖపెడతాడు ఆమె అలా అంటున్న వినకుండా గట్టిగా తోసేసాదు అలా తోస్తూనే ఆమె నొటినుండి ఒస్తున్న గావు కెక ని తన చేతితో ఆపేసి అరవకు పక్క గదిలొ నా పెళ్లం ఉంది అన్నాడు, ఇనా మొదటిసారి ఇనట్టు అలా అరుస్తావేంటి అన్నాడు, రెండేళ్ళు అయ్యింది మరి నోప్పిగా ఉండదా అదెంటి మి ఆయన ఇది చెయడా అనాడు లేదు నా గుద్ద దెంగింది నువ్వొక్కడివేరా అంది, అబ్బో అనుకున్నాను, నిదానంగా చేయి కాసేపటికి నొప్పి పొతది లె అంది, అతని చేతులు బోర్లా పడుకున్న ఆమె స్తనాల కిందకి పొనిచ్చి వాటిని పిసుకుతూ నిదానంగా లొపలకి దింపాడు దింపగానే స్స్స్స్స్స్స్ అని చిన్న మూలుగు ఒదిలి ఆగరా కదలకు అలానే కాసేపు ఉంచు అంది, అలానే ఉంచి ఆయనా పూర్తిగా తన వీపు మీద పడుకుని మెడ ఓంపులో ముద్దులు పెడుతూ నాకుతూ ఉన్నాడు ఆమె స్స్స్స్స్ స్స్స్స్స్స్ స్స్స్స్ అంటూ మెలికలు తిరుగుతూ ఉంది, ఏయ్ నన్ను కదలొద్దని నువ్వు కదుల్తావేంటోయ్ అన్నాడు, ఆమ్మొ ఈ సచ్చినోడు ఇంత వయ్యారంగ మాట్లాడతాడని నాకు ఇప్పటిదాకా తెలీదు ఇలా అనుకుంటూ వాళ్లనే చూస్తూ ఉన్నాను వాళ్ల స్రుంగరం చూస్తుంటే నాకు కూడా లోపల ఇదిగా ఉంది కాని ఇక్కడ ఆర్చేవారా తీర్చేవారా అనుకుంటూ ళొపలకి చూస్తే నా మొఘుదు రైల్ ఇంజిను కదిలినట్టు గబ గబా దాని గుద్ద పగలగొట్టేస్తున్నాడు అది కొంచెం గట్టిగా మూలుగుతుంది ఈయన చేతులు రెండూ ఆమె రెండు సళ్ళు పట్టుకు నలుపుతూ ఒక చేయి పైకి తీసి ఆమె నోరు కూడా మూసి అరుపులు బయటకి రాకుండా దరువేస్తున్నాడు దరిద్రుడు.

ఛీ ఛీ అసలు నా బతుకెంటో నాకే అర్దం కాట్లేదు వీడు నన్ను తప్ప అండర్ని సుఖపెడుతున్నాడాని బాదపడాలో లేక నేను కూడా నాకు నఛ్ఛిన చోట సుఖపడొచ్చని ఆనందపడాలో తెలీట్లేదు ఇక నిదానంగా నా రూముకెళ్ళి మంచం మీద వాలాను ఆలొచనలు పరి పరి విదాలా పొతున్నాయి, అసలు వీడ్ని వదిలేస్తే పోతుందేమూ మనం సరే అంటే కాళ్ల దగ్గర పడుండే వాళ్ళు చాల మందే ఉన్నారు అనిపిస్తుంది, మల్లి కాసేపటికి ఛీ ఛీ నాకెం కర్మ పట్టింది ఎందుకు వదిలెయాలి నేనెందుకు చెడ్డాదాన్ని అవ్వాలి, ఇలానే నాకు నచ్చిన చోట నేను సుకపడతాను కూతురిని అత్త మామలు బానే చూసుకుంటున్నారు దానికేం లోటు లేధు అనుకుంటూ కొన్ని వేల ఆలొచనలతోనే నిద్రలోకి జారుకున్నాను.

 TOP తెలుగు వంద బూతు సెక్స్ కథలు

The post అరవకు పక్క గదిలొ నా పెళ్లం ఉంది అన్నాడు appeared first on Hindi Sex Stories.

వణుకుతున్న వేళ్ళతో నెమ్మదిగా హుక్ విప్పేసాడు

అక్కడ ఒక పాన్ డబ్బా పక్కన నిలబడి శీనుగాడు సిగరెట్ కాలుస్తున్నాడు. వాడిని చూసి కవిత, “కరెక్ట్ తైంకి దొరికాడే నీకూ..” అంది. “నాకు ఒక్కదానికే కాదు, మన ఇద్దరికీ..” అని కరెక్ట్ చేసింది. “వాడు మన పిల్లల కంటే సంవత్సరం చిన్నోడు అనుకుంటా..ఇద్దరికీ సరిపెట్టగలడా!?” అంటూ అనుమానం వ్యక్తం చేసింది కవిత. “అమ్మో వాడి సంగతి నీకు తెలీదు. నొక్కుడుతోనే సగం కార్పించేస్తాడు.” అంది ప్రమీల. “అయినా వాడు భయపడ్డాడు అన్నావు కదే. మరి దారిలోకి వస్తాడా!” అడిగింది కవిత. “ఎలాగైనా దారిలోకి తెచ్చుకోవాలి. అసలే ఒళ్ళంతా కాలిపోతుంది. సరైన దెబ్బపడకపోతే ప్రాణం ఉండేట్టులేదు.” అంది ప్రమీల వేడి నిట్టూర్పులు విడుస్తూ. కవిత కూడా నిట్టూర్చి, “సరే, తొందరగా కానీయ్..” అంది. ఆమె అలా అంటూ ఉండగా శీను వాళ్ళని యధాలాపంగా చూసాడు. ప్రమీలను చూడగానే వాడు గబుక్కున సిగరెట్ ను కిందకి పారేసాడు. ప్రమీల వాడిని దగ్గరకు రమ్మన్నట్టు తలతో సైగ చేసింది. ఆమె సైగ చేయగానే వాడు బుద్దిగా ఆమె దగ్గరకి వచ్చాడు. “ఏరా! సిగరెట్లు కూడా కాలుస్తావా?” అడిగింది ప్రమీల దబాయింపుగా. వాడు ఏమీ మాట్లాడకుండా తలవంచుకున్నాడు. “సర్లే, భయపడకు, ఎవరికీ చెప్పనులే.” అంది ప్రమీల. ఆమె అలా అనగానే, వాడికి కాస్త ధైర్యం వచ్చి, ఆమె వైపు చూసాడు. “టైం ఎంతయ్యిందీ!?” అడిగింది వాడిని. వాడు సెల్ లో చూసి, “పదకొండు..” అని చెప్పాడు. “మ్..మా ఇంటికి వెళదామా?” అడిగింది ఆమె. వాడు ఆశ్చర్యంగా ఆమెను చూసాడు. “అదే నువ్వు ఖాళీగా ఉంటేనే! చిన్న పని ఉంది.” అంది ఆమె. వాడు ‘సరే’ అన్నట్టు తల ఊపాడు. ప్రమీల తన పక్కన ఉన్న కవితను చూపించి, “ఇదెవరో తెలుసా నీకూ?” అంది. వాడు తెలుసన్నట్టు తల ఊపాడు. “సరే, ఆటోని పిలు..” ఆర్డర్ వేసింది ప్రమీల. వాడు అటువైపు పోతున్న ఒక ఆటోని ఆపి, ఎక్కడికి వెళ్ళాలో చెప్పిన తరవాత, ప్రమీల లోపలకి ఎక్కి, వాడిని రమ్మన్నట్టు సైగ చేసింది. వాడు ఆమె పక్కన కూర్చోగానే, కవిత ఎక్కి వాడి పక్కన కూర్చుంది. ఇద్దరి మధ్యా ఇరుక్కుపోతూ కూర్చున్నాడు. మెత్తగా వాళ్ళ తొడలు తగులుతుంటే, వాడికి స్వర్గంలో తేలిపోతున్నట్టు ఉంది. వాడు అలా తేలిపోతూ ఉండగానే, ఆటో ప్రమీల ఇంటికి చేరుకుంది. ముగ్గురూ లోపలకి చేరుకున్నాక, ప్రమీల మెయిన్ డోర్ బోల్ట్ పెట్టేసి, “రా..” అంటూ శీను గాడిని బెడ్ రూంలోకి తీసుకుపోయింది. వాడికి ఏం జరుగుతుందో అర్ధం కావడం లేదు.

“కూర్చో..” అంది ప్రమీల. వాడు అటూఇటూ చూసాడు. మంచం తప్ప ఏమీలేదు అక్కడ కూర్చోడానికి. “కూర్చోరా..” అంటూ, వాడి భుజాలు పట్టుకొని, మంచంపై కూర్చోబెట్టి, “మా ఇద్దరికీ ఒక సమస్య వచ్చింది. నువ్వే తీర్చాలి.” అంది ప్రమీల. “ఏంటి ఆంటీ!?” అన్నాడు వాడు. “మా ఇద్దరిలో ఎవరి సైజులు పెద్దవో చెప్పాలి.” అంది ఆమె నవ్వుతూ. ఆమె అలా అనగానే, వాడికి ఒక్కసారిగా జిమ్ అంది. “ఆ..ఆంటీ..” అన్నాడు వాడు తడబడుతూ. “చెప్పగలవా, లేదా!?” అంది ప్రమీల. వాడు అయోమయంగా సరే అన్నట్టు తల ఊపాడు. “గుడ్…మరి పట్టుకొని చెప్తావా! లేక చూసి చెబుతావా!” అంది ప్రమీల. “చూసి ఏం చెబుతాడే! పట్టుకుంటేనే కరెక్ట్ గా తెలుస్తుంది వాడికి.” అంది కవిత. వెంటనే ప్రమీల, “అబ్బా! ఇప్పుడు అన్నీ విప్పాలంటే సిగ్గుగా ఉందే..” అంది. “తప్పదుకదా మరీ…అంతేకదా శీనూ..” అంది కవిత. వాడు కళ్ళు పెద్దవి చేసుకొని, అలానే చూస్తున్నాడు ఇద్దరినీ. “మ్..సరే, విప్పేద్దాం..” అని, శీనుతో “మరి మేము విప్పితే నువ్వు అలానే ఉంటావా! నువ్వు కూడా విప్పేయ్..” అంది ప్రమీల. వీళ్ళ మాటలకి శీనుకి ఫుల్లుగా లేచిపోయింది. అయినా బెరుకుగా చూస్తూ ఉన్నాడు. వాడి చూపులు చూసి, “పాపం, చిన్న పిల్లాడు కదే..వాడేం విప్పుకుంటాడూ!? మనం హెల్ప్ చేద్దాం..” అంది కవిత. “అంతేనంటావా!” అని, ప్రమీల శీనుతో “పైకి లేవరా…” అంది. వాడు బుద్దిగా లేచి నిలబడ్డాడు. ప్రమీల వాడి దగ్గరకి వెళ్ళి, నెమ్మదిగా వాడి షర్ట్ విప్పేసి, వాడి ఫేంట్ పై చేయి వేసింది. వాడిలో సన్నటి వణుకు మొదలయ్యింది. ఆమె వాడి ఫేంట్ బటన్ తీసి, జిప్ ను మెల్లగా కిందకి లాగింది. అలా లాగడంలో ఆమె వేళ్ళు అతని అంగాన్ని అండర్ వేర్ మీదనుండే పలకరించాయి. ఆమె వేళ్ళు తాకగానే వాడు “స్..” అన్నాడు. ఆమె నవ్వుతూ, వాడి ఫేంట్ ని కిందకి లాగేసింది. ఇద్దరు ఆంటీల ముందు అలా వట్టి అండర్ వేర్ తో నిలబడే సరికి వాడికి సిగ్గుగా అనిపించి, తల దించుకున్నాడు. “వీడేంటే సిగ్గు పడుతున్నాడూ!?” అంది కవిత. “మ్..ఆ అండర్ వేర్ ఉంచినందుకేమో!” అంది ప్రమీల. “మ్..అలాగా!” అంటూ, కవిత వాడి దగ్గరకి వెళ్ళి, అండర్ వేర్ ని నెమ్మదిగా కిందకి లాగసాగింది. ఆమె కాస్త కిందకి లాగగానే, వాడి అంగం స్ప్రింగ్ లా బయటకి తన్నింది. ఊగుతున్న వాడి అంగాన్ని చూసి, కవిత “అబ్బో! చాలా పెద్దది ఉందే వీడిదీ!” అంటూ, వేళ్ళతో దాని మీద కొట్టి, అండర్ వేర్ ని పూర్తిగా లాగేసింది. వాళ్ళు చేస్తున్న పనులకి వాడికి టెన్షన్ పెరిగిపోతుంది. పూర్తి నగ్నంగా ఉన్న వాడిని చూస్తూ, ప్రమీల “మ్..ఆ రోజు చీకట్లో పట్టుకోవడమే తప్పా, చూడలేదు. బావుందిరా…” అంటూ, వాడి అంగాన్ని పట్టుకోబోతుంటే, కవిత “ఏయ్, ఆగవే..” అంది. “ఏంటే!?” అంది ప్రమీల. “వాడివి పూర్తిగా విప్పేసి, మనం కట్టుకొని ఉండడం బాగోలేదే..” అంది కవిత. “మ్…మనం వాడిది విప్పాము. వాడు మన బట్టలు విప్పాలీ..అదేకదా న్యాయం..” అంది ప్రమీల. “వాడు విప్పగలడా!?” అంది కవిత. “వాడు అందులో ఎక్స్ పర్ట్..” అని, వాడితో “అంతేకదరా!” అంది. వాడు మొహమాటంగా నవ్వాడు. అది చూసి కవిత “పిల్లాడు మొహమాట పడుతున్నట్టున్నాడే…మనమే విప్పేద్దాం…” అంది. ప్రమీల చిన్నగా నిట్టూర్చి, “సరే..” అంది.

వాడిని అలాగే మంచంపై కుర్చోబెట్టి, ఇద్దరూ తమ బట్టలను ఒక్కొక్కటే తీయసాగారు. వాళ్ళ అందాలు ఒక్కొక్కటే బయటపడుతుంటే, వాడికి గొంతు తడి ఆరిపోతుంది. మొదటగా పైట తొలగించి, జాకెట్ లు తీసేసి, బ్రాతో నిలబడి, వాడితో “కాస్త దీని హుక్ తీయరా..” అంటూ వెనక్కి తిరిగారు. వాడికి అడుగు పడడం లేదు. వాళ్ళు తల వెనక్కి తిప్పి, “తొందరగా రారా…” అన్నారు ఘాటుగా. వాడు గబుక్కున పైకి లేచి, ప్రమీల దగ్గరకి వచ్చి, బ్రా హుక్ పై చేయి వేస్తుంటే, “ముందు దానికి విప్పు…నాది ఇంతకుముందే ఒకసారి విప్పావుగా..” అంది ప్రమీల. వాడు కవిత దగ్గరకి వెళ్ళి, వణుకుతున్న వేళ్ళతో నెమ్మదిగా హుక్ విప్పేసాడు. ఒక్కసారిగా స్ట్రేప్ విడిపోగానే, ఆమె బంతులు బుస్సుమటూ ముందుకు తన్నాయి. వాటిని చూస్తుంటే, వాడికి చేతులు దురదపుట్టసాగాయి. కంట్రోల్ చేసుకొని, ప్రమీల హుక్ తొలగించాడు. వాడు హుక్ తీయగానే, ప్రమీల “హుమ్..” అని నిట్టూర్చింది. కవిత బ్రాను తీసి పక్కన పడేస్తూ, “ఏరా! మరి ఎంత ఉన్నాయో చూడవా!?” అంటూ వాడి వైపుకు తిరిగింది. వాడు కళ్ళార్పకుండా ఆమె స్థనాలనే చూస్తున్నాడు. “మ్..చూపులతోనే కొలుస్తావా!” అంది కవిత. “చేతులతో కొలవరా, కరెక్ట్ గా తెలుస్తుందీ..” అంటూ ప్రమీల తన బ్రాని తీసి పక్కన పడేసింది. మొత్తం నాలుగు స్తనాలు వాడిని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసేస్తున్నాయి. వేటిని ముందు పట్టుకోవాలో అర్ధం కావడం లేదు వాడికి. వాడి అవస్థ గమనించి, కవిత వాడి చేతులను అందుకొని తన స్థనాలపై వేసుకొని, “మ్..కానీయ్..” అంది. వాడు ఆమె స్థనాలను చిన్నగా వేళ్ళతో నొక్కాడు. “మ్..” అంది కవిత తమకంగా కళ్ళుమూసుకుంటూ. ఒక్కసారి వాటిని పట్టుకొనేసరికి వాడికి అప్పటివరకూ ఉన్న బెరుకు పోయింది. దాంతో ఒక్కసారిగా గట్టిగా పిసకసాగాడు. వాడి పిసుకుడుకి ఆమె మెలికలు తిరిగిపోతూ, “స్..ఏం పిసుకుతున్నావురా కుర్రోడా…మొత్తం రసం వచ్చేసేటట్టు ఉంది..” అంది. “మ్..మరి నావి పిసకవా!” అంది ప్రమీల వాడి దగ్గరకి వచ్చి. ఆమె కూడా తన బ్రా పక్కన పడేసింది. వాడు కవిత స్థనాల మీద నుండి చేతులు తీసి, ప్రమీల స్థనాలపై వేసి చిన్నగా నిమిరాడు. ఆమె “స్..స్స్..” అంటూ, “నిమురుతుంటేనే రసాలు వచ్చేస్తున్నాయిరా..” అంది తమకంగా. ఆమె అలా అనగానే, ఆమె స్థనాలను కూడా కసిగా పిసికేసాడు. వాడి పిసుకుడుకి ఆమె తమకంగా “మ్..స్..” అని మూలిగింది. ఆమె మూలుగులు విన్న కవిత, “మరి నావి పిసకవా!” అంది. “కాదు నావే పిసుకు..” అంది ప్రమీల. కవిత గబుక్కున వాడి చేతిని లాక్కొని తన స్థనాలపై వేసుకుంది. దాంతో వాడు, ఒక చేతో ప్రమీల స్థనాలనూ, మరో చేత్తో కవిత స్థనాలనూ కసిగా పిసకసాగాడు. ఇద్దరూ కసెక్కిపోతూ, వాడి అంగాన్ని పట్టుకున్నారు. వాళ్ళు పట్టుకోగానే వాడు తమకంగా “అబ్బా! ఆంటీ..” అంటూ సణగసాగాడు. “చూసావా! ఎంత పదునుగా ఉందో..దిగితే చిరిగిపోవాల్సిందే..” అంటూ, ప్రమీల వాడిని మంచం మీదకి తోసింది. వాడు అలా పడగానే ఆకాశాన్ని చూస్తూ ఊగుతున్న వాడి అంగాన్ని పెదవులు తడుపుకుంటూ చూస్తూ, “వీడు ముందుగా ఎవరిని ఎక్కుతాడో చూద్దాం…” అంటూ, గబగబా తన మిగిలిన బట్టలు తీసేసింది కవిత. ప్రమీల కూడా అదే స్పీడ్ తో తన బట్టలు విప్పేసింది. ఇద్దరూ వాడికి చెరోవైపునా పడుకొని, వాడి గుండెలపై చేతులతో రాస్తూ, “మ్..శీనూ! ఎవరిని ఎక్కుతావురా ముందు?” అన్నారు. వాళ్ళు అలా నగ్నంగా తన పక్కన పడుకుంటే, వాడికి స్వర్గంలో తేలుతున్నట్టు ఉంది. ఇద్దరినీ ఒకేసారి ఎక్కేయాలని ఉంది. అది కుదరక, వాళ్ళ భుజాల చుట్టూ చెరో చేయివేసి దగ్గరకి లాక్కున్నాడు. వాడు అలా లాగగానే, వాళ్ళు “మ్…” అని మూలుగుతూ, వాడి మీద పడ్డారు. వాళ్ళ స్థనాలు వాడికి మెత్తగా ఒత్తుకుపోతున్నాయి. వాటి మెత్తదనానికి మరింత పిచ్చెక్కిపోతూ, వాళ్ళ వీపుమీద నిమురుతూ, “ఎవరిని ఎక్కమంటారు ఆంటీలూ!?” అన్నాడు. ప్రమీల వాడి మీద కాలు వేసి, తన పువ్వుతో వాడి తొడమీద నొక్కుతూ, “నీ మొదటి ప్రియురాఇని నేనే కదా, నన్నే ఎక్కు..” అంది. కవిత కాస్త పైకి జరిగి, “ఈలోగా నావి కాస్త చీకు..” అంటూ, తన స్థనాన్ని వాడి నోటిలో కుక్కింది. వాడు “మ్..” అంటూ ఆమె స్థనాన్ని చప్పరించసాగాడు. వాడు చప్పరించే చప్పుడుకి, ప్రమీల మరింత కైపెక్కిపోతూ, “ఈ పొజిషన్ లో వడేం ఎక్కుతాడే!?” అంటూ, తనే వాడి మీదకు ఎక్కి, వాడి అంగాన్ని మెత్తగా తన పువ్వులోకి దించుకుంది. అసలే వేడెక్కిపోయి ఉందేమో, వాడి అంగాన్ని దించుకోగానే, ఆమెకి పూర్తిగా తడిసిపోయింది. తన స్థనాన్ని వాడి నోటిలోకి మరింత కుక్కుతూ, ప్రమీలతో “ఎలా ఉందే వాడి దండం!?” అంది కవిత. “మ్…వెచ్చగా…గట్టిగా..స్..స్..పదునుగా ఉందే..” అంటూ, నెమ్మదిగా పైకీకిందకీ ఊగసాగింది ప్రమీల. కవిత “మ్..” అని మూలిగి, “స్..అబ్బా..త్వరగా కానీయవే..నాకూ లోపల దురదెక్కిపోతుందీ…” అంటూ ఉండగా, వాడు తన చేతిని ఆమె తొడల మధ్యకు తెచ్చి, ఆమె పువ్వును నిమిరాడు. వాడి చెయ్యి తన పువ్వుమీద తగలగానే, ఆమె “స్..మ్..” అంటూ తన పువ్వును తెరిచింది. వాడు నెమ్మదిగా తన వేలిని లోపలకి తోసాడు. ఆమె “స్..స్స్..” అంటూ, “అక్కడ కాదు..” అంటూ, వాడి వేలిని బయటకు తీసి, కాస్త పైకి జరిపి, తన మదన కీలపై పెట్టుకొని, “ఇక్కడ నెమ్మదిగా రాయి..” అంది మత్తుగా. వాడు నెమ్మదిగా అక్కడ సున్నాలు చుట్టసాగాడు. ఆమె “మ్మ్మ్..” అని మెలికలు తిరుగుతూ, “ఆహ్..అలా..గే..స్..స్..మ్..” అంటూ మూలగసాగింది. కవిత మూలుగులకు ప్రమీల మరింత వెర్రెక్కిపోతూ, వాడి మీద కసిగా ఊగసాగింది. ఆమె అలా ఊగుతుంటే వాడు, “మ్..ఆంటీ…సూపర్ ఆంటీ..” అంటూ తన రెండో చేతితో ఆమె స్థనాలు పిసకసాగాడు. వాడి పిసుకుడుకి ఆమె మరింత వేగాన్ని పెంచింది. వాడి అన్ని అంగాలూ ఆంటీల సేవలో సొమ్మసిల్లిపోసాగాయి. నోటితో కవిత స్థనాలను పీల్చేస్తూ, ఒక చేతితోకవిత పువ్వును కెలికేస్తూ, మరో చేత్తో ప్రమీల స్థనాలను పిసికేస్తూ, తన అంగంతో ప్రమీల పూ..లోతులను కొలుస్తూ….కలలో కూడా ఊహించని సుఖాలను జుర్రుకుంటూ…తమకంతో, లోపల మొట్టం వేడి కరిగిపోతూ ఉండగా…తన రసాలను ప్రమీల పువ్వులోకి జివ్వున చిమ్మేసాడు.వాడి రసాలు తన పువ్వుని తడపగానే, అప్పటివరకూ ఉన్న వేడి చల్లారుతూ ఉండగా, “హ్మ్..మ్..” అని సేదతీరుతూ, తను ఊగే వేగాన్ని క్రమేపీ తగ్గించి, ఆగిపోయింది. ఆమె ఆగిపోవడం గమనించిన కవిత, “హా..అయ్యిందా..నా పొజిషన్ కి రా..” అంటూ, ఆమె పక్కకి జరిగింది. ఈసారి ఇద్దరూ పొజిషన్స్ మార్చుకున్నారు. ప్రమీల తన పువ్వుని వాడి చేతికి అప్పజెప్పి, తన స్థనాన్ని వాడి నోటికి అందించింది. వాడు కమ్మగా ఆమె స్థనాన్ని చీకుతూ, కవిత నేర్పిన పాఠాన్ని ప్రమీల పువ్వు మీద ప్రయోగించసాగాడు. వాడు తన మదనకీలను అలా కెలుకుతూ ఉంటే, ఆమె “స్..స్..” అని మెలికలు తిరుగుతూ, “దెంగుడు కంటే ఈ కెలుకుడు ఇంకా బావుందిరా…” అంటుంది. ఈలోగా కవిత వాడి అంగాన్ని సవరదీయసాగింది. ఆమె అలా సవరదీయడం మొదలెట్టగానే, వాడిది సర్ మంటూ మళ్ళీ లేచి ఊగసాగింది. ఆ ఊపుడు చూసి, “మ్..కుర్ర మొడ్డ అంటే ఇలా ఉండాలి..” అని మురిపెంగా అంటూ, వాడి మీదకి ఎక్కి, వాడి అంగాన్ని తన పువ్వులోకి దించుకుంది. ఆమె దింపుడుకి వాడు ప్రమీల స్థనాన్ని గట్టిగా కొరికేసాడు. ప్రమీల కెవ్వున అరిచి, “కాస్త నెమ్మదిగా దింపుకోవే బాబూ..వీడు నా సళ్ళను కొరికేస్తున్నాడు.” అంది. “వీడి పదును చూస్తుంటే, నెమ్మదిగా దించుకోవాలి లేదే..” అంటూ కసిగా ఊగసాగింది కవిత. ఆమె అలా ఊగుతుంటే, వాడు ప్రమీల స్థనాన్ని కసిగా చీకుతూ, ఆమె పువ్వుని పాకం చేసేయ సాగాడు. ముగ్గురూ అలా రెచ్చిపోతూ ఉండగా, వాడు మళ్ళీ తన రసాలను కవితలోకి చిమ్మేసాడు. ఆమె పువ్వుకి కూడా దాహం తీరడంతో, ఆమె తృప్తిగా నిట్టూర్చి, పైకి లేచిపోయింది. అప్పటికే ప్రమీల దూల కూడా తీరిపోవడంతో, ఆమె కూడా పక్కకి జరిగింది. తరవాత ఇద్దరూ వాడి భుజాలపై తలలు పెట్టి, చెరో పక్కనా పడుకొని, “శీనూ…ఈ ఆంటీలు నచ్చారా!?” అన్నారు. “ఆంటీలూ! మీరు సూపర్ ఆంటీలూ..” అన్నాడు వాడు తమకంగా. “అయితే, ఇక పిలిచినప్పుడలా వచ్చి వాయించి వెళ్ళిపో..ఓకేనా!” అన్నారు వాళ్ళు. “అలాగే ఆంటీ..” అని వాడు అంటూ ఉండగా…బయట డోర్ బెల్ మోగింది. ఆ శబ్ధానికి ముగ్గురూ ఉలిక్కిపడ్డారు. ఆడాళ్ళిద్దరూ గబుక్కున పైకి లేచి, ఒకరిమొహాలు ఒకరు చూసుకుంటూ, “ఎవరై ఉంటారే!?” అన్నారు ఒకేసారి. అంతలో మళ్ళీ బెల్ మోగడంతో, వాళ్ళు శీనుతో “ఒరేయ్! బట్టలు వేసుకొని ఇక్కడే ఉండు..” అని వాళ్ళు గబగబా, షెల్ప్ లోంచి నైటీలు తీసుకొని వేసుకొని బయటకు వచ్చి, ఆ గదికి గొళ్ళేం వేస్తుండగా, మళ్ళీ మూడోసారి బెల్ మోగింది. ప్రమీల పరుగెత్తుకెళ్ళి డోర్ తీసేసరికి పుత్ర రత్నాలు నవ్వుతూ కనిపించారు. కవిత కూడా అక్కడకి చేరుకుంది. వాళ్ళని చూడగానే ఆడాళ్ళిద్దరూ నవ్వుకొని, “ఇక పండగ మళ్ళీ మొదలే..” అని, వాళ్ళని లోపలకు లాగి తలుపు బోల్ట్ పెట్టారు

TOP తెలుగు వంద బూతు సెక్స్ కథలు

The post వణుకుతున్న వేళ్ళతో నెమ్మదిగా హుక్ విప్పేసాడు appeared first on Hindi Sex Stories.

ఓయి….అబ్బ. ఇంత రఫ్ గాన….మెల్లిగా

బెడ్ రూం డోర్ తీస్కొని లోపలి వెళ్ళాను. బెడ్ మీద చూస్తే సంధ్య అంటీ లేదు. ఎక్కదికెల్లిన్దా అని అటు ఇటు చూసాను. కనిపించలేదు. వెనకనుండి వొచ్చి గట్టిగ పట్టుకుంది. “ఎక్కడ ఉన్నారు..” అన్నాను తన చేతుల మీద చేతులు వేసి నొక్కుతూ. తను తన సల్లని నా వీపు కి గట్టిగ నొక్కుతూ “డోర్ వెనకాలా…బెడ్ మీద సిగ్గు పడుతూ కుర్చుంటా అనుకున్నవా…!!”అంది. “శొబనమ్ అంటే obviously అంతే కదా …”అన్నాను నవ్వుతు. “ఎన్ని రోజులకి దొరికావు రా…అయిపోయావు నా చేతిలో ఈ రోజు నువ్వు….” అంది ఇంకా గట్టిగ సల్లని వీపు కి గుచ్చుతు. “అవునా….అదీ చూద్దాం…ఎవరి చేతిలో ఎవరి పని అయిపోతుందో….”అంటూ వెనకకు తిరిగి నెట్టుకుంటూతిస్కేల్లి గోడ కేసి నొక్కుతూ రెండు సల్లు పట్టి కసిగా పిసికాను. “ఓయి ..నేను శొబనమ్ పెళ్లి కూతురిని రా..అపుడే అల పట్టేస్తే ఎలా….”అంది మత్తుగా. “నువ్వు బెడ్ మీద సిగ్గు పడుతూ కూర్చుంటే అలాగే చేసేవాడిని స్లో గా..”అంటూ ముచికలని నొక్కాను blouse పై నుండి. “స్స్స్స్…అబ్బ…నేను ఒకటి అడుగుతా చెప్తావ…”అంది. అడుగు అన్నట్టుగా చూసాను. “మా ముగ్గురిలో ఎవరిలో ఎం ఎక్కువ నీకు ఇష్టమో చెప్పు….”అంది. నేను కొంచెం సేపు అలోచించి “హ్మ్మ్….తులసి ముచ్చికలు బాగుంటాయి…హ్మ్మం…..హిమ ఆంటీ సల్లు బాగుంటాయి….హ్మ్మం….నీలో అయితే సీట్ బాగుంటుంది ….”అన్నాను ముచ్చికలని అలాగే నలుపుతూ. “సీట్ అంటె గుర్తోచింది….ఇవ్వాళా నీకు…గు..ద్ద..రి..కం.. చేస్తా “అన్నాను చెవిలో గుసగుసగా సల్లని కసిగా నొక్కుతూ. “స్స్స్స్….అబ్బ…అల నలపకు….శొబనమ్ రోజు దాన్ని చేయరు రా…..”అంది మత్తుగా. “మరి దేన్నీ చేస్తారు ….”అంటూ చేతులని సల్ల మీద నుండి వెనక వైపు పిర్రల మీద వేస్తూ కసిగా మడ్డ కేసి నొక్కాను . “పూ….కు….ని..”అంది కసి గా కళ్ళలోకి చూస్తూ. “ఇలాగె నిల్చోపెట్టి దెంగనా….”అన్నాను కసెక్కిపొతు నేను కూడా. “అమ్మ్మో…వొద్దు….పాడు పిల్లాడివి….ఆ రోజే నిల్చోపెట్టే వాయించి పడేసావు….టైం ఉంది కదా ….నీకు నచినట్టుగా బెడ్ మీద చేస్కో ….”అంది. వెనకకు తిప్పి పట్టుకొని బెడ్ వరకు తిస్కేల్లాను మెడ మీద కొరుకుతూ. నన్ను బెడ్ మీద కూర్చోపెట్టి, నా కళ్ళలోకి కసిగా చూస్తూ షార్ట్ ని కిందకు అంది. తనకు ఎం కావాలో అర్ధం అయి కొంచెం నడుము లేపాను. సర్రున లాగేసింది షార్ట్ ని. నేను T షర్టు ని తీసేసాను. బ్రీఫ్ మీద నుండి మడ్డని తమకంగా రాస్తూ “అప్పుడే లేపెసాడు…..పాడు పిల్లోడు…..”అంది తొడ మీద గిచ్చుతూ. “స్స్స్ ..అబ్బ….”అంటూ పైట ను తీసి పక్కకు వేసాను. జాకెట్ లో నుండి సల్లు ఉబికి వొస్తున్నాయి. చూడ ముచ్చట ఉంది వాటిని చూస్తుంటే. “అబ్బ ఎం పెంచావు సల్లని…అంటీ…..”అన్నాను జాకెట్లో కి రెండు సల్ల మధ్య చేతిని పెడ్తూ. “స్స్స్స్…”అంటూ బ్రీఫ్ ని కొంచెం లాగి మడ్డని బయటకు తీసి ఊపుతూ “మా పువ్వులని ఇరగ దీసికుంటూ ఎలా మదమెక్కి ఉందొ చూడు నీ మ..డ్డ …”అంది తమకంగా. అల అనే సరికి ఇంకా పొడవు అయింది మడ్డ. “చేయి పడగానే ఎలా అనకొండలా ఎలా పెరుగుతుందో చూడు….”అంది మడ్డని మత్తుగా పిసుకుతూ. నా కళ్ళలోకి మత్తుగా చూస్తూ నోరు తెరిచి మడ్డని నోట్లో పెట్టుకుంటుంటే “ఆగు….”అన్నాను. ఎందుకు అన్నట్టుగా చూసింది. నేను నవ్వుతు వొంగి బెడ్ పక్కన ఉన్న తేనే బాటిల్ తీసాను.
“ఆది ఎందుకు రా…”అంది అర్ధం కానట్టుగా. “ఎందుకో నీకు తెలియదా…”అన్నాను నవ్వుతు. “హ్మ్మ్…తేనెను పెట్టి చీకాలా ….”అంది. అవునని తల ఊపుతూ బాటిల్ తన చేతిలో పెట్టాను. ” వేలడు లేవు …అపుడే ఎన్ని తెలివితేటలు నీకు….”అంది తేనే బాటిల్ మూత ని తీస్తూ. ” సరిగా చూడు వేలడే ఉందా….”అన్నాను నవ్వుతు. “అమ్మో దాన్ని చూడాలి అంటే నే బయంగా ఉంది….ఎలా బుసలు కొడుతుందో చూడు కోడె త్రాచుల …”అంది మడ్డని తమకంగా చూస్తూ. మడ్డని పట్టి తేనే బాటిల్ లో ముంచింది. బయటకు తీసి నా కళ్ళలోకి కసిగా చూస్తూ మడ్డని మొత్తం నోట్లో కుక్కుకొని ఐస్ క్రీం ని చికినట్టుగా ఒక్కసారి చికి బయటకు తీసింది. “chaco బార్ కూడా ఇంత రుచిగా ఉండదు రా….అబ్బ…ఇదే మొదటిసారి ఇలా తేనే పెట్టి చికడం…”అంది గొంతు హస్కీగా అయిపోతుంటే. మళ్ళి మడ్డ tip ని తేనే లో ముంచి కసిగా చూస్తూ మడ్డ కిందకి ముఖం పెట్టి నోరు తెరిచి ఒక్కో డ్రాప్ నోట్లో పడుతుంటే లొట్టలు వేస్తూ “అబ్బా…….ఎం రుచిరా….ఇలాగె ఉండి పోవాలి అన్పిస్తుంది …”అంది కసిగా చూస్తూ. పెదాల మధ్యన మడ్డ tip ని పెట్టుకొని గట్టిగ పీల్చింది . ఆ పీల్చుడికి నా ప్రాణాలు మడ్డ లోంచి తన నోట్లోకి పోయిన ఫీలింగ్ అయ్యి “అబ్బ….ఎం చికావాంటి…ప్రాణాలు తోడేసావు….”అన్నాను మత్తుగా. “హ్మ్మం..బాగుందా….”అంది మళ్ళి తేనే బాటిల్ లో మడ్డని ముంచుతూ. “హ…చాల బాగుంది…. నువ్వలా పిల్చుతుంటే నరాలు జివ్వున లాగుతున్నాయి… “అన్నాను. మళ్ళి అలాగే పిల్చింది. నేను ఇంకా తట్టుకోలేక తలని చేతులతో పట్టుకుని తొడల మధ్య ఇరికించి నోరుని దేన్గడం స్టార్ట్ చేశాను ఆపకుండా. నడుము ని తన పేస్ కేసి గుద్దుతున్నాను రేచిపోతూ. తను తన చేతులతో నా పిర్రలు పట్టి పిసుకుతుంది. గట్టిగ అల 2 నిముషాలు దెంగి ఆపేసాను ఆయాసంతో. తను మడ్డని నోట్లో నుండి బయటకు తీసి కాసేపు శ్వాసను గట్టిగ తీస్కొని “స్స్స్స్…..అమ్మ..ఎం కొట్టావు రా…ఇంత కసి ఉందా నీలో…..”అంది తొడలు రాస్తూ. మళ్ళి కళ్ళలోకి కసిగా చూస్తూ ఒక చేతితో మడ్డని లేపి పట్టుకొని బాల్స్ ని నాకి ఒక్కో బాల్ ని గట్టిగ పీల్చుకుంది నోట్లోకి మార్చి మార్చి. నేను తట్టుకోలేక తన జుట్టుని పట్టి లాగాను. “ఒయీఇ….ఎంటా లాగుడు…”అంది, తను కూడా కసేక్కి పోతూ బాటిల్ లో ఉన్న తేనెని చేతిలోకి వొంపుకొని మడ్డకి, బాల్స్ కి ఆఅ చుట్టూ ఉన్న arealo రాసింది ఫుల్గా.
నా తొడలు చేతులతో వెడల్పుచేసి కసిగా నన్ను చూస్తూ మళ్ళి బాల్స్ ని ఇష్టం వోచిన్నట్టుగా చికుతూ, కొరుకుతూ మడ్డ చుట్టూ ఉన్న ఏరియా ని నాకుతూ, చివరగా మడ్డని నోట్లో కుచ్చుకొని గట్టిగ చికింది ఒక 2 నిమిషాలసేపు. ఇంకా నేను తట్టుకోలేక తలని పట్టి గట్ట్టిగా కొడ్తూ నోట్లో పిచికారి కొట్టాను. కాసేపు అలాగే గట్టిగ పట్టుకొని ఉంచాను తలని. తను మొత్తం రసాన్ని మింగేసి మడ్డని బయటకు తీసి “హ్మ్మ్…..నచ్చిందా…..బాగా చేసాన…”అంది పెదాల మీద తెనే కలసి ఉన్న రసాన్ని నాలుకతో లోపలి అనుకుంటూ . “సూపర్ అంటీ…ఎవరు ఇంతలా చీకలేదు…ఎంతైనా అనుభవమున్న వాళ్ళు చేస్తే ఆ మజా నే వేరు…”అన్నాను తనను మెచ్చుకోలుగా చూస్తూ. “సల్లు సలుపుతున్నాయి రా….చీకు వాటిని “అంటూ జాకెట్ బ్రా విప్పి నా నోటికి అందించింది ఒక సన్ను ని. ఆబగా పట్టినంత మేర చన్ను ని నోట్లోకి తీస్కొని చికాను గట్టిగ. “అబ్బ…ఎం చీకుతున్నావు రా….అలాగే చీకు…..మీ అంకుల్ కూడా ఎపుడు చీకడు ఇలా….”అంది తమకంగా. రెండో సన్నుని చేత్తో పిసుకుతూ పెదాల మధ్య ముచ్చికని ఇరికించి గట్టిగ చీకాను. “స్స్స్స్స్…అబ్బ….అలాగే పీల్చు…గట్టిగ…హ….అబ్బ….రసాలు పిందేసుకో మొత్తం…..నీ ఇష్టం….స్స్స్….అమ్మో….చిన్నగా… స్స్స్…అల….ఆఅ…..అది….అల…సమ్మగా ఉంది……అబ్బ…..పీల్చి పీల్చి చంపేస్తున్నావు……నీ పని చెప్తా అన్నాను కానీ…..నువ్వే నా పని చెప్పెట్టుగా ఉన్నావు…..స్స్…..అబ్బ…..నువ్వు అల చికుతుంటే కింద ఊటలు ఊరుతున్నాయి రా……”అంటూ ఉంది నేను ఇష్టం వోచినట్టుగా సల్లతో ఆడుకుంటుంటే. చేతులను నడుము దెగ్గరకు పోనిచి గట్టిగ పిసికి లంగా బొందుని లాగేసాను. చీరతో సహా లంగా కాళ్ళ దెగ్గర పడింది కుప్పగా. పిర్రలను చేతులతో రాస్తూ పిర్రల కింద ఫింగర్స్ ని కత్తెరల చేసి నొక్కాను గట్టిగ. “హా….అబ్బ….ఎం నోక్కవు రా…..సమ్మగా…..పిసుకు బాగా పిర్రలు….నీకు ఇష్టం అన్నావు కదా….”అంది కసిగా రెచ్చిపోతు. రెండు పిర్రలు ఇష్టం వోచినట్టుగా నలిపి బెడ్ మీద బోర్ల పడేసాను. “ఓయి….అబ్బ. ఇంత రఫ్ గాన….మెల్లిగా” అంది తల తిప్పి కసిగా చూస్తూ. నేను రెండు పిర్రల మీద కసిగా ముద్దులు పెడ్తూ ఇష్టం వోచినట్టుగా కోరుకుతున్నాను కసేక్కిపోయి. తను మూలుగుతూ ఉంది. మడ్డని చేతితో పట్టుకొని గట్టిగ కొట్టాను పిర్రల మీద. “స్స్స్..అబ్బ…ఏదో ఏదో చేస్తున్నావు…నీ ఇష్టం వొచ్చినట్టుగా….అమ్మ తట్టుకోలేకపోతున్నాను…..”అంటూ ములుగుతుంది. నేను పిర్రలను విడదీసి మడ్డను గుద్ద కి రాసాను గట్టిగ. “అమ్మో…వొద్దు….దాన్ని చేయకు…నొప్పెస్తుందేమో….”అంది వొనుకుతున్న గొంతుతో. “అబ్బ…లంజె…ఏముందే నీ గుద్ద….ఎం పెంచావే….కసి లంజె….ఈ రోజు నీ గుద్ద పగిలేల దెంగుతాను …..”అంటూ కసేక్కిపోతూ ఇష్టం వోచినట్టుగా నేను కూడా మాట్లాడుతున్నాను. “హా…దెంగర….దెంగు…నీ లంజేనే నేను…..పగలదేంగు ….పూకు ని ..గుద్దని…”అంది పిచ్చిగా ఇంకా నేను ఆగలేక మడ్డని గుద్దలోకి కొంచెం దించాను “అమ్మో…..మంటగా ఉంది …వొద్దురా….ఏదో అన్నాను కాని….అమ్మో వొద్దు…”అంది వొనుకుతున్న గొంతుతో. “ఎం కాదు అంటీ….కన్నె గుద్ద కదా…అలాగే ఉంటది…..ఓర్చుకో…..”అంటూ ఇంకా కొంచెం దించాను గుద్దలో మడ్డని. “స్స్స్…అమ్మా…..ఎలా చేస్తారు రా…అమ్మో..వొద్దు రా..కావాలంటే …పూకు ని నీ ఇష్టం వొచ్చినట్టుగా దెంగు…ప్లీజ్….”అంది. “అబ్బ…ఏముందే నీ గుద్దలో దించుతుంటే మడ్డని సమ్మగా ఉంది….ఆగు….ఎం కాదు…”అంటూ కస్సున మొత్తం మొడ్దని దించి అలాగే ఉంచాను. “అమ్మోఒ…..చంపేసావు రా….లంజా కొడకా……”అంది నొప్పితో.
ఇంకా నేను కసేక్కిపోయి జుట్టు ని పట్టి మడ్డని పైకి లాగి గట్టిగ తోసాను గుద్దలోకి. “అమ్మ…….చిన్నగా….నొప్పి….అమ్మో…అల మెల్లిగా….ఇంకా మెల్లిగా…ఇస్తున్న కదా…. అంత ఎందుకు తొందర….చిన్నగా కుచ్చు…..అమ్మో….చిన్నగా అంటే ఇంకా పోడుస్తావెందిరా…..లంజ కొడకా అంటే కోపం వొచ్చిందా…..సారీ..అననులే…..నేనే లంజను చాల….అమ్మో ఎం పోటు రా అది….చుక్కలు చూపిస్తున్నావు……సారీ చెప్పాకదా…..నేనే నీ లంజని…కాదు…కసి లంజె ని……అమ్మో…..మెల్లిగా….అల లేపి లేపి కొట్టకు….మేము ముగ్గురము అక్క చెల్లల్లం…నీ లంజలమే…చాలా….అమ్మో….వొద్దంటే వినవా…..తెలిసి తెల్సి నీ లాంటి వాడి దెగ్గర వొంగోవడమే తప్పు….వొంగాక తప్పుతుందా….కానివ్వు….నువ్వు వినవు నాకు తెలుసు…..అమ్మ…..ఎం పోట్లు పోడుస్తున్నావు రా…..తులసి చెప్తే నమ్మలేదు నేను….తెల్సి తెల్సి నీకు వొప్పచెప్పను చూడు నా గుద్దని…..తగిన శాస్తి చేస్తున్నావు…..అబ్బ…..చాలు రా….ఇంకా తట్టుకోలేను రా…ఒప్పుకుంటున్నాను రా …నువ్వే గెలిచావు…….అమ్మో…..సమ్మెట నా అది మొడ్డ నా …..అమ్మ…ఎంత చెప్పిన వినవు కదా…..సరే నీ ఇష్టం…..కొట్టుకో నీ కసి మొత్తం తీర్చుకో…..”అంటూ ఇష్టం వోచినట్టుగా అరుతుంది. ఆ మాటలకి ఇంకా రెచి పోయి ఇష్టం వోచినట్టుగా గుద్దను దేన్గాను. “అబ్బ….అంటీ ఏముందే నీ గుద్ద……ఇలా దెంగ మని తులసి కూడా నా ముందు పెట్టలేదు…..ఇవి పిర్రలా ….షాక్ absorbers నా.. కొడత ఉంటె ఎలా బౌన్సు బ్యాక్ అవుతున్నాయో….తిక్క రేగి పోతుందే…… అమ్మ….”అంటూ గట్టిగ బుజాలు పట్టుకొని పిచికారి కొట్టాను గుద్దలో.

TOP తెలుగు వంద బూతు సెక్స్ కథలు 

The post ఓయి….అబ్బ. ఇంత రఫ్ గాన….మెల్లిగా appeared first on Hindi Sex Stories.

ఆమె బొక్కలో ఇరుక్కు పోయి ఉన్న తోలు కడ్డీ

సరిగ్గా అప్పుడే ఆ ఇంటి లోకి అడుగు పెట్టాడు విజయ్. వస్తూనే ‘అమ్మా…అమ్మా’ అంటూ నేరుగా రమ గది లోకి ప్రవేశించాడు. అతను వచ్చిన అలికిడి విని ఎవరికీ వారు సర్దుకున్నారు ఆ ఇద్దరూ.. ఒక్క సెకను ముందు గానీ అతను ఆ రూం లోకి అడుగు పెట్టి ఉంటె టీవీ లో వాళ్ళు చూస్తున్న సీడీ కూడా కళ్ళ పడేది. కానీ కళ అతను రాకముందే టీవీ కట్టేసి సీడీలు దాచేసింది. వస్తూనే ‘అమ్మా బైక్ పంచర్ వేపించేసాను… ఇంక నా రూం కి వెళ్లి చదువు కుంటాను.’ అన్నాడు. ఎర్ర బడి ఉన్న కళ్ళని కొంచెం పక్కకి తిప్పుకుంటూ ‘అలాగే లేరా కన్నా… వెళ్లి చదువుకో…నేను కాసేపు కళ అంటీ తో మాట్లేడేసి వస్తాను…’ అనింది రమ. అప్పటి దాకా ఆమెని పట్టించు కొని విజయ్ అప్పుడే చూసినట్టు ఆమెని చూస్తూ
‘మీరెప్పు డోచ్చారు అంటీ.. బాగున్నారా…! చాలా రోజు లయింది మిమ్మల్ని చూసి’ అంటూ నవ్వాడు.
కళ కూడా అతన్ని చూస్తూ చిన్నగా నవ్వి’ నేను వచ్చి ఒక గంటయిందిరా…! అందరూ బాగున్నారు…నువ్వేంటి… మా ఇంటికే రావడం లేదు… ఈ రోజు రా…. నీకిష్ట మయిన గోంగూర బజ్జీ ఉంది తిందువు గానీ’ అనింది.
‘ఆ గోంగూర బజ్జీనా అదంటే నాకు ఇష్టం అంటీ… పదండి ఇప్పుడే వెళ్లి తీసుకు వద్దాం’ అన్నాడు ఆమెని తొందర పెడుతూ.
‘ముందు స్నానం చేసి రా… ఇక్కడే… నేను ఇంకా మాట్లాడాల్సింది చాలా ఉంది మీ అమ్మతో..’ అనింది కళ.
‘అబ్బా.. మీరు ఎంత సేపు మాట్లాడినా మీకు టైం చాలదు… సరే లెండి తొందరగా ముగించండి… నేను ఈ లోపల స్నానం చేసి వస్తాను.’ అంటూ లోపలి తన రూం లోకి వెళ్ళాడు… విజయ్.
అతను అలా వెళ్ళం గాల్నే రమ చెవి దగ్గర మెల్లిగా చెప్పింది కళ… ‘సంక లో మేక పిల్ల ని పెట్టుకుని ఊరంతా వెతికాడు అంట వెనకటికి నీలాంటి వాడు ఒకడు… ఇంటి లో శూలం లాంటి కొడుకుని పెట్టుకుని వొంటి లో వేడి దించు కోకుండా ఉన్నావే… వూ పెట్టు వెంట నే వాడిని లైన్ లో పెట్టు…’

అంతకు ముందు తమ మహిళా సంఘాల మీటింగుల్లో ఈ లాంటి మాటలు విన్నందు వళ్ళ పెద్ద ఆశ్చర్య పోలేదు రమ. అయినా సహజ మయిన సిగ్గుతో ‘ఛీ పోవే… వాడు నా కొడుకు…’ అనింది చిరు కోపం గా ముఖం పెట్టి. ‘అబ్బా అవునా ఇంకా వాడు నీ మిండ మొగుడు అనుకున్నాలే ‘ అంటూ వెటకారం గా నవ్వింది కళ.
‘కమాన్ కళా! వాడి తో నేను ఎలా ప్రొసీడ్ అవ్వగలను…’
‘నువ్వు ఓకే అంటే చెప్పు ఆ సంగతి నేను చూస్తాను…’
‘ఏమి చేస్తావు…?’ అంటూ కుతూ హలం గా ముందుకు వంగింది రమ.
‘దీనమ్మ.. దీని కుత్త జిలకి కొడుకుతో కూడా వేపించు కో డానికి రెడీ అయి పొయ్యింది’ అనుకుంటూ కళ ఆమె చెవిలో ఒక ఉపాయం చెప్పింది.
దాని సారాంశం ఏమంటే… ఆ రోజు వాడికి ఇచ్చే గోంగూర బజ్జీ లో తన దగ్గర ఉండే శృంగార లైంగిక ఉద్దీపన కలిగించే పిండి కలిపి ఇస్తుంది. వాడి చేత ఆ బజ్జీ అంతా తినిపించే బాధ్యత తనది.. ఆ రాత్రి కి వాడి మడ్డ లేచి పొయ్యి అల్లాడి పోతుంది. దాని మైకం ఎంత కసి గా ఉంటుంది అంటే ఎదురుగా ఉండేది అమ్మా లేక అక్కా అనేది కూడా చూడ కుండా వాయింపుడు మొదలు పెడతాడు. ఆ ప్లాన్ కి అయిష్టం గానే తల ఊపింది రమ.
స్నానం చేసి వచ్చిన విజయ్ ని వెంట పెట్టుకుని వెళుతూ రమ వంక చూసి కన్ను కొట్టి మరీ వెళ్ళింది కళ. వాళ్ళు అలా వెళ్ళిన తరువాత తను చేస్తున్న పనికి ఒళ్లంతా తిమ్మెరలు రేగి పోతుంటే రమకి తియ్యటి బాధ నర నరానా పాకింది.
విజయ్ ని ఇంటి లోకి తీసుకు వెళ్ళిన కళ… ‘రా రా.. లోపలి కి raa… ! నీ బజ్జీ ని తినేసి వెల్దువు గానీ…’
‘అవును అంటీ… నీ బజ్జీ ని తిని చాలా రోజు లు అయింది. పాపం అది ఏమను కుంటుందో ఏమిటో…’ అంటూ ఆమె వెనకే వెళ్ళాడు. వాళ్ళిద్దరూ అలా లోపలి వెళ్ళడం వారి వెనకే డోర్ క్లోస్ అవ్వడం ఒకే సారి జరిగింది.
ముందు వెళుతున్న కళ చేతి ని పట్టుకుని విసురుగా తన వైపు కు లాక్కున్నాడు విజయ్. నేరుగా వచ్చి అతని మీద పడింది కళ. ఆమె నిండు కుండల లాంటి సల్లు అతని ఎదకి తగిలి నలిగి పొయ్యాయి. కిల కిలా నవ్వుతూ అతన్ని వారిస్తున్నా నేరుగా ఆమె బ్రౌన్ పెదవులని అందుకున్నాడు విజయ్ తన పెదవులతో. .. నాలికని ఆమె నోటి లోకి జొనిపి ఆమెని మాట్లాడ నివ్వకుండా చేసాడు.ఒక్క నిమిషం పాటూ ఆమె సల్ల మీద చేతులు వేసి నలిపేస్తూ ఆమె ఎంగిలిని జుర్రు కున్నాడు. బలవంతం మీద అతని నుండు విడివడిన కళ…
‘అబ్బబ్బా.. ఒక్క నిమిషం ఊపిరి పీల్చు కొనివ్వరా…బజ్జీ తిన్న తరువాత తీరిగ్గా నలుపుదువు గానీ…’
‘ఆ బజ్జే ఎవరికీ కావాలి… ముందు నీ బజ్జీ కొరికేసి తినేస్తాను…’ అంటూ చీర మీదే ఆమె తొడల సందులో చెయ్యి పెట్టి నలిపెసాడు విజయ్. వొళ్ళంతా కోరిక కరెంట్ షాక్ కొట్టి నట్టు తగిలిన కళ ‘స్స్స్.. హా..’ అంటూ తమకం గా విజయ్ ని అల్లుకు పోయింది.
కరెక్ట్ గా రెండు నిమిషాల తరువాత వాళ్ళిద్దరూ నగ్నం గా బెడ్ మీద ఉన్నారు. తన పొడవాటి బెలకాయ ని ఆమె బిలం లోకి పోనిస్తూ కింద గోలీలని ఆమె గుద్ద ల మధ్య చెర్నాకోల్ మాదిరి ఫట్ ఫాట్.. మంటూ లాగి లాగి తగిలిస్తున్నాడు విజయ్. ‘స్స్… అమ్మా… ఈ లంజ మొగుడు చంపేస్తున్నాడు నాయనోయ్… నా పూకు పచ్చి పుండు అయి పోతుంది రా బాబోయ్…మెల్లిగా మెల్లిగా దెంగారా… నా పూకు చిని గి పొయ్యేట్టు ఉన్దిరో… అనవసరం గా ఈ రాక్షసుడి బారిన పడ్డాను రోయ్… నా ప్రాణం పోతుంది రోయ్…’ అంటూ పిచ్చి పిచ్చిగా కేకలు వేస్తూ వాడి దరువుకి తన మొత్త ఎత్తి మరీ తాళం వేస్తుంది కళ. చామన ఛాయ రంగులో కుద మట్టం గా ఉండే కళ ని కుల్ల పొడుస్తూ… రెచ్చి పోతున్నాడు విజయ్.
వాడిని అప్పుడే చూసినట్టు కళ్ళు పెద్దవి చేసి కోపం గా చూస్తూ…
‘ఎంటిరా… నువ్వు చేస్తున్న పని… ఆ… ‘ అంటూ వాడి దండం వైపూ టీవీ వైపూ చూస్తూ అరిచింది కళ. ఆమెని చూసిన షాక్ లో ఉన్న విజయ్ తన రూళ్ళ కర్రని చేతిలో అలాగే పట్టుకుని కొయ్య బొమ్మ అయి పొయ్యాడు. ఏమి చెయ్యాలో పాలు పోక అలాగే ఉండి పోయిన విజయ్ ని చూసి కళ కి జాలేసింది. వాడి కళ్ళ ల్లోకి ప్రేమగా చూస్తూ ఈ సారి గొంతు తగ్గించి ‘ఎందుకురా నీ మడ్డ పాలు అన్నీ అలా వేస్ట్ చేస్తావ్…?’ అనీ అడిగింది. అప్పటికి గానీ తెప్ప రిల్లని విజయ్ తన కడ్డీ ని షార్ట్ లోకి తోసేసి టీవీ కట్టెయ్య డానికి రిమోట్ కోసం వెతికాడు. ఆ రిమోట్ ఏమో కరెక్ట్ గా కళ అంటీ పక్కన ఉంది… ‘సారీ అంటీ…! ఇంకెప్పుడూ ఇలా చెయ్యను అంటీ… ప్లీజ్ అంటీ’ అంటూ కళని సమీపించాడు రిమోట్ అందుకోవడం కోసం. వాడు తన వైపు వస్తుండడంతో భయం గా వెనక్కి ఒక అడుగు వేసింది ఆమె.
‘అయ్యో ఎందు కాంటీ భయం… నేను ఈ రిమోట్ కోసం మీ దగ్గరికి వచ్చాను అంతే…’
‘నువ్వు అంటే భయం ఏమీ లేదురా.. నీ నిగిడిన జంభాన్ని చూస్తేనే భయం వేసింది…’ అనింది కళ నర్మ గర్భం గా… వాడిని చూస్తూ కన్ను కొట్టి…
సందేహం గా చూస్తూ రిమోట్ అందుకుని ‘అది మీరిచ్చిన షాక్ కి ఎప్పుడో ముడుచుకుని దాక్కునేసింది అంటీ…’ అంటూ టీవీ ఆఫ్ చెయ్యబొయ్యాడు విజయ్.
‘మరి దానికి దాని పుట్టని చూపవా…’ ఆ అంటూ కను బొమ్మలు ఎగరేసి సెక్సీ గా పెదవి కొరుక్కుంది కళ.
‘దానికి పుట్ట… పాలు చూపించాలి అంటే పుట్ట ఓనర్ లు కరుణించాలి కదా అంటీ..’ అంటూ నవ్వాడు విజయ్.
‘మరి నా పుట్ట ఏమైనా పనికి వస్తుందా…’ అంటూ తన నడుము ఊపింది కళ అతనికి తగిలేట్టు. అప్పటి దాక ముడుచుకుని అతని షార్ట్ లోపల ఉన్న అతని కొయ్య ఆమె తాకేప్పటికి ‘టి…o…గ్…’ మంటూ ఒక్క సారిగా లేచింది. ఇంక అప్పటి నుండి వారి మధ్య రంకు పురాణం కడలి అల మాదిరి మళ్ళీ మళ్ళీ సాగింది అవకాశం ఉన్నప్పు డల్లా.. అలాంటి రంకు పురాణం సాగుతుండగా ఒకసారి కళ తన ఫ్రెండ్ మరియూ వాడి తల్లి అయిన రమ ప్రస్తావన తెచ్చింది. ఆమె పేరు చెప్పినప్పుడల్లా తన పూకులో కదులు తున్న అతని పాము ఇంకా బలం గా పోటు వెయ్యడం గమనించిన కళ ఎలా అయినా వీళ్ళిద్దరికీ లింకు కుదిరించి తను కూడా వాళ్ళతో పాటే స్వేచ్చ గా రంకు సాగించాలి అనుకుంది. విజయ్ ని కదిలించీ కదిలించీ చివరికి వాడిని మొహమాటం నుండి బయటికి తెప్పించి వాడి చేత వాడి అమ్మ ని వేపించ డానికి రెడీ చేసింది. కానీ రమణి ఎలా ఒప్పించాలో తెలియక ఈ సీడీల ప్లాన్ వేసారు. వాళ్ళు అనుకున్నట్టు గానే ఆమె ఆ వలలో పడి పొయ్యింది. ఆ సీడీలని చూసి రెమ్మల మధ్య జిల తీట గా మారగా కళ చెప్పిన దానికి ఒప్పుకుంది రమ. కొడుకుతో కసి తీరా వాయిపించు కోవాలని అనుకుంది.
ఇంక ప్రస్తుతానికి వస్తే కసి తీరా శృంగార సామ్రాజ్యం లో మునిగి తేలిన వాళ్ళిద్దరూ చెమటలు ఆడుతున్న తమ నగ్న సరీరాలని బెడ్ మీద పనుకో బెట్టుకుని అప్పటి దాకా తమ కామ కేంద్రాలు చేసిన సుఖాల మధనాన్ని ఆస్వాదిస్తూ కళ్ళు మూసుకుని ఉన్నారు.
‘ఇంతకీ నా సంగతి ఏమి చేసావు లక…!’ అంటూ ఖర్జూరపు ముక్క మాదిరి ఉన్న కళ ముచికని మెలి తిప్పుతూ అడిగాడు విజయ్.
చంద్ర ముఖి సినిమా రిలీజ్ అయినప్పటి నుంచీ తనని అలా ‘లక’ అనీ పిలుస్తూ దరువు వెయ్య మని చెప్పింది కళ విజయ్ తో. విజయ్ అప్పటి నుండీ ఆమెని లక..లక..లక.. అంటూ కుల్ల దెంగే వాడు. ‘నీ సంగతి అంటే ఏంటి…?’ అంటూ వాడి బెల్లాన్ని ఆడిస్తూ అల్లరి పట్టించింది… కళ.
‘ఇదుగో నన్ను ఆట పట్టించావు అంటే… నేను వెళ్లి పోతాను…’ అంటూ అలిగినట్టు ఫేస్ పెట్టిన విజయ్ తో… ‘అబ్బా… అయ్య గారికి కోపం వచ్చిందే…’ అంటూ అతన్ని నిలువెల్లా ఆక్రమించింది కళ. తన మొండి బిత్తల శరీరం నిలువెల్లా అతని మీద పడే సరికి విజయ్ తోలు ముక్క మళ్ళీ గట్టి పడ సాగింది. ఆమె ఎర్రని పెదవులని తన పెదవులతో మూసేసి జుర్రు కుంటూ మళ్ళీ అడిగాడు ‘తన సంగతి ఏమి చేసావు?’ అంటూ.. ఇంక వాడిని ఆట పట్టించడం మంచిది కాదనుకున్న కళ అతని చెవిలో తనూ, రమా వేసుకున్న ప్లాన్ మొత్తం చెప్పింది.
‘గోంగూర బజ్జీ పేరు చెప్పి దానిలో నీ బుజ్జి గాడు కసెక్కి పొయ్యి నిక్కి పొయ్యే మందు కలిపి ఇస్తాను… అప్పుడు వాడు తాపం ఓర్చుకోలేక నీ మీద పడతాడు. ఇంక నీ బిళ్ళ కి ధూప దీప నైవేద్యాలతో పూజలే పూజలు… వత్తి వెలిగించ దానికి మాత్రం నీ రసాల నెయ్యినే ఉపయోగిస్తాడు అనీ చెప్పాను.’ అనింది విజయ్ చెవిలో కళ రహస్యం గా…

కసి ’మరి నా బజ్జీ ఇచ్చేస్తే నేను వెళ్లి పోతాను’ అన్నాడు విజయ్…
’అబ్బా….! అమ్మా, కొడుకులకి ఎప్పుడెప్పుడు ఒకరి నొకరు అతుక్కోవాలని తొందరగా ఉందే…’ అంటూ ‘ఇప్పటి దాకా నా గోంగూర బజ్జీ ని పిసికేసి నలిపేసి కొరికేసి తినేసావు కదరా… ! ఇంకా ఏమి కావాలి…? ఇదే ఊపులో నీ కోరిక తీర్చుకుని నీ అమ్మని చల్లార్చు…ఇవే నీకు నా ఆశీస్సులు…’ అంటూ సినీ ఫక్కీ లో కళ వాడి తల మీద చెయ్యి పెట్టి చెప్పడం వాడి డింగ్ మంటూ అక్కడి నుండి అదృశ్య మయి ఇంటిలో ప్రత్యక్షమవడం ఒకే సారి జరిగింది.
విజయ్ ఇంటికి వచ్చే టప్పటికి రాత్రి ఎనిమిది అయింది. అప్పటికే తలారా స్నానం చేసి తెల్లని చీర నల్లని రవిక కట్టుకుని ఉన్న రమ తల నిండా మల్లె పూలు పెట్టుకుని తాపం గా అతని కోసం ఎదురు చూస్తుంది. ఒళ్లంతా కోరిక దహించి వేస్తుంటే ధైర్యం కోసం ఒక పెగ్ కూడా వేసేసింది రమ అప్పటికే.. ఇంటికి వచ్చిన కొడుకు విజయ్ దగ్గరికి వచ్చి ‘ఏరా విజయ్!! బజ్జీ తిన్నావా..?’ అంటూ అడిగింది ఆమెనే మోహం గా చూస్తూ ఇష్టం గా ‘తిన్నాను మా… బాగుంది.. ఇంక రాత్రికి నాకేమీ వద్దు…’ అంటూ నవ్వుకుంటూ తన రూం లోకి పరుగు లాంటి నడకతో వెళ్లి పొయ్యాడు.’హూ వీడేంటి ఇంత కసిగా చూస్తున్నాడు… దాని బజ్జీ గానీ అప్పుడే పని చేసేస్తుందా ఏంటి ఖర్మ… ఇంకా తొమ్మిది కూడా కాలేదు ఇరుగు పొరుగు ఎవ్వరూ లైట్ లు ఆపలేదు వీడు గానీ ఇప్పుడే తన పప్ప పూజ ప్రారంభిస్తే కష్టమేనే ..’ అనుకుంటూ డైనింగ్ రూం కి వెళ్లి ఏదో కొంత గతికేసి తన రూం కి వెళ్లి టీవీ ఆన్ చేసింది రమ. తన రూం కి వెళ్లి పనుకున్నాడే గానీ విజయ్ కి సమ్మోహనం గా తెల్లని ఉల్లి పొర లాంటి చీర నల్లని రవిక వేసుకుని ఉన్న తన తల్లి గుర్తు వస్తుంది. ఆమె నగ్న రూపం తలుచుకుని తన కోరిక సెగ లాగ ఎగిసి పడుతుండగా ఒక్క పావు గంట మించి ఉగ్గ బట్ట లేని విజయ్ నేరుగా ఆమె రూం ముందుకు వచ్చి తలుపు తట్టాడు.
‘అనుకున్నంతా అయింది.. వీడికి అప్పుడే కసి రేగి పోయి నట్టు ఉంది తన పాము దూరే పుట్ట కోసం వెతుకుంటూ ఇక్కడికి వచ్చి నట్టున్నాడు…’ అనీ నుదురు కొట్టుకుంటూ హన గ్లాస్ లో అప్పటి దాకా తాగుతూ ఉన్న జిన్ గ్లాస్ ని తటాలున పైకి లేపి దానిలో మిగిలిన ద్రావకాన్ని తాగేసింది రమ. తాగి ‘కమిన్…’ అంటూ అరిచింది విజయ్ కి వినపడేట్టు.విజయ్ లేని మత్తుని నటిస్తూ తలుపు తోసుకుంటూ వెళ్లి రమ మీద పడ్డాడు. నేరుగా తన మీద పడ్డ విజయ్ ని చూసి ఆదుర్దాగా వాడి చెంపలు తడుతూ… ‘ఎంటిరా ఏమైంది…. ఎందుకలా పడి పోతున్నావు…’ అంటూ తను మందులో కలుపు కోవడానికి తెచ్చుకున్న ఫ్రిజ్ వాటర్ వాడి మోహం మీద చిలక రించింది. ‘కొంప తీసి దీని గోంగూర బజ్జీ గానీ వికటించి వీడికి బాగా లేకుండా ఉందా ఏంటి నాకీ ఖర్మ…’ అనుకుంటూ కళని పచ్చి బూతులు తిట్టుకుంటుంది రమ. కొంత సేపు ఆమె తొడల మీద తల వక్షోజాలు ముఖాని కి తగులు తుంటే ఆ సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ కళ్ళు తెరిచాడు విజయ్. అతని కళ్ళు ఎర్రగా ఉన్నాయి. కళ్ళు తెరిచీ తెరవం గాల్నే నేరుగా రమ ఎర్రని పెదవులని అందుకున్నాడు.’ఒరేయ్…! ఎంటిరా నువ్వు చేస్తున్న పని…?’ అంటూ వాడిని దూరం గా తోసేసు కోవాలని ప్రయత్నించింది రమ… వాడికి ఆ విషయం ముందు గానే తెలుసు కాబట్టి నల్లని జాకెట్ మీద నుండి ఉబికి బయటికి వచ్చి ఉన్న ఆమె సల్లు ని కుదుళ్ళ దగ్గర గట్టిగా పట్టుకుని పిసికేస్తూ ఊతం గా పట్టుకున్నాడు. ’అమ్మా… అమ్మా… ప్లీజ్… ప్లీజ్.. అంటూ ఆమె నోటిలోని ఎంగిలిని జుర్రుకోసాగాడు. అప్పటికే మందు మత్తు ఒళ్లంతా పాకి ఉండగా వాడి ఉడుం పట్టుకి దాసోహం అనింది రమ. అతన్ని తోసేస్తున్న ఆమె చేతులు మెల్లిగా అతన్ని పెనవేసుకు పొయ్యాయి. వాడి ని ఇంకా ఇంకా గట్టిగా హత్తుకుంటూ పెదవులతో ఘాడం గా పెనవేసేసింది రమ. సరిగ్గా తాగిన మైకం తలకి ఎక్కిపోతుండగా అతన్ని హత్తుకు పోతూ తన చీరని లాగేసుకుని అతని బట్టలు ఊడ పెరికేసి వెచ్చగా కాలి పోతున్న కొడుకు విజయ్ తోలు కడ్డీని గుప్పిటతో పట్టుకుని ‘స్స్…హూం….’ అంటూ గట్టిగా అరిచేసింది రమ. ఆమెలో కాలి పోతున్న కాముడిని కళ్ళారా చూసిన విజయ్ ఇంక ఆగ దలచుకోలేదు. ఘాడం గా ఆమెని ముద్దులు పెట్టుకుంటూ ఆమె పెద్ద పెద్ద కొబ్బరి బొండాల లాంటి గట్టి చన్నులని మోజుగా పిసికేస్తూ తినెయ్యడం ప్రారంభించాడు. కింద పొడుస్తున్న వాడి లంభానికి అర్జంట్ గా దాని పుట్టకి దారి చూపించిన రమ వాడి బలమయిన నడుముకి తన కాళ్ళతో లంకె వేసి తన లోకి లాక్కునింది. (ఇంకా ఉంది)
ఆంటీలు ఆమెలో కాలి పోతున్న కాముడిని కళ్ళారా చూసిన విజయ్ ఇంక ఆగ దలచుకోలేదు. ఘాడం గా ఆమెని ముద్దులు పెట్టుకుంటూ ఆమె పెద్ద పెద్ద కొబ్బరి బొండాల లాంటి గట్టి చన్నులని మోజుగా పిసికేస్తూ తినెయ్యడం ప్రారంభించాడు. కింద పొడుస్తున్న వాడి లంభానికి అర్జంట్ గా దాని పుట్టకి దారి చూపించిన రమ వాడి బలమయిన నడుముకి తన కాళ్ళతో లంకె వేసి తన లోకి లాక్కునింది. దెబ్బ దెబ్బ కీ కింద కరడు కట్టుకుని పోయి ఉన్న ఆమె రసం అతని వేడి చువ్వ దెబ్బకి కరిగి నీరయి ఆ రసాలతో పొడవాటి రోకలి బండకి అభిషేకం చేస్తూ అతని వట్టల పైనా ఆమె తొడల పైనా కార సాగింది. కొడుకు దెబ్బ దెబ్బకీ ఆమెలో అట్టలు కట్టుకుని ఉన్న స్త్రీత్వం అంతా కదిలి పొయ్యి కరిగి పొయ్యి ఫ్రెష్ గా చెమట రూపం లో రాసాగింది. కళ్ళల్లో గూడు కట్టుకుని ఉన్న నైరాశ్యం యోని లో అడుగు కంటా తగులు తున్న అతని దడ్డు ప్రతాపానికి ఎగిరి పొయ్యి కొత్త కళ ని సంతరించు కోసాగింది.
‘అమ్మా.. ఐ లవ్ యు…! ప్లీజ్ నన్ను కాదనకు అమ్మా…’
‘స్స్… హా….ఆమ్….’ అంటూ కదిలి పోతున్న తన శరీరాన్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ‘నీ యమ్మ… పూకులో మడ్డ ని రోకలి బండ దంచినట్టు దంచుతూ అమ్మా.. అమ్మా అంటావేంటి రా !… నా కొడకా… రమ… రమా… అనీ పిలువు…’ అంటూ అతన్ని ఇంకా ఇంకా తన లోకి లాక్కునింది. మనసు లోనే తన ఫ్రెండ్ కళ కి థాంక్స్ చెప్పుకుంటూ ఎదురోత్తు లిస్తుంది రమ…
>కరెక్ట్ గా అప్పుడే ఆ రూం లోకి అడుగు పెట్టిన కళ వాళ్ళని చూసి ‘ఆప్పుడే మొదలు పెట్టాసారా…!’ అంటూ తన చీరని లాగేసుకుని వాళ్ళ మీద పడింది. ఆమెని చూసి షాక్ అయ్యిన రమ…. ‘ఎంటే.. నువ్వు ఇలా వచ్చావ్… ?’ అని అడిగింది పైన ఊగుతున్న విజయ్ పిర్రల మీద చేతులు వేసి తనకేసి అదుముకుంటూ… ఆమె అలా అదుము కుంటూ ఉంటె అతని మడ్డ ఆమె లోపలి పొడుచుకు పోతుంది. అంత లావు, పొడవూ ఉన్న అతని లంభం ఆమె లోకి బిర్రుగా దిగి పోతుంటే కళ్ళమ్మట నీళ్ళు రాసాగాయి రమకి.
ఇంతలో తన బట్టలు విప్పుకుని తనూ నగ్నం గా వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చిన ఆంటీలు కళ ఆమె కళ్ళల్లో నీళ్ళు చూసి బాధ పడుతున్నట్టుగా ముఖం పెట్టిన విజయ్ ని చూస్తూ… ‘అవి ఆనంద బాష్పాలు రా… వూ కానియ్ ఆమె లోకి దిగి పోయిన నీ కవ్వం చిలుకుడికి ఇన్ని రోజులుగా పూడి పోయిన బావి మళ్ళీ వాడుక లోకి రావాలి… నీ లంబం కొక్కెం లాగ ఆమె పూడిక ని మొత్తం తీసేయ్యాలి… వూ… కానియ్…’ అంటూ అతని పిర్రల మీద తన అరచేతి తో చరిచింది. పిర్ర సుర్రు.. మనగా సివాలెత్తి పోయిన విజయ్… ఒకటే దంపుడు దంచాడు ఆగకుండా… అతని పొడగాటి కడ్డీ ఆమె లోపలి పొయ్యి వస్తూ ఉంటె సమ్మగా ఉంది రమకి. కింద ఏదో జిల ఒళ్లంతా తీట గా పాకి సుఖాలని జుర్రు కుంటున్నట్టుగా ఉంది.’ఎందు కొచ్చావ్…?’ అనింది కళ ని ఉద్దేశించి రమ. ‘అబ్బబ్బా… మీ దరువు కి తాళం వెయ్య డానికి వచ్చాను లేవే… నేనేమీ నీ కొడుకుని ఎత్తుకు పోను’ అంటూ తన సన్ను ని ఒక దానిని విజయ్ కి అందే ట్టు పెట్టు తన చేతులతో ఎత్తుగా తెల్లగా మెరిసి పోతున్న రమ సల్ల ని గుండ్రం గా పట్టుకుని పిసక సాగింది కళ. ఆమె చేస్తున్న పనికి ఇంకాస్త రసాలు చిప్పిల్లగా ‘స్స్…మ్మ్…హా… ఏయ్… చంపు తున్నారు ఇద్దరూ..’ అంటూ తన పిర్రలని ఎగరేసింది విచిత్రం గా రమ.ఆమె పిరుదుల మీద చెయ్యి వేసి పెద్ద పెద్ద వెన్న దిండ్ల మాదిరి ఉన్న ఆమె పిర్రలని పిసికేస్తూ పైకి ఎట్టా సాగింది కళ. ఆమె మీద పైన పనుకుని కుమ్మేస్తున్న విజయ్… ‘రమ… నీ పూకు సూపర్ గా ఉంది… ఇంక నుండి నీ బిళ్ళని ఆరగ దీసే పని నాదే… సరేనా…!’ అంటూ ఆమె మీద వాలి పెదవులు అందుకున్నాడు. కింద కొక్కెం లాగ ఆమె బొక్కలో ఇరుక్కు పోయి ఉన్న అతని తోలు కడ్డీ కొంచెం గా పైకి వచ్చి వాడి గుడ్డలతో పాటే లేచింది. సరిగ్గా ఆ గాప్ లో చెయ్యి పెట్టి వాడి వట్టలని పట్టుకుని సుతారం గా వత్తింది కళ. అప్పటి దాకా బిర్ర బిగిసి పోయి ఉన్న అవి ఆమె చేతి తో పిండే సరికి బాల్స్ కి పిచ్చి లెగిసి పొయ్యింది. ఒళ్లంతా తియ్యటి బాధ పాకుతుండ గా ‘స్స్స్…మ్మ్…హ్మ’ అనుకుంటూ పైకి లేచి మళ్ళీ తన కడ్డీ ని అమెకిసి పొడవా సాగాడు.ఒక్క క్షణం అంటూ పైకి లేచిన విజయ్ తన కడ్డీ ని ఆమె లోపలి నుంచి బయటికి లాగాడు. ఆమె రసాలతో తడిచి ముద్దాయి ఉన్న ఆ తోలు కడ్డీ లోపలి నుంచి విడి వాడి రావడానికి రెండు సెకన్లు పట్టింది… స్స్…. అంటూ బయటికి వచ్చి అలాగే నిలపడింది జండా కొయ్య లాగ పొగరుగా తలెత్తి.. దాన్ని చూసిన ఆడ వారి గుండెలు లబుక్కున జారి పొయ్యి ఒకరి కంటే ముందు ఒకరు అందుకోవాలన్నట్టుగా దాని కేసి తమ ముఖాలు పెట్టారు. ముందుగా కళ నోటికి చిక్కింది ఆ కడ్డీ… రమ రసాలతో నిండిన దాని రుచి ఆమెకి కసేక్కించేసి నట్టు ఉంది. ఆబగా నాకేసింది. ఆమె నోటిలో కి పాము లాగా దూరి పోతున్న తన కడ్డీని బయటికి లాగి అప్పటికే తన వట్టల్లో నుంచి కొట్టేస్తున్నట్టుగా ఉన్న పిచికారీ ని పుస.. పుస పొంగించేసాడు విజయ్. అప్పటికే వాడి లంబం దగ్గరికి చేరి ఉన్న రమ కళ్ళ మీద ముక్కు మీద, పెదవుల మీద పడిన ఆ తెల్లని చిక్కని వీర్యం మదపు వాసన వేసింది కళ కి . నేరుగా ఆమె మీద పడి ఆబగా ఆ రసాన్ని కూడా నాకేసింది.అప్పటి నుండి విజయ్ పని రోజుకి రెండు దెబ్బలు, నాలుగు కాయలు అయింది.

TOP తెలుగు వంద బూతు సెక్స్ కథలు  

Incoming search terms:

  • రంకు కొడుకు
  • లెత పుకు

The post ఆమె బొక్కలో ఇరుక్కు పోయి ఉన్న తోలు కడ్డీ appeared first on Hindi Sex Stories.

నీ మొగుడు వచ్చేలోపు ఒక దెబ్బ వేసుకుందాం

విజయ ఆంటీ మా ఊరి స్కూల్ మాస్టారిగారి పెళ్ళాం మా ఇంటిపక్కనే ఉంటుంది ఒక 35 ఏళ్ళు ఉంటాయ్ అప్పటికి మాంచి రంగు పొంగు ఆవిడ సొంతం చీరకట్టు బాగుంటుంది చీరకట్టులో పోటీ పెడితే ముందు విజయ ఆంటీ తరవత అమ్మ వస్తారు ఇంక మిగిలిన వాళ్ళు అందరూ అందరే పల్లెటూరు కదా ఏదో కట్టేసుకుంటారు. మేము కూడా ఆ ఊరు నాన్న ఉద్యోగం మీదే వెళ్ళాం కబట్టి మా కుటుంబాన్ని విజయ ఆంటీ వాళ్ళ కుటుంబాన్ని చాలా బాగా చూసుకునేవాళ్ళు ఊరిలోవాళ్ళు. నాన్న పక్క ఊరి ఎం.ఆర్.ఓ ఆఫీసులో గుమస్తా అక్కడ అద్దెలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అని అదీ కాకుండా పల్లెటూరు ఐతే పాలు నీళ్ళు కొంచెం చవకగా దొరుకుతాయని ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళం. ఇంక విషయం లోకి వస్తే

ఆ తరవాత రోజు ఆదివారం కావడంతో సెలవుకదా కొంపలోనే ఉన్నాను పొద్దున్నే ఆడుకోవడానికి వెళ్ళాను కాని నాకు ఎందుకో ఆడకోబుద్దికాలేదు అంతమాను విజయా ఆంటీ ఎందుకు కొట్టించుకుంది ఆవిడకి అంత బాద ఏమి వచ్చింది?? పోనీ మాస్టారుతో కొట్టించుకోవచ్చుకదా?? ఆ చీకటిలో గడ్డివాము పక్కన పాలేరుతో కొట్టించుకోవడం ఏంటి అదీ కాకుండా ఎప్పుడూ రాత్రి అవుతుందా నీతో ఎప్పుడూ గుద్దించుకుందామా అని తహ తహ లాడిపోతున్నాను అంది గుద్దులు గుద్దించుకోవడానికి కూడా ఎదురు చూస్తుంది ఆంటీకి ఎందుకు వాడితో కొట్టించుకోవాలి అని ఆశా?? అని నా మనసంతా ఒకటే గందరగోళం ఒకటే ప్రశ్నలు. ఇంక ఆడుకోలేక ఇంటికి వచ్చేసి మా అరుగుమీద కుర్చున్నా మా ఇంటిపక్కనే కదా ఆంటీ వాళ్లది ఆంటీ నన్ను పిలిచింది ఏంటి పండు ఒక్కడివే కూర్చున్నావ్ అంది ఏమిలేదాంటీ ఊరికే అన్నాను ఆదివారం వస్తే ఇంటిపట్టున కనపడవు అలాంటిది ఇవాళ్ళేంటీ అంది ఊరికే ఆంటీ అన్నాను. బాగా చుదువుకుంటున్నావా?? నీకు ఏదన్న తెలియకపోతే మీ అంకుల్ ని అడుగు అంది నేను అంకుల్ గారు ఉన్నరా ఆంటీ అన్నాను పెసిరెంటు గారింటికి వెళ్ళి వస్తాను అని వెళ్ళారు బడి గురించి ఏదో మాట్లాడాలంట అంది ఓహో అనుకున్న ఈలోపు అక్కడకి సుబ్బు వచ్చాడు అమ్మగారండీ అన్నాడు ఓర్నీ వీడేంటీ ఇటువచ్చాడు అనుకుని వాడినే చుస్తున్నా అమ్మగారండీ అయ్యగారు ఇంటిలో బస్త్తాలు ఏవో సర్దాలి అనిచెప్పారు అవి ఎక్కడ ఉన్నయో చూపించండీ అన్నాడు ఎంత గౌరవంగా మాట్లాడుతున్నాడు మరి రాత్రి ఏంటి ఏమే దొంగముండ గుద్దించుకోవే ఇలా సొంత పెళ్ళం తో అన్నట్టుగా మాట్లాడాడు అనుకుని చూస్తున్నా వెతకబోయిన తీగ కాలికి తగిలినట్టు రాత్రివరకూ ఆగకుండానే మనకి ఎదన్న కొత్తవిషయం తెలిసేలా ఉంది అనుకుని సరే ఆంటీ ఎదో పని ఉన్నట్టు ఉందికదా నేను ఆడుకోవడానికి వెళతాను వచ్చాకా మాట్లాడుకుందాం అన్నాను ఊమ్మ్ సరే పండు ఐతే అంది నేను అటు వెళినట్టుగా వెళ్ళి మళ్ళి వచ్చేసి ఆంటీ వాళ్ల సందులోకి దూరాను సుబ్బుగాడిని ఇంటిలోకి తీసుక్కెళ్ళింది నేను ఒక కిటికి దగ్గర నక్కి చూస్తున్నా ఆంటీ ఏంటీ ఆయన పంపారా నువ్వే వచ్చేశావా?? అంది నీ మొగుడు పెసిరెంటు గారితో పక్క ఊరు వెళ్ళాడు ఎదో పనిమీద వెళుతున్నారు రావడానికి టైం పడుతుంది ఆ టైంలో నిన్ను ఒంటరిగా ఉంచడం ఎందుకు అని అన్నాడు మరి బస్తాలు అన్నవ్ అంది కొంటెగా పండు ఉన్నాడు కదా అందుకే ఊరికే అలాచెప్పా అన్నాడు ఇలా ఇంటికే వచ్చేస్తే ఎవరన్న చూస్తే అంది అబహ్ అదంతా నాకు తెలియదు మళ్ళి నీ మొగుడు వచ్చేలోపు ఒక దెబ్బ వేసుకుందాం అని ఆశగా వచ్చా వద్దంటే వెళిపోతా అన్నాడు అలా కాదు సుబ్బు సర్లే నాకూ గులగానే ఉంది ఆ వీది తలుపు వేసివస్తాను ఉండు అంది అది ఎప్పుడో గెడపెట్టను రావే అన్నాడు అబ్బోఓ అంతా సిద్దం చేశావన్న మాట ఉమ్మ్ ఇంక అలస్యం ఎందుకూ అంది ఉమ్మ్మ్ హహహ్ స్స్స్ అబ్బహ్ హహ హహ్ ఊరే నీ పట్టే పట్టురా ఇస్స్స్స్సిహ్హ్ ఆభ్ అంటుంది ఆంటీ నాకేమో సౌండ్స్ వినిపిస్తున్నయి కాని కనపడడంలేదు నేను చూస్తున్న గదిపక్క గదిలో అనుకుంట వాళ్ళు ఉన్నాది నేను నిదానంగా వాళ్ళు ఉన్నా గది దగ్గరకి వెళ్ళి ఆ గది కిటికి చూశా అది మూసేసి ఉంది అమ్మనీయమ్మ ఇది మూసేశారు అనుకుని ఆ కిటికి రెండు తలుపుల మద్యలో కొంచెం కాళీ ఉంటే అదులోనుండీ చూశా ఆంటీని సుబ్బు గాడు కౌగిలించుకుని నలిపేస్తున్నాడు వాడు ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ ముద్దులు పెడుతున్నాడు వాడి నలుపుడుకీ ముద్దులకీ ఆంటీ అలా మూలుగుతూ మాట్లడుతుంది ఇద్దరూ ఒకళ్ళ పెదాలని ఓకళ్ళు చీకోవడం మొదలెట్టారు ఆంటీ కూడా వాడిని కౌగిలించుకుని వాడి వీపుమీద చేతులు వేసి ఓకీ రుద్దేస్తుంది అలా కొంచెం సేపు చీక్కుని వదిలి అబ్బహ్ ఇంక నా వల్ల కాదు రా ఇంక ఆగలేను రా వచ్చి అసలు పని మొదలెట్టు అంది అంటీ ఊమ్మ్ అసలు పని అంటే కొట్టడం అదీ మనకి కావలసింది కూడా ఇదే అని ఆశగా చూస్తున్నా. ఉమ్మ్ అప్పుడే అంత కంగారు ఏంటే కొంచెం సేపు వీటిని చీకనివ్వు అంటూ ఆంటీ పైట తీసేసి జాకీటు మీదనుండీ సళ్ళని పిసికేస్తూ నలిపేస్తున్నాడు అబ్బహ్ అబహ్ ఒరే అల పిసక్కురా రోజూ అలా పిసికి పిసికి వాటిని పెద్దవి చేసేస్తున్నవ్ జాకీటులు బ్రాలు సరిపోవడం లేదు తెలుసా వారనికి ఒక కొత్తది ఎక్కడ కుట్టించుకోనూ అంది నవ్వుతూ వీటిని చూస్తే పిసక్కుండా ఎలా ఉండనే చెప్పు అంటూ జాకీటు విప్పేసి పిస్కడం మొదలెట్టాడు అమ్మోఓ జాకీటు విప్పేసరికి ఆంటీ సళ్ళు రెండూ విడిపోయాయి చలా పెద్దవి ఉన్నయి అవి లైట్ గోదుమరంగులో పెద్ద సళ్ళు బలే ఉన్నాయి వాటి చివర పాల ముచ్చికలు ఈతకాయల్లగా ముందుకు పొడుచుకుని వచ్చాయి ఆ ముచ్చికల చుట్టు చింతపిక్క రంగులో గుండ్రంగా మచ్చ ఉండి సరిగ్గా దాని మద్యలో ఈ పాల ముచ్చిక ఉంది ఆంటీ సళ్ళు అలా చూసేసరికి నాకు కూడా ఆంటీ పాలు తాగాలనిపించింది. అబ్బహ ఏమి పిసుకుతున్నావురా అబహ్ అదీ అలాగే పిసుకు బాగా సలపరంగా ఉందిరా పిసుకు పిండు చిదిపెయ్య్ వాటిని అబహ్ అబహ్ అంటూ మూలుగుతుంది వాడు చేతులతో కసిగా కోపంగా పిసుకుతున్నట్టు గట్టిగా పట్టుకుని తెగ నలిపేస్తున్నాడు. ఆ తరవాత పాల ముచ్చికలు నోటిలోకి పెట్టుకుని చీకడం మొదలెట్టాడు ఆబ్బహ్ చీకరా నా పాలు తాగు అబ్బహ్ అలాగే కొరుకు అదీ అదీ అబ్భ్ చపేస్తున్నవురా అదీ అదీ అబ్భ్ హ్హహ హహహ్ ఒరేఏఏయ్య్య్య్ ఇంక నావల్ల కాదు నీ దెంగుడు మొదలెట్టరా అంది దెంగుడు అంటే కొట్టడం అనుకుంట అనుకుని నేను అలాగే చూస్తున్నా వాడు ఆంటీ చీరని లంగాతో పాటూ పొట్టమీద వరకూ లేపేసి ఆంటీ కాళ్ల మద్యలోకి వెళ్ళి ఎదో చూస్తున్నాడు అక్కడ చూసి అక్కడ వంగి ముద్దులు పెడుతున్నాడు అదేంటి అక్కడ ముద్దులు పెడుతున్నాడు సరిగ్గ అక్కడ మనకి బెల్లాయి ఉంటుంది ఆంటీకి కూడా పాస్ పోసుకునేది ఉంటుంది కదా అక్కడ ముద్దు పెడుతున్నాడు ఏంటి చీ చీ పాసుపోసుకునేది ఎవరన్న ముద్దు పెట్టుకుంటారా యాక్ అనుకుని చిరాకుగానే లోపలికి చుస్తున్నా ఆహ్హ అహాహ్ ఒరేఏయ్య్ ఒరేఏయ్ సుబ్బూఊ ఇసిసిసిసి హహహ ఒరేఏయ్య్ అమ్మోఓ అమ్మోఓ చపేస్తున్నవురా అయ్యబాబోఓఓయ్య్య్య్ అమ్మోఓ ఇంక చాలురా నీ మొడ్డ దింపరా అంది సుబ్బు గాడు పైకి లేచి మళ్ళి ఆంటీ పెదవులని అందుకుని ముద్దులు పెట్టాడు చీ చీ అక్కడ ముద్దు పెట్టిన ఆదే నోరు మళ్ళి ఆంటీ నోటిలో పెట్టాడు అబ్బీ అనుకుని చూస్తునా ఆంటీ చాల ఆసగా చెకుతుంది ఇదేంటిర బాబు ఆంటీ ఏంటి అకక్డ ముద్దు పెట్టిన వాడి నోటిని అలా చీకేస్తుంది ఇదేంటిరా బాబు అనుకుని చూస్తున్నా. ఈలోపు ఆంటీ సుబ్బు గాడు కట్టుకున్న లుంగీని తీసేసి పక్కనపాడేసింది అక్కడ వాడి బెల్లాయి పెద్దగా ఐపోయి అచ్చం అమ్మ పచడి చేసుకునే బండ అంత లావు కాదు గాని దానిలో సగం లావుగా పొడుగా ఉంది అమ్మో ఇదేంటి వీడిది ఇలా ఉంది నాకు అలా ఉండదు కదా అనుకుని దానినే చూస్తున్నా ఈలోపు వాడు ఊమ్మ్ పెట్టుకోవే అన్నాడు ఆంటీ వడి బెల్లయిని చేతితో పట్టుకుని తన కాళ్ళ మద్యలో పెట్టుకుని ఉమ్మ్ ఇంక దింపు అంది వాడు నడుముని నిదానంగా కిందకి దింపుతున్నాడు అల నిదానంగా దింపినట్టే దింపి ఒక్క తోపుతోశాడు ఒరేఏయ్య్ ఎన్ని సార్లు చెప్పలిరా ఒకేసారి దిపెయ్యవద్దు అని అంది ఆంటీ. వాడు నవ్వుతున్నడు నీకు నవ్వుగానే ఉంటుంది నీదెల్లి ఎక్కడో తగిలితే అప్పుడూ ఆనొప్పి ఎంటో నాకు తెలుసుతుంది అంది నాలుగూపులు నిదానంగా ఊపరా ఆతరవత నీ ఇష్టం నువ్వు ఎలా కావాలంటే అలా అంది ఉమ్మ్ సరేనే నా బంగారు లంజ నీఇష్టం అంటు మళ్ళి పైకంటూ నడుము ఎత్తి ఈసరి నిదానంగా కిందకి దింపాడు ఊమ్మ్ ఇలా ఇంకో నాలుగూపులు ఊపితే నాది లూజ్ అవుతుంది అంది వాడు ఇలా ఇంకో రెండు సార్లు పైకి లేపి దింపాడు ఉమ్మ్ ఇంక మొదలెట్టు రా నీ గుద్దుడు అంది వాడు ఇందాకడలా కాకుండా కొంచెం స్పీడ్ గా దింపాడు ఈసారి మళ్ళి పైకి కిందకి పైకీ కిందకీ దింపడం మొదలెట్టాడు వాడి నడుము మీద ఆంటీ చేతులు వేసి అబహ్ అదీ అదీ కొట్టరా కొట్టు ఇస్సి ఆభ్ గుద్దరా గుద్దు ఊఫ్ఫ్ఫ్ఫ్ ఆహ్హ అంటూ వాడిని ఇంకా రెచ్చ గొట్టింది వాడేమో ఇంకా స్పీడ్ పెంచేసి అదేపనిగా కిందకి పైకి చాలా స్పీద్ గా ఊపుతున్నాడు వాడి నడుము ఆంటీ అహహ్ ఆన్ణ్హూఫ్ ఉఫూ ఇస్స్స్సీఇ హ్హ్హా హహ హోఓ హోఓఓఓ మ్మ్మ్మ్మ్మ్ స్స్స్స్స్ష్ష్ష్హ్ష్స్ హుహుహ్ అబ్బహ్ అభ సుఈస్సీసిష్ హహబ్ అబభ్ అబహ్బహ్ హాహ్హాహ్హ అదీ అదీ కొట్టు కొట్టు అక్కడే అక్కడే అదీ అబ్బహ్ స్వర్గం చూపిస్తున్నవురా అబ్బహ్ ఏమి గుద్దుతున్నావురా అదీ అదీ అబహ్ అబహ్ అదరకొడుతున్నావ్ ఇందుకే రా నీదెబ్బకి బానిసను ఐపోయా ఏమి దొబ్బుతున్నవురా అంటూ పరవసించిపోతుంది తెగ మూలుగుతుంది వాడుకూడా గాలి వేగంగా పీలుస్తూ నడుముని వేగంగా కదుపుతూ లేపి లేపి కిదకి దెంపుతున్నాడు ఇంతకీ ఆడవాళ్ళకి అక్కడ ఏమి ఉంటుందీ?? అక్కడ ఉన్న దానిలోకి సుబ్బు గాడి అంత పొడుగుగా ఉన్న బెల్లాయి పట్టాలీ అంటే అక్కడ ఒక పెద్ద గుంట ఉండాలి కదా?? గుంట కాకుండా ఇంక ఏమి ఉన్న ఇంత పొడుగు లావు ఉన్న బెల్లాయి అక్కడ పట్టదు అంటే ఆడవాళ్ళకి అక్కడ పెద్ద బొక్క ఉంటుందన్నమాట అనుకుని అటే చూస్తున్నా ఈలోపు ఆంటీ ఒరేఏయ్య్ నాకు ఐపోవచ్చిందిరా అదీ అదీ గుద్దు గుద్దు అలాగే అలగే అహహ అహహ అదీ అదీ హహహహహ హహహా ఇస్సీసి ఊఊఫ్ఫ్ఫుఫ్ఫుఫూఫ్ ఉఫ్ఫ్ ఉఫ్ఫ్ ఉఫ్ఫ్ హహ్ హుహుహు అంటూ తెగ మూలుగుతూ అరుస్తుంది సుబ్బుగాడు కూడా హ్హ హుహు హుమ్మ్ హ్మ్హ్మ్హ్ హహ అంటూ ఇందాకడకన్నా వేగంగా లోపలికి బయటకి తోసి తోసి ఆంటీమీద వాలిపోయాడు ఆంటీ కూడా అరుపులు మూలుగులు ఆపేసిందిసుబ్బు కూడా అంతే కానీ ఇద్దరు తెగ ఆయాసపడుతున్నరు కొంచెంసేపు అలాగే సుబ్బుగాడిని మీదే పడుకోపెట్టుకుని ఉమ్మ్ ఇంక లెగు అంది వాడు పైకిలేచాడు అబ్బహ్ చంపేశావ్ కదరా ఏమి దెంగుడురా బాబు అది స్వర్గం చూపించావ్ అంది సుబ్బు గాడు నవ్వుతూ మళ్ళి చూపించమంటావా అన్నాడు అమ్మో మళ్ళినా ఇప్పుడే కదరా కార్చావ్ ఇంతలోనే నా అంది. ఉమ్మ్ రావే అన్నాడు అమ్మో ఒల్లు హూనం చేస్శావ్ ఇప్పుడు వద్దులే ఎలాగు సాయింత్రం వస్తాగా అప్పుడు దెంగుదువుగానిలే అంది అబ్బహ్ ఇంకోసరి చేసుకుందామే అన్నాడు వాడు ఇంటిపక్కన వాళ్ళు ఎవరన్నా వస్తే కొంపలంటుకుంటాయ్ ఇప్పటికే చాలా సేపు అయ్యింది నువ్వు వచ్చి ఇంక వెళ్ళు రాత్రికి వస్తాను కదా అంది. సరే ఐతే సినిమా మొదలెట్టగానే వచ్చేయ్యవే అన్నాడు సుబ్బు ఉమ్మ్ అలాగేలే అంది ఆంటీ వాడు లుంగీ కట్టుకుంటుంటే ఆంటీ పైకి లేపిన చీరా లంగాని సరిచేసుకుని చీర కుచ్చీళ్ళని సరిచేసుకుని సర్దుకుంది ఇద్దరూ పక్కగదిలోకి వెళ్ళారు వీది తలుపు తెరిచినసౌండ్ వచ్చింది వాడు వెళ్ళిపోయాడు అనుకుంట అంటీ ఆ గదిలోకి వచ్చి ఎదవ సచ్చినోడు ఎంత కార్చాడో అంటూ నవ్వుకుంటూ మంచం మీద దుప్పటిమద్యలో ఐన తడి మరక చేతితో తడుముతూ చూసి నవ్వుకుంటూ ఆ దుప్పటి తీసేసి ఇంకో దుప్పటి మంచం మీద వేసి ఆంటీ నడుం వాల్చింది నేను మెల్లగా చప్పుడు కాకుండా వచ్చేశా.

అక్కడ నుండీ ఐతే వచ్చాను కానీ ఆంటీ సుబ్బు గాడు చేసుకున్నా పనే నాకళ్ళముందు కదులుతుంది అమ్మోఓ ఇదేంటి వాళిద్దరూ అలా చేసుకున్నారు సరిగ్గా ఇప్పుడు వచ్చిన సౌండ్స్ రాత్రి ఆ గడ్డివాము దగ్గర కూడా వచ్చాయి అంటే రాత్రి కూడా ఆ చీకటిలో గడ్డివాము దగ్గరకూడా ఇలాగే చేసుకున్నారా?? అంటే ఆంటీ గుద్దడం కొట్టడం అంటే సుబ్బు గాడి బెల్లాయిని ఆంటీ కాళ్ల మద్యలో ఉన్న బొక్కలో పెట్టి గుద్దడం కొట్టడమా?? అనుకున్నాను. అప్పుడు అర్దం అయ్యింది ఆంటీ రాత్రి అన్న మాటలు మూలుగులకి అర్దం మొత్తానికి ఆంటీ ఎదో తప్పు చేస్తుంది అని నాకు అర్దం అయ్యింది. అంటే ఆంటీ మంచిది కాదా?? అన్న ఆలోచన మొదల్య్యింది నా మనసులో ఇంకా మంచిది ఏంటి పారేరోడితో అలా ఏకగా ఇంటిలోనే మంచం మీద అలా చేయించుకుంటే అదీ కాకుండా రోజూ ఆ గడివాము దగ్గరకి వసున్నాను అనీ పొద్దున్న నుండీ నీ దెబ్బ కోసమే ఆలోచన అని అంటుందిగా ఇంకా ఆంటీ మంచిది ఏంటీ?? ఆంటీ మంచిది కాదు అని నిర్ణయించుకున్నా.

TOP తెలుగు వంద బూతు సెక్స్ కథలు

The post నీ మొగుడు వచ్చేలోపు ఒక దెబ్బ వేసుకుందాం appeared first on Hindi Sex Stories.

ఆడది రంకు చెయ్యలి అనుకుంటే

నా చిన్నప్పుడు పల్లెటూరిలో ఉండేవాళ్ళం అక్కడ ఆదరాభిమానాలే వేరు అందరూ ఒక కుటుంభంలా కలిసిమెలిసి ఉండేవాళ్ళు ఎవరు ఎదురుపడినా ఎదో బందుత్వపు వరసతో పిలిచేవారు మావ అనో అక్క అనో పిన్ని, వదిన, అన్నయ్య, …… అలా ఎదన్న పండగలు వస్తే బలే సరదాగా ఉండేది ఊరందరూ ఏకం ఐపోయేవారు అందరూ కలిసి చేసుకునే వాళ్ళు సంక్రంతి అంతే అబ్బోఓ ఆ సరదానే వేరు వినాయకచవితికి, కృష్ణాష్టమికి ,దెసరాకి మా ఊరి గుడి కాడ సాయింత్రం టైంలో సినిమాలు వేసేవాళ్ళు అందరం గోని సంచులు తీసుకుని వెళ్ళి ఎవరి సీటు వాళ్ళు వేసుకుని ఆ సినిమాలు చూసివచేవాళ్లం అంతా హాయిగా జరిగిపోయేది. ఇది ఇలా ఉండగా ఒకరోజు సినిమా చూడడానికి నా గొనిసంచి నేను వేసుకుని కూర్చుని చూస్తున్నా మనం బుడ్డోళ్ళం కదా ఆంటీల సైడ్ ఉండేవాళ్ళం నా పక్కన వెనక అంతా ఆంటీలు మనకి అప్పుడూ ఆకుకీ పూకుకీ తెడాతెలియదు కదా సినిమాలో లీనం ఐపోయి చూసేసేవాడిని అది అలా ఉండగా ఒకరోజు నా పక్ఖన కూర్చున్న లక్ష్మి ఆంటీ సినిమా మద్యలో లేచి వెళ్ళిపోయి మళ్ళి గంట తరవాత వచ్చి కూర్చుంది చెప్పనుగా మనం ఏది పట్టించుకోం అని ఆ విష్యాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోలా ఆ తరవత రోజు సినిమాలో కూడా అదేరకంగా చేసింది ఏమోలే అనుకున్న ఆ తరవాత రోజుకూడా ఆంటీ. ఏంటి ఆంటీ కి రోజూ సినిమా మద్యలోనే దొడ్డిలోకి వస్తుంది పాపం గంటా గంటన్నర్ర సినిమా పోతుంది అనుకున్నాను మళ్ళి ఆతరవాత రోజు అదేవిదంగా ఆంటీ వెళితే ఇంక ఉండబట్టలేక ఆతర్వాత రోజు మద్యానం ఆంటీ నాకు వాళ్ళ వీది అరుగుమీద కనిపిస్తే నేను వెళ్ళి పక్కన కూర్చుని ఆంటీ పాపం మీకు రోజు సినిమా టైంలో దొడ్డిలోకి వచ్చి మీరు రోజూ గంట సినిమా పైనే పోగొట్టుకుంటున్నారు కదా అన్నాను నవ్వుతూ ఆంటీ ఒక్కసారే తడబడి మళ్ళి తమాయించుకుని ఏమిచేస్తాం రా నాకు అదేటైంలో దొడ్డిలోకి వస్తుంది అంది ఓహో అనుకున్నా ఆ విషయం వదిలేశా ఆరోజు రాత్రి సినిమా చూసేటప్పుడూ రోజు నా పక్కనే కూర్చునే లక్ష్మి ఆంటీ వేరే చోట కూర్చుంది ఇదేంటీ అనుకున్నా మద్యానం ఆలా అడిగాం కదా అదుకే కోపం వచ్చిందేమో అనుకుని సినిమా చూస్తున్నా సరిగ్గా రోజు టైం అయ్యింది ఆంటీ ఉందా అని చూశా రోజూ మనకి అదో సినిమా అయిపోయిందిగా మరి అందుకని చూశా ఆంటీ అప్పుడే లేగుస్తుంది వెళ్ళడానికి ఊమ్మ్ మళ్ళి వెళుతుందిరా బాబు అనుకున్నా కాని నాకు ఎందుకో అనుమానం వచ్చింది అంటీ నాపక్కన ఎందుకు కూర్చోలేదు మద్యానం అడిగాను కదా అంటే ఆంటీ వెళ్ళడం నేను గమనించి అడిగాను అని నాకు దూరంగా కూర్చుందా?? అలా ఎందుకు చేసింది ఆంటీ వెళ్ళేది దొడ్డిలోకే కదా అందరూ వెళ్ళేదే కదా?? ఆంటీ దొడ్డిలోకి కాదా వెళ్ళేది మరి ఎక్కడకి వెళుతుంది గంట సినిమా పోగొట్టుకుని వెలుతుంది పోనీ నిదరవచ్చి వెలిపోయింది అనుకుంటే మళ్ళి వచ్చి సినిమా చూస్తుంది ఎదో జరుగుతుంది అసలు ఆంటీ ఎక్కడకి వెళుతుందో చూస్తే పోలా అనుకుని ఆంటీ ఎటు వైపు వెళుతుందో చూశా మా వీదిలో సినిమా వేస్తారు ఆ సినిమా తెరకి వెనక వైపు వెళ్ళిది అంటే అటే చెరువు గట్టు ఉందిలే ఉమ్మ్ సరే ఆంటీ ఎక్కడకి వెళుతుందో చూడాలి అనుకుని నేను ఆంటీ వెళ్ళిన ఒక రెండు నుముషాలకి అటే వెళ్ళాను.

అలా లక్ష్మి ఆంటీ వెళ్ళిన వైపే వెళ్ళాను నా ఉద్దేశం ప్రకారం ఆంటీ చెరువు గట్టుకు వెళ్ళి ఉండాలి అందుకని నేను అటు వైపే వెళుతున్నా నేను వెళ్ళే దారిలో మా ఊరి పెసిరెంటుగారి స్తలం ఉంటుంది రోడ్దు పక్కనే అందులో వాళ్ళ గేదెలు కట్టుకుంటారు గడ్డివాము కూడా అక్కడే ఉంటుంది పెసిరెంటుగారి పాలేరు వాటిని చూస్తూ ఉంటాడు. నేను అటువైపు వెళుతుంటే గడ్డివాము దగ్గర ఏదో కదిలినట్టు అయ్యింది గేదేమన్న తాడు వదిలించుకుని గడ్డి తినడానికి వచ్చిందేమో అని అనుకున్నాను మళ్ళి ఎదో కదలిక ఏంటబ్బ గేదైతే గడ్డి తినకుండా ఓకీ కదులుతుందా?? అనుకుని రెండడుగులు అటువైపు వేశా అక్కడ ఏవో చిన్నగా మాటలు వినిపిస్తున్నాయి అమ్మో ఇక్కడ ఎవరో ఉన్నారు అనుకుని ఆగాను అంతా చీకటి సుబ్బరావ్ గాడు సినిమా చూడకుండా ఇక్కడేమి చేస్తున్నాడు?? అనుకుని అదీ గడ్డి వాములో పడుకోవడం ఏంటి ఎక్కడా కాళీ లేనట్టు అనుకుని ఒక అడుగు వేసి మళ్ళి ఆలోచించా వాడు ఒక్కడే ఉంటే ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఇంకొకళ్ళు ఎవరో ఉన్నారు అనుకుని అది ఎవరో చూడాలి అని నిదనంగా అక్కడ ఎద్దుల బండి ఉంటే దానిపక్కన నక్కి చూస్తున్న ఆదొడ్డికి పక్కన వీది లైటు ఉంది టూబ్ లైట్ కాదు కోడుగుడ్డు బల్బు ఆలైటింగ్ తప్ప అక్కడ ఇంకో లైట్ లేదు ఈలోపు ఒక ఆడ గొంతు వినిపించిది అబ్బహ్ ఏంటా కంగారు అని సుబ్బరావు ఒక్కడే కాదు ఎవరో ఆడవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఓహో ఐతే ఆవిడతోనే మాట్లాడుతున్నాడన్నమాట ఇంతకీ ఆవిడ ఎవరూ సుబ్బు గాడికి పెళ్ళి అవలేదు కదా ఇంత రాత్రిపూట చీకటిలో అదీ గడ్డివాము పక్కన వీడితో మాట్లాడే ఆవిడ ఎవరూ?? అనుకుని అలాగే చూస్తున్నా ఆ లైటిగ్లో ఎమన్న కనిపిస్తుందేమో అని వాళ్ళు గోడకీ గడ్డివాముకి మద్యలో ఉన్నారు అదుకే కనిపించడంలేదు అనుకుని సరే వాళ్ళు ఎప్పుడో ఒకప్పుడూ బయటకి వస్తారుగా అప్పటివరకూ ఇక్కడే ఉండి చూద్దాం అనుకుని అక్కడే నక్కి చూస్తున్నా ఈలోపు ఆడ గొంతు అబ్భ్ ఎంతసేపు నొక్కుతావ్ ఆగలేకపోతున్నాను బాబు ఇంక మొదలెట్టరా అంది అబ్బహ్ ఆగవే ఎంత నలిపినా ఇంకా నలపాలనిపిస్తుందే వీటిని రోజు రోజుకీ ఇలా పెచుతున్నావేంటే వీటిని అంటున్నాడు రోజూ చపాతి పిండిలా పిసికి నలిపేస్తుంటే పెద్దవి అవక ఏమవుతాయ్ అంది. ఆ గొంతు ఎక్కడో విన్నట్టు ఉంది నాకు కాని గుర్తురావదంలేదు ఎవరో బాగా తెలిసీ వాయిస్స్ ఎవరబ్బ అనుకుని అలాగే చూస్తున్నా అబహ్ ఇంక మొదలెట్టరా పిసుకుడు తోనే సరిపెట్టేలా ఉన్నావ్ అంది ఎంటే ఇంత కాకమీద ఉన్నవ్ అన్నాడు ఎమోరా ఏమి మాంత్రం వేశావోగానీ నీ దెబ్బ సమ్మగా గుద్దించుకోకపోతే అస్సలు నిద్దర పట్టడంలేదు తెల్లరిన కాడనుండీ ఎప్పుడు చీకటి పడుతుందా ఎప్పుడేప్పుడు నీతో గుద్దించుకుని గుల తీర్చుకుందామా అని ఒకటే ఆలోచన అంది నీయమ్మ ఇంత గులగా ఉంటే నీ మొగుడు పొలానికి పోయాక ఇంటికి వచ్చి ఒక దెబ్బ వేసి వెళ్ళమంటావేంటీ అన్నాడు అమ్మో ఆపనిగనుక చేశావ్ అంటే ఎవరన్న చూస్తే కొపలంటుకుంటాయ్ అలా చెయ్యకు రోఓయ్య్ అన్ని చక్కపెట్టుకుని నేనే వచ్చి నీతో చేయించుకుంటా అంది అ అ అ అభాహ్హ ఎంటా తోపుడూ నిదానం అంది నువ్వేకదే పెట్టు పెట్టు అన్నావ్ అన్నాడు పెట్టమంటే ఒక్కతోపులో మొత్తం తోసేస్తావా? నీది అసలే పచ్చడి బండలా ఉంటుంది దానిని గునపం లా దిగేస్తే నాది చిరిగిపోదూ?? అంది చిరిగితే చిరగనివ్వవే అంటున్నాడు వాడు చిరిగితే రోజు ఎక్కడ పెట్టుకుంటావ్ అంది నవ్వుతూ ఇది చిరిగితే ఇంకోటి ఉందిగా అదులో పెట్టుకుంటాలే అన్నాడు వాడు అమ్మోఓ దానిలోనా ఈ పచ్చడి బండనా ఇంకేమన్న ఉందా?? బలే వాడివి ఎప్పుడన్న గబుక్కున పెట్టావుగనుక ఇంక అంతేసంగతులు అంది నవ్వుతూ. నీయమ్మ నీకు ఇలాకాదే అంటూ వాడు ఏమి చేశాడో గాని మళ్ళి ఆబహ్ చెప్పాను కదరా అంత గట్టిగా తొయ్యకు అని అంది ఒరేయ్య్ నీకేరా చెప్పేది అని మళ్ళి ఆబ్భ్ చెపుతుంటే వినవే అంటూ కొంచెం ఒగుర్స్తున్నట్టు ఆయసపడుతూ మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుంది అలా ఉంది గొంతు. ఒరేఏయ్య్ అబ్బహ్ చంపేస్తున్నవ్ కదరా స్స్స్స్ష్ అబ్భ్ హహహ్ అదీ అదీ అలాగే అలాగే అదీ గుద్దర గుద్దు లేపి లేపి కొట్టరా హహహహ్ హుహుమ్హ్హ్మ్మ్హ్హ్మ్మ్హ్ హ్హ స్స్సీసిసిసీస్సి అబహ్ కొట్టు కొట్టు ఈ పోటుకోసమేరా రోజూ నీతో కుమ్మించుకునేది అబ్బహ్ అబహ్ ఏమి కొడతున్నవురా అదీ అదీ అబ్బహ్ అబహ అంటూ మూలుగుతూ ఒక్కసారే కాం ఐపోయింది ఒక నిముషం అయ్యకా అబ్బహ్హ్ ఎమి దెంగావురా అబ్బహ్ అదరగొట్టవ్ ఈ దెబ్బహ్ కోసమే రా రోజంతా తహ తహ లాడిపోతున్నాను అంది రావే ఇంఖొసారి వేసుకుందాం అన్నాడు వాడు అమ్మో ఇప్పటికే చాలాసేపు అయ్యింది సినిమా ఉందో ఐపోయిందో నేను వెళతాను అంది అబ్బహ్ ఇంకోసారి చేసుకున్నాకా వెళుదువుగాని అన్నాడు నాకు ఉండాలనే ఉందిరా కాని సినిమా అయ్యేలోపు అక్కడకి వెళ్ళకపోతే ఇంకేమిలేదు అని అక్కడ ఏదో కదిలిన సౌండ్ వచ్చింది ఐతే మళ్ళి ఎప్పుడూ అన్నాడు రేపు కూడా సినిమా ఉంటుందిగా?? అంది సరే రేపు సినిమా మొదలవగానే వచ్చేయ్ అన్నాడు ఉమ్మ్ అబ్బో ఏంటి నాకు గుంజినట్టుగానే నీకూ గుంజుతుందా?? అంది నీలా కస కస లాడేది సమ్మగా కొట్టించుకుంటుంటే ఎవడికి గుంజదే అన్నాడు సర్లే చూద్దం లే అని ఆవిడ అక్కడనుండీ బయటకి వచ్చింది చీకటి చీ దీనెమ్మ ఆ లైట్ లొ కంపడడంలేదు అనుకుని తిట్తుకుంటుండగా సరిగా లైట్ స్తంభం దగ్గరకి వెళ్ళి చీర సరిచేసుకుని నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది ఆవిడని చూసి నాకు షాక్ లక్మి ఆంటీ కాదు మా ఇంటిపక్కన ఉండే విజయ ఆంటీ ఇదేంటి ఇందాకడనుండీ ఇక్కడ ఉన్నది విజయ ఆంటీ నా?? నిజమేనా?? చాలా పద్దతిగా ఉంటుంది కదా ఆంటీ చీర కట్టుకుంటే ఒక్క అరంగుళం కూడా కనపడదు ఆంటీ చీర కడితే బలే ఉంటుంది అందుకని నేను కూడా చుస్తాను ఆంటీని. అంకుల్ ని చాలా గౌరవిస్తుంది ఏమండీ ఏమండీ అనే పిలుస్తుంది విజయా ఆంటీ సుబ్బు గాడితో ఇలా చీకటిలో ఏమి చేసింది ఆ సౌండ్స్ ఏంటి అలా చేసింది ఆ మూలుగులు ఏంటీ?? ఆమాటలు బట్టి చూస్తే రోజూ ఈ సుబ్బు గాడిదగ్గరకి వచ్చి ఇలాగే మూలుగూతందన్న మాట అనిపిస్తుందిగా ఆ మూలుగుతూ ఏదో చేసుకున్నారు వాళ్ళు ఆంటీ అంటుందిగా నిదానంగా అలా పిసకకు చిన్నగా హా కొట్టు కొట్టు అని అదీ అదీ అని అంటుంది అంటే ఆంటీ సుబ్బు గాడితో కొట్టించుకుంటుందా?? ఎందుకలా కొట్టించుకుంటుందీ వాడు కొడితే నొప్పితో ఏడవాలి కదా?? కాని ఆంటీ ఏంటి ఇంకా కొట్టు ఇంకా కొట్టు అదీ అదీ అలగే గుద్దు అంటుంది ఇదేమి గోలరా బాబు అంతా అయ్యోమయ్యంగా ఉంది అనుకుని నేను సినిమా కాడకి వెళ్ళాను విజయ ఆంటీ నాకు వెనకాల రెండు లైన్లతరవాత కుర్చుంది ఒహొ అందుకే ఈవిడ వెలుతుంటే మనం చూడలేదు అనుకున్నా ఇంతకీ లక్ష్మి ఆంటీ ఏదీ అని చూస్తే అంటీ అక్కడే ఉంది ఓర్నీ ఈ ఆంటీ ఎప్పుడు వచ్చిందో అనుకున్నాను నా బుర్రంతా విజయ ఆంటీ సుబ్బు గాడితో ఆ చీకటిలో ఎందుకు కొట్టించుకుంది?? వాడుకొడుతుంటే ఆంటీ ఇంకా కొట్టమని ఎందుకు అంటుంది చాలు వద్దు అనాలసిందిపోయి ఇంకా గట్టిగా కొట్టు అదీ అదీ అలగే గుద్దు అంటుందేంటిరా బాబు ఇదెక్కడిగోల అనుకున్నా. ఈలోపు సినిమా ఐపోయింది ఎవరింటికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు మాఇంటికి వెళి పడుకున్నాను కాని ఈ ఆలోచనలతో నిద్దర పట్టలేదు ఆంటీ రేపు సినిమా టైంలో కూడా వస్తాను అందిగా ఇందాకడలాగనే వెళ్ళి అసలు వాళ్ళు అక్కడ ఏమిచేస్తున్నారు ఆంటీని వాడు నొప్పిలేకుండా ఎలా కొడుతున్నాడు అనేది చూడాలి అని నిర్ణయించుకుని అలాగే ఆలోచిస్తూ పడుకున్నా ఎప్పుడు నిద్దర పట్టిందో పట్టేసింది లేచేసరికి తెల్లరిపోయింది.

The post ఆడది రంకు చెయ్యలి అనుకుంటే appeared first on Hindi Sex Stories.

సీస మూతని విప్పి బొడ్డులో కొంచెం వొంపాను

నెమ్మదిగా లేచి బాత్ రూం కి వెళ్లి వొచింది . నేను కూడా వెళ్లి వోచి సోఫా లో తన పక్కన కూర్చున్నాను. తను టిఫిన్ బాక్స్ లో ఉన్న హల్వా తీసి నా నోటికి అందించింది. “నేనే చేశాను …ఎలా ఉంది…”అంది. “అదిరింది….నీ లాగే…” అన్నాను. “నేను వెళ్తాను..చాల సేపు అయింది కదా వొచ్చి..”అంటూ లేచింది. నేను వెనక నుండి పట్టుకొని డోర్ వరకు తిస్కేల్లి “మల్లి ఎపుడు…”అన్నాను చెవి వెనక ముద్దు పెడ్తూ. “అమ్మో నేను…రాను…వోచినప్పుడల్లా చంపేస్తున్నావు….”అంది. “నిజంగా రావా..”అన్నాను చెంప మీద ముద్దు పెడ్తూ. “ఊఊ…..ఇలా చేస్తుంటే రోజు రావాలి అన్పిస్తుంది….”అంది మత్తుగా. “ఇపుడే రాను అన్నావు కదా …”అన్నాను చెంపని కొరుకుతూ. “అలవాటు చేసావు కదా…”అంది నా చెంపని గిచ్చుతూ. “అమ్మో నేను వెళ్తాను….ఇప్పటికే చాల టైం అయింది..ప్లీజ్” అంది. సరే అని తనని పంపించి అలాగే వొచి బెడ్ మీద పడిపోయాను. సాయంత్రం 5 గంటల వరకు నిద్ర ఇరగదీసాను. లేచి ఫ్రెష్ గ స్నానం చేసి అంటీ వాళ్ళ కోసం వెయిట్ చేస్తూ సోఫా లో కూర్చొని రిలాక్స్ అయ్యాను. అంటీ వాళ్ళు రాలేదు అని మాల్ కి వెళ్ళాను. కొన్ని అవసరమైన వస్తువులు కొని చివరగా ఒక చిలిపి ఆలోచన వోచి ఒక పెద్ద సైజు తేనె బాటిల్ కొన్నాను. ఇంటికి వొచ్చేసరికి అంటీ వాళ్ళు వచ్చేసారు. నేను ఇంట్లోకి వెళ్ళగానే “ఏంటి ..ఎక్కడికేల్లవు…ముగ్గురు అనే సరికి పారిపోయావనుకున్నాను….”అంది సంధ్య అంటీ నవ్వుతు. “వాడు పారి పోయే రకం కాదులేమ్మ….”అంది తులసి, నైట్ ది గుర్తోచింది కాబోలు నిట్టుర్చుతూ. “అబ్బో అవునా..నీ వరస చూస్తుంటే నిన్ను బానే దులిపినట్టుగా ఉన్నాడు నైట్…”అంది సంధ్య అంటీ, తులసి భుజాన్ని గిచ్చుతూ. “ఒత్తి దులపడం కాదు…దులిపి ఇస్త్రి కూడా చేసాడు…”అంది మత్తుగా తులసి. “ఇస్త్రి అంటే..”అంది అర్ధం కానట్టుగా పేస్ పెడ్తూ సంధ్య అంటీ. “బట్టలని ఎలా ఇస్త్రి చేస్తాము ..ఒక సైడ్ చేసి మల్లి ఇంకో సైడ్ కూడా చేస్తాం కదా ..అలా ..”అంది భారంగా నిట్టుర్చుతూ. “రెండు వైపులాఆ….ఎక్కిన్చుకున్నావ…..”అంది తను కూడా మూడ్ లోకి వొస్తు. “హ…..వొద్దన్న వొదులుతాడా…”అంది నిట్టుర్చుతూ తులసి. ఇంతలో హిమ అంటీ టీ తీస్కొని వొచింది. “అక్క..నువ్వు కూడా ఇస్త్రి చేయిన్చుకున్నావా….”అంది నవ్వుతు సంధ్య అంటీ. “ఇస్త్రి ..ఏంటి…చేయించుకోవడం ఏంటి…..”అంది టీ ఇస్తూ అందరికి. “మీ ముద్దుల చెల్లి ని అడుగు..లేకపోతె అక్కడ అమాయకుడిలా పేస్ పెట్టి కూచున్నాడు చూడు ఏమి ఎరగనట్టు…వాడిని అడుగు…”అంది సంధ్య అంటీ . నా చేతిలో ఉన్న ప్యాకెట్ ని చూసి “ఏంటి షాపింగ్ కి వెళ్ళావ..ఎం తెచావు..”అంటూ ప్యాకెట్ తీస్కొని ఓపెన్ చేసి తేనె బాటిల్ ని బయటకు తీసి “తేనె…..ఇంత పెద్ద బాటిల్ ఎందుకు….”అంది హిమ అంటీ. నేను నవ్వుతు “ఊరకే ..ఆఫర్ ఉంటె తెచాను…”అన్నాను. “నీ వాలకం చూస్తుంటే …ఆఫర్ ఉంటె తెచ్చినట్టుగా లేదు….నాకు ఏదో డౌట్ గానే ఉంది.”అంది అనుమానంగా సంధ్య అంటీ. అందరు అనుమానంగా నా వైపు చూసారు. “అబ్బ…అలాంటిది ఏంలేదు..ఊరకే తెచాను…”అన్నాను నవ్వుతు. “ఇంతకీ ప్రోగ్రాం ఏంటి …..”అంది సంధ్య అంటీ అందరితో. “ఏముంది..టీ తాగి నువ్వు మీ ఇంటికి..వాడు తన రూం కి వెళ్ళిపొండి …అంతే….”అంది హిమ అంటీ నవ్వుతు. “ఛ…. అవునా…సరే ఐతే ..చందు ని తీస్కొని నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను….అసలే మీ మరిది కూడా లేడు…వొంటరిగా పడుకోవాలి అంటె భయం…”అంది చిలిపిగా నన్ను చూస్తూ.
“అబ్బ అవన్నీ కాదు…మనం ఎం అనుకున్నామో చందు కి చెప్పండి…అతను ఒకే అంటె…అలాగే చేద్దాము”అంది మధ్యలో కల్పించుకుంటూ తులసి. అమ్మో వీళ్ళు ఆల్రెడీ పెద్ద స్కెచ్ నే వేశారు. ఏంటో తెలుసుకోవాలి. “ఏమనుకున్నారు….”అన్నాను ఆత్రుతగా.
హిమ అంటీ నా పక్కన వోచి కూర్చుంటూ “ఎం లేదురా..ఎలాగు నైట్ ప్రోగ్రాం అని ఫిక్స్ అయ్యాము కాబట్టి…మేము ముగ్గురం discuss చేస్కొని..నీకో బంపర్ ఆఫర్ ఇస్తున్నాము….”అంది నవ్వుతు. “బంపర్ ఆఫర్ నా….”అన్నాను. “హ…బంపర్ ఆఫర్ నే…మా ముగ్గురికి నువ్వు శోబనం చెయ్యాలి….”అంది వచ్చే నవ్వును ఆపుకుంటూ. “శోబనమా…”అంటూ అర్ధం కాక అందరిని చూసాను. ఎవరికీ వాళ్ళు ముసిముసి నవ్వులు నవ్వుతున్నారు. “అబ్బ నువ్వు ఉండవే….మేము ముగ్గురం శోబనం పెళ్లి కూతుర్లలా అలంకరించుకొని వస్తాము ….నువ్వు ఒక్కొక్కరికి శోబనం చేయాలి…విడి విడిగా.”అంది సంధ్య అంటి. “విడి విడిగాన…..ఒక్కచోటే కాదా..”అన్నాను కాస్త నిరుస్చహంగా. “ఫస్ట్ ఒక్కొక్కరిని విడి విడిగా…తర్వాత కలివిడిగా…”అంది సంధ్య అంటీ కన్ను గీటుతూ. మల్లి తనే “అవున్రా ….ఫస్ట్ ఎవరికీ చేస్తావు…శోబనం….అబ్బ ..శోబనం అంటూ ఉంటేనే కింద ఊటలు ఊరుతున్నాయి…”అంది మత్తుగా. “నాకు కూడా అలాగే ఉంది అక్క…”అంది తమకంగా తులసి. “మీ వాలకం చూస్తుంటే…ఇక్కడే దుకాణం పెట్టేట్టుగా ఉన్నారు…..”అంది నవ్వుతు హిమ అంటీ. “అదే బెటర్ నే…..మనం ఎంత అలంకరించుకున్న..ఈ పాడు పిల్లాడు అన్ని ఇప్పెస్తాడు కదా ఎలాగు….”అంది కసిగా నా వైపు చూస్తూ సంధ్య అంటీ. “అబ్బ….అల కాదు ..మనం ఒక ప్లాన్ అనుకున్నాము కదా…అదే ఫాలో అవుదాము….ఇంతకీ నీకు ఎవరు కావలి ఫస్ట్…”అంది సీరియస్ గా హిమ అంటీ. ఎం ఆన్సర్ చెప్పాలో అర్ధం కాలేదు నాకు. ఒకరిని మించి ఒకరు ఉంటారు. “ఎంటమ్మ…ఆలోచిస్తున్నావు…పర్లేదు మేము ఎవరం ఏమి ఫీల్ కాము…నీ మనసులో ఉంది చెప్పు…”అంది సంధ్య అంటీ. “అలా చెప్పమంటే అతను చెప్పలేడు కాని….చీటీలు తీద్దాము…”అంది తులసి. బ్రతికిపోయనురా దేవుడా అనుకోని “that is గుడ్ ఐడియా…”అన్నాను నవ్వుతు. చీటీలు క్షణాల్లో రెడీ అయ్యాయి, టేబుల్ మీద వేసి నన్ను ఒకటి తీయమన్నారు. నేను వొనుకుతున్న చేతులతో ఒకటి తీసాను. గబుక్కున నా చేతిలో నుండి సంధ్య అంటీ చీటీ ని లాక్కొని ఓపెన్ చేసి, నిట్టూర్చింది. అందరం ఆత్రుతగా ఎవరు అన్నటుగా చూసాము. “తు…ల…సి…..”అంది గట్టిగ. తులసి సోఫా లో నుండి ఆనందంతో లేచి వోచి నన్ను గట్టిగ హత్తుకొని లిప్స్ మీద ముద్దు పెట్టింది. సంధ్య అంటీ, హిమ అంటీ ఒకరి ముఖాలు ఒకరు చూసుకొని నవ్వుకున్నారు.
“సరే నువ్వు వెళ్లి రెడీ అయి …8 కల్లా వొచ్చేయి ..మేము కూడా తులసి ని రెడీ చేసి ఉంచుతాము “అంది హిమ అంటీ. నేను వెళ్లి రెడీ అయి , అంటీ వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళాను. ఎలాంటి అలికిడి లేదు..సోఫాలో కూర్చున్నాను. ఏమయిపోయరబ్బ అనుకుంటూ “అంటీ….”అంటూ పిలిచాను. “ఒయ్…వచ్చేసావా….కూర్చో ….వొస్తున్నాము..” సంధ్య అంటీ బెడ్ రూం లో నుండి అంది. బెడ్ రూం లో ఎం చేస్తున్నారో చూద్దామని అని డోర్ వరకు వెళ్లి నెట్టాను. లోపలనుండి లాక్ చేసి ఉంది. మల్లి వొచ్చి సోఫాలో కూర్చున్నాను. 5 నిమిషాల తర్వాత డోర్ తీస్కొని హిమ అంటీ వొచ్చి నా పక్కన కూర్చుంటూ “ముగ్గుర్ని తట్టుకుంటావా…”అంది నా చేయి మీద చేయి వేసి నొక్కుతూ. “ఏమో అంటీ …నాకు కూడా కొంచెం నెర్వస్ గానే ఉంది..”అన్నాను తన చేతిని నా చేతిలోకి తీస్కుంటూ. “నీకో సీక్రెట్ చెప్తా అది ఫాలో అవ్వు…”అంది. ఏంటి అన్నట్టుగా చూసాను. “foreplay బాగా చేయి…..దానితోనే 80 పెర్సెంట్ అయిపోతుంది మాకు ….అపుడు నీకు కూడా అలసట రాదు…”అంది. సంధ్య అంటీ కూడా బయటకు వొచ్చి “నీ శోబనం… పెళ్లి కూతురు రెడీ….”అంది కన్ను గీటి నవ్వుతు. సంధ్య అంటీ లేస్తూ “సరే వెళ్ళరా ….రూం లోకి ..” అంది నవ్వుతు.
ఇద్దర్ని చూసి నవ్వి, నేను షాపింగ్ నుండి తెచిన కవర్ తీస్కొని వెళ్లి బెడ్ రూం డోర్ తెరచి లోపలికి చూసి stun అయి అలాగే నిల్చుండి పోయాను. బెడ్ పూలతో అలంకరించి, తులసి కొత్త పెళ్లి కూతురులా పట్టు చీర కట్టుకొని ముసుగేసి బెడ్ మీద కూర్చొని ఉంది. సినిమాల్లో శోబనం గది లా అలంకరించారు. లోపలికి అడుగుపెడు పెడుతుంటే నిజమైన శోబనం లా ఫీలింగ్ కలిగింది. మంచం దెగ్గరకు వెళ్లి ముసుగు తీసాను. తను కల్లెగరేస్తూ నవ్వింది. తన పక్కన కూర్చుంటూ “ఇదంతా నీ స్కెచ్ నే కదా ..”అన్నాను. “నీకెలా తెలుసు…”అంది. తన చేయి పట్టుకొని నా చేతిలో పెట్టుకొని “అదంతే ..కొన్ని కొన్ని అలాగే తెలిసిపోతుంటాయి….”అన్నాను మృదువుగా చేతిని నొక్కుతూ. “నచ్చిందా….”అంది నా కళ్ళలోకి చూస్తూ. “అద్బుతా…ఈ రూం అలంకరణ…దాని కంటే నువ్వు పట్టు చీరలో అదరహో…”అన్నాను. తను లేచి వెళ్లి డోర్ లాక్ చేసి వొయ్యారంగా నడుచుకుంటూ నా ముందుకు వోచి నిల్చొని “ఎలా ఉన్నాను…”అంది చేతులు పైకెత్తి మత్తుగా చూస్తూ. పై నుండి కిందకి చూసాను ఒకసారి. బొడ్డు కిందకు చీర.. designer blouse, చేతులు అలా పైకెత్తి నందువల్ల పైట రెండు కొండల మధ్య ప్రవహించే నదిలా ఉంది. “భాషకు అందని…అద్బుత అందానివి నువ్వు…..నీకు పెళ్లి అయి ఒక బాబు ఉన్నాడు అంటే ఎవరు నమ్మరు…”అన్నాను కళ్ళలోకి చూస్తూ. పైట ను తీసి నడుము చుట్టూ చుట్టుకుంది. పైన సల్లు జాకెట్లో నుండి పైకి ఉబికి వొస్తు ఉన్నాయి…ఆ భంగిమ చూడాలంటే రెండు కళ్ళు చాలడంలేదు. నిజంగా తులసి అద్భుతమైన సౌందర్య రాసి. ఏ సినిమా హీరోయిన్ కి తీసిపోనీ అందం…ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే పర్ఫెక్ట్ వుమన్. నడుము పట్టి దెగ్గరకు లాక్కొని వొంగి బొడ్డు మీద ఘాడంగా చుమ్బించాను నడుము ని నలుపుతూ. “స్స్స్స్స్…..”అంటూ నా తల మీద చేయి పెట్టి నొక్కింది. “పిల్లాడివి ఐన….నీకు అన్ని తెలుసు రా….ఆడవాళ్ళని ఎలా పడగోట్టాలో…”అంది మత్తుగా. బొడ్డు ని ముని పంటి తో కొరికాను మెల్లిగా. “స్స్స్…అబ్బ….తట్టుకోలేకపోతున్నాను రా…ఏదైనా చేయి నన్ను…”అంది తమకంగా. నేను పైటని పట్టి లాగుతుంటే తను గుండ్రంగా తిరిగింది. మొత్తం చీర నా చేతులోకి వొచింది. లో లంగా, blouse లో అద్బుతంగా ఉంది. తరతరాలుగా మగ వాడు ఆడదాని అందానికి ఎందుకు బానిస అవుతున్నాడో తనను చూస్తుంటే అర్ధం అయింది. నీరసంగా నిట్టుర్చాను. ఏమైంది అన్నట్టుగా చూసింది. “నేను ఒక పెద్ద తప్పు చేశాను….”అన్నాను. తను అయోమయంగా “తప్పా….??.”అంది అర్ధం కాక. “పెయింటింగ్ వేయడం నేర్చుకోకపోవడం…”అన్నాను కొంటెగా నవ్వుతు. “నేర్చుకొని ఉంటె ఎం చేసేవాడివి ..”అంది నవ్వుతు.
“ఒక అత్యద్బుతమైన పెయింటింగ్ కాన్వాస్ మీద అవిశ్క్రుతమయ్యెది..”అన్నాను peotic గా. “అబ్బో…పర్లేదు ..నీలో ఒక కవి కూడా ఉన్నాడు…”అంది మెచ్చుకోలుగా. నేను దెగ్గరకు లాక్కొని, తన సల్ల మీద నా పేస్ ని పెట్టి గట్టిగ పట్టుకున్నాను. ఆ సల్ల మెత్తదనానికి మత్తుగా ఉంది, కాసేపు అలాగే ఉండి పోయాను ఏమి మాట్లాడకుండా. “ఓయి…”అంది తల మీద నిమురుతూ. “ఊఉ….”అన్నాను మత్తుగా అలాగే కనులు మూసుకొని. “హాయిగా ఉందా….”అంది తను కూడా మత్తుగా. “చాలా……!!! ” అన్నాను తలని సల్లకేసి గట్టిగ రుద్దుతూ గోముగా. “నీకు ఇష్టం ఐనవి ఎదురుగా ఉన్నాయి కదా ….వాటిని చీకవా….”అంది తమకంగా. నేను తల ఎత్తి తన కళ్ళలోకి చూస్తూ రెండు చేతులను సల్ల మీదకు పోనిచ్చి నొక్కాను మృదువుగా. “మ్మ్మ్మ్…..”అంది కళ్ళలోకి deep గా చూస్తూ. నేను ఒక్కో హుక్ విప్పుతుంటే కసిగా కళ్ళలోకి చూసింది. జాకెట్ ని పక్కకు తప్పించి రెండు సల్ల మీద ముద్దుల వర్షం కురిపించాను. “స్స్స్ …అబ్బ….”అంది తల మీద రుద్దుతూ. చేతులు వెనకకు పోనిచ్చి, బ్రా స్ట్రిప్ లాగాను. ముందు వైపు పంటి తో బ్రా ని పైకి అని చేతులు తెచ్చి, నగ్నంగా ఉన్న సల్ల మీద వేసి రుద్దాను. “స్స్స్…మ్మ్మ్మ్…..”అంది తమకంగా. నేను తల ఎత్తి తనను చూస్తూ “అబ్బ ఏముంటాయి నీ చనుమొనలు… పొడుచుకొని వొచ్చి…”అన్నాను రెండు చనుమొనల మీద ఫింగర్ టిప్స్ తో రాస్తూ. “స్స్స్…తెలుసు ..నీకు చాల ఇష్టం అని “అంది తలని సల్ల మీద నొక్కుకుంటూ. నేను నాలుకని షార్ప్ గా చేసి రెండు సల్ల చనుమొనలని ఒకటి తర్వాత ఒకటి రుద్దాను. కుడి వైపు ఉన్న చనుమొన చుట్టూ ఉండే విశాలమైన ఎర్రటి వలయంలో గట్టిగ రుద్దాను నాలుకని తమకంగా. ఆ రుద్దుడికి తన చనుమొనలు షార్ప్ అవుతున్నాయి. “స్స్స్…అబ్బ….చంపేస్తున్నావు రా…ఇన్ని విద్యలు నీకు ఎవరు నేర్పారు రా…”అంది మత్తుగా. చన్ను ని నోట్లోకి తీస్కొని పీల్చి చప్పరించాను చాక్లెట్ లా. “స్స్స్….. ప్రాణాలు తోడేస్తున్నావు రా…”అంది బొంగురు గొంతుతో. రెండో చనుమొనని మృదువుగా నలుపుతూ, మొదటిదాని మీద దాడి ఉదృతం చేశాను నోటితో. “స్స్స్..అబ్బ….నా పాలతో పాటు, చిన్నప్పటినుండి తాగిన ఉగ్గు పాలని కూడా పిల్చేస్తున్నావు రా….” అంది జుట్టు ని పట్టి పిసుకుతూ. గట్టిగ వీపు చుట్టూ చేతులు వేసి ముఖాన్ని గట్టిగ రుద్దాను సల్లకేసి. “స్స్స్..అమ్మ…..స్స్……తట్టుకోలేకపోతున్నాను రా…..ఏదైనా చేయి…నీ ఇష్టం ఈ రోజు…..ఎలా కావాలంటే అలా వాడుకో…ఆడుకో….దున్నేసుకో….”అంది కసేక్కిపోతు. చేతులని కిందకి పోనిచి లంగాని లేపి రెండు పిర్రలు పట్టాను కసిగా. “స్స్స్…..అబ్బ..అలాగే నలుపు….సమ్మగా ఉంది…”అంది తలని సల్ల కేసి ఇంకా గట్టిగ అదుముకుంటూ. పిర్రలు గట్టిగ పిసుకుతూ సల్ల మీద తలని గట్టిగ రాస్తూ ఉంటె తానూ మూలుగుతూ ఉంది. సిగ్గు కి ఉన్న చివరి ముడి లంగా బొందు ని లాగేసాను. జాకెట్, బ్రా ని తను తీసేసింది. నేను కూడా నిల్చొని డ్రెస్ విప్పి బ్రీఫ్ మీద నిల్చున్నాను. నా బాడీ ని తమకంగా చూస్తూ చేతిని నా బ్రీఫ్ మీద వేసి నొక్కుతూ “స్స్….సరిగా మీసాలు కూడా మొలవలేదు మూతి మీద కాని…ఎం పెంచావు రా దీన్ని….”అంది మత్తుగా. నేను తట్టుకోలేక లాక్కొని పిర్రలు పిసుకుతూ తన పెదాలని నా పెదాలతో ముసేసాను. తను చేతిని బ్రీఫ్ లోకి పోనిచి మడ్డని పట్టుకుంది. నేను పెదాలు జుర్రుతుంటే, తను మడ్డని గట్టిగ పట్టి పిసుకుతుంది. ఆ పిసుకుడికి నాది ఫుల్గా లేచింది. తను తట్టుకోలేక నా పెదాలను విడిపించుకొని వోగార్స్తూ “అబ్బ..స్స్స్స్…..నమిలేస్తావా ఏంటి నా పెదాలను…”అని మత్తుగా అంటూ బ్రీఫ్ లో నుండి మడ్డని బయటకు లాగి మోకాళ్ళ మీద కూర్చొని మత్తుగా నా కళ్ళలోకి చూస్తూ నాలుకని బయటకు తీసి మడ్డ మీద రాసింది. “స్స్స్స్…అబ్బ…”అన్నాను తన తల మీద చేయి పెట్టి. అలాగే కళ్ళలోకి చూస్తూ మడ్డ ని నోట్లో పెట్టుకొని tip ని పిలిచింది గట్టిగ. నేను తన తల మీద చేతులు బిగించి “స్స్స్….సమ్మగా ఉంది…..”అన్నాను కసిగా తన కళ్ళలోకి చూస్తూ. కనులు మూతలు పడుతుంటే మొత్తం మొడ్దని నోట్కోకి లాక్కొని gattiga చీకింది. ఆ చికుడికి నా ప్రాణాలు ఎవరో తోడేస్తున్నట్టుగా అనిపించింది. మడ్డని ఇష్టం వోచినట్టు పూనకం వొచ్చిన దానిల చీకి చీకి వోగార్స్తూ ఆగి,
నోట్లో నుండి బయటకు తీసి “దవడలు నొప్పులు పెడుతున్నాయి రా …దీన్ని చీకలేక ….”అంది మత్తుగా చెంపకి పెట్టుకుంటూ. నేను అలాగే తనని లేపి పెదాలను నా నోట్లోకి తీస్కొని చీకి నాలుకని నోట్లోకి దూర్చి తిప్పి ” తగ్గిందా దవడల నొప్పి…”అన్నాను. “మ్మ్మ్మ్…..”అంది. తనను బెడ్ మీద పడుకో బెట్టి, పక్కన కూర్చొని చూపుడు వేలుని నుదిటి పైనుండి మెల్లిగా గా కిందకు తెస్తూ, ముక్కుమీద నుండి, పెదాల మీదనుండి కిందకు తిస్కేల్టు, రెండు కొండల మధ్య లోయగుండా, సుడులు తిరిగే నాబి లోతుని కొలిచి, మెల్లిగా కింది వైపు వెళ్తుంటే చప్పున వేలుని పట్టుకొని తన నోట్లో పెట్టుకొని చికింది మత్తుగా. నేను పక్కన పడుకొని నా వైపు కు తిప్పుకొని ఆబగా తన ఒక చన్ను ని నోట్లో కుక్కుకొని చికాను పిర్రలు రాస్తూ. “స్స్స్…మెల్లిగా….”అంటూ చిన్న పిల్లాడికి పాలు పట్టినట్టుగా పడుతుంది నాకు. రెండు సల్లు ఫుల్గా చీకి ఆపాను. ఏంటి అన్నట్టుగా చూసింది. నేను బెడ్ దిగి రూం లోకి వొస్తున్నపుడు తెచిన కవర్ విప్పి తేనే సీసాను బయటకు తీసాను. “అది ఎందుకు ….”అంది. బెడ్ మీద కూర్చొని సీస మూతని విప్పి బొడ్డులో కొంచెం వొంపాను. “ఎయి…ఏంటది…ఎం చేస్తున్నావు……”అంది తనకు అర్ధం కాక. నేను బాటిల్ పక్కన పెట్టి బొడ్డు దెగ్గరకు జరికి నాలుకతో బొడ్డులో పడిన తేనే లో కస్సున కుచి నాలుకని నోట్లోకి తీస్కొని చప్పరించాను. “హ్మ్మం….అద్బుతం….”అన్నాను మత్తుగా. “ఛి …సంధ్యక్క అపుడే అనుమానపడింది….నువ్వు ఏదో ప్లాన్ చేస్కొని తెచ్చావు అని…”అంది మత్తుగా. “తేనే ఇంత రుచిగా ఉంటుంది అని ఇపుడే తెలిసింది…”అన్నాను కసేక్కిపోతు. తను కొంచెం లేచి నా తలను పట్టుకొని వొంచి పెదాలను చీకి “హ్మ్మం అవును రా…”అంది మత్తుగా. ఇంకా నాకు తిక్క రేగిపోతుంటే నడుము ని రెండు వైపులా చేతులతో పట్టి బొడ్డులో ఉన్న తేనే ని జుర్రుకోసాగాను. తను వేర్రేక్కిపోతు “స్స్స్..అబ్బ…..ఏదేదో చేసి చంపేస్తున్నావు రా….”అంది జుట్టుని పట్టి నలుపుతూ. బాగా బొడ్డు ని కొరికి కొరికి పైకి లేచాను. మల్లి తేనే బాటిల్ తీస్కున్నాను చేతిలోకి. “మల్లి నా…”అంది మత్తుగా. నేను చిలిపిగా చూస్తూ, బాటిల్ మూత తీసి కిందకు తిస్కేల్లి పువ్వు మీద వొంపాను బాటిల్ ని. “ఒయీఈఈఇ…..ఎం చేస్తున్నావు…..అబ్బ….చంపేస్తావా ఏంటి ఈ రోజు…..రాత్రి ది సరిపోలేదా..”అంటూ మెలికలు తిరిగింది ధారగా పువ్వులో పడుతుంటే తేనే. బాటిల్ పక్కన పట్టి తన కళ్ళలోకి కసిగా చూస్తూ తన తొడల మధ్యకు చేరుకుంటుంటే తను తొడలు విప్పింది తెరుచుకున్న పుస్తకంలా.
రెండు తొడలు పట్టి తన తొడల మధ్య పడుకొని తొడలు ముద్దాడాను. “స్స్స్…అబ్బ….”అంది. తొడలు కొరుకుతూ ఉంటె మెల్లిగా నా నాలుక నా ప్రమేయం లేకుండా పువ్వు వైపు దారి తీసింది. తర్వాత జరగబోయే దాన్ని తలచుకుంటూ అనుకుంటాను మొత్తని విపరీతంగా కదుపుతుంది. నేను తొడలు నొక్కి పట్టి, పువ్వులో నుండి జాలు వారుతున్న తేనెని నాలుకతో రాసి, పువ్వు చుట్టూ నాలుకని తిప్పాను. చుట్టూ ఉన్న తేనే అంత నా నాలుకకి అంటుకుంటే చప్పున నోట్లోకి తీస్కొని సౌండ్ వోచేట్టుగా పిల్చేసాను. నాలుకని వెడల్పు చేసి పువ్వు మీద ఉన్న తేనే మీద రాసాను మొత్తం. “అబ్బ…..స్స్స్…….చంపేస్తున్నావు……రాత్రి నుండి….ఈ సుఖాన్ని నేను తట్టుకోలేను రా..”అంది మొత్తని ఎగరేస్తూ బెడ్ షీట్ నలిపేస్తూ.
నేను నాలుకని షార్ప్ చేసి పువ్వు చిలికలో ఉబికి ఉన్న తేనే మీద పైకి కిందకి రాసాను. రసం, తేనే పాలు నీళ్ళ లాగ కలసి పోయి ఒక కొత్త రకం రుచి వొచింది. నాలుకని చప్పరించి “హ్మ్మం….10 బీర్లు తాగిన కూడా ఇంత కిక్ రాదు….. “అంటూ పక్కన ఉన్న తేనే బాటిల్ తీస్కొని పువ్వు కింద నాలుకని పెట్టి , పై నుండి తేనే ను ధారగా పడేట్టుగా వొంపాను.
తేనే పువ్వు మీద పడి చుక్కలు చుక్కలు గ నా నోట్లో పడుతుంది. తను తట్టుకోలేక బెడ్ షీట్ నలిపెస్తుంది మూలుగుతూ. బాటిల్ పక్కన పెట్టి, పువ్వు మీద నాలుకతో దాడి ప్రారంబించాను తట్టుకోలేక నేను కూడా. ఇష్టం వోచినట్టుగా కొరుకుతూ, చికుతూ, దూర్చి దూర్చి తిప్పాను. తను ఒక విదమైన ట్రాన్స్ లో ఉంది పిచ్చిగా ములుగుతుంది. ఆ సుఖాన్ని తట్టుకోలేక పువ్వు లో నుండి రసాలు వొదిలింది. తేనెతో కలిసి పోయిన ఆ రసాన్ని మొత్తం నాలుకతో జుర్రేసాను. తను నా తల మీద చేతితో పాముతూ రిలాక్స్ అయింది. “స్స్స్స్…అబ్బ….చుక్కలు చూపించావు రా…..నిన్ను వొదిలి రెండు రోజుల తర్వాత వెళ్లి పోవాలంటే ఏడుపొస్తుంది రా…”అంది గద్గదమైన స్వరంతో. నేను కింద నుండి పైకి వొచి తన పక్కన పడుకొని పైన పడుకో పెట్టుకొని పిర్రలు పిసుకుతూ “ఉండిపో ఇక్కడే..” అన్నాను మత్తుగా, మడ్డని పువ్వు కేసి నొక్కుతూ. “స్స్….నాకు అలాగే ఉంది…ఎం చేస్తాము వెళ్లక తప్పదు కదా…”అంది నిట్టుర్చుతూ. అలాగే కింద పడేసి పైకి ఎక్కుతూ, రెండు సల్లు పట్టి నొక్కుతూ “నీలో ఎం మహత్తు ఉందొ …వొదలాలని అన్పించడంలేదు ….”అన్నాను. తన చేతి ని ఇద్దరి మధ్యకి పోనిచి మడ్డని పట్టుకొని పువ్వు మీద రాస్కుంటూ “దీన్ని నాకిచేయి తిస్కేల్లిపోతాను….”అంది మత్తుగా. “దాని తో పాటు నన్ను కూడా తిస్కేల్లు..”అన్నాను కసేక్కిపోతు.
“అంత కంటేనా….నువ్వు వోస్తానంటే ..మా ఆయనకు ఏదో ఒకటి చెప్పి మా ఇంట్లోనే ఉంచుకుంటాను….”అంది మత్తుగా. “ఉంచుకొని ఎం చేస్కున్టావు….
“అన్నాను పువ్వు మీద మడ్డని తోస్తూ. నా చెవి దెగ్గరకు తన నోరుని తెచ్చి “నీ మడ్డతో రోజు నా పువ్వు మదమంత దిమ్పుకుంటాను…”అంది గుసగుసగా వొనుకుతున్న గొంతుతో. “ఇపుడే దిమ్పుతా నీ పూకు మదమంత…..”అంటూ కస్సున కుచాను పువ్వులోకి మడ్డని. “స్స్స్…..అబ్బ…ఎం కుచావు రా…సమ్మగా ఉంది….”అంది రెండు పిర్రలు పట్టి పిసుకుతూ పువ్వు కేసి నొక్కుకుంటూ. నేను చేతుల మీద లేచి కళ్ళలోకి కసిగా చూస్తూ నడుము ని ఫోర్సు గ పువ్వు వైపు నెట్టాను. మడ్డ మొత్తం కస్సున పువ్వులోకి దిగింది.
“స్స్స్…అమ్మ….ఎం …దిమ్పావు రా……”అంది తమకంగా. ఇంకా నేను ఆగలేక రెండు సల్లు పట్టి దేన్గడం స్టార్ట్ చేశాను. తను కసేక్కి పోతూ “స్స్…..అమ్మ….మెల్లిగా…..పగలకొడతావ ఏంటి…..అమ్మో…..ఫస్ట్ చీటీ లో నా పేరు రావడమే తప్పయింది…..హ..హ…హ….అలాగే…అలాగే….హమ్మ…..పిచేక్కిపోతుంది…స్స్స్..అమ్మ……”అంటూ అరుస్తుంది. ఆ అరుపులకి నాకు ఇంకా కసేక్కిపోయి, ఆపకుండా దంచుతున్నాను పువ్వు ని. ఆ సుఖాన్ని తట్టుకోలేక ఇష్టం వోచినట్టుగా ఎదురోత్తులు ఇస్తుంది. “అమ్మ….ఆపు…నీ కింద ఉంటె ఇలాగె కోడతావు ఇష్టం వోచినట్టుగా….నేను పైకి వొస్త ఉండు అంటూ ఒక తోపు తోసి పై కెక్కింది. ఆబగా మొడ్దని పట్టుకొని పువ్వులో దిగేసుకొని నా chest మీద చేతులు వొత్తి పట్టి నడుముని ఇష్టం వొచ్చినట్టుగా నా మడ్డ కేసి కొడుతుంటే స్వర్గం కనిపించి ఒక పద్దతి పాడు లేకుండా ఉగుతున్న సల్లని దొరక పిచుకొని ఇష్టం వోచినట్టుగా చికుతున్నాను. తను కొట్టి కొట్టి ఆయాసపడుతూ మీద పడిపోయి తన రసంతో న మడ్డకి అభిషేకం చేసింది. నేను కూడా పిర్రలు వొత్తి పట్టి ఫోర్సు గ తన పువ్వులో రసాన్ని విడిచాను.

TOP తెలుగు వంద బూతు సెక్స్ కథలు 

The post సీస మూతని విప్పి బొడ్డులో కొంచెం వొంపాను appeared first on Hindi Sex Stories.

బెడ్ వరకు తిస్కేల్లి లంగా బొందుని పట్టి లాగాను

నేను రూం కి వొచ్చి కూర్చున్నాను. వాళ్ళు రెడీ అయి ఫంక్షన్ కి వెళ్లారు. బోర్ గా ఉంది. నిద్ర కూడా రావడంలేదు. అమ్మ కి ఫోన్ చేసి కాసేపు మాట్లాడాను. ఎం చేద్దామా అని అలోచిస్తున్నంతలో …బయట గేటు సౌండ్ అయింది. ఈ టైం లో ఎవరబ్బా అనుకుంటూ ఉండగానే భారతి వొచింది. వోచి డోర్ దెగ్గర నిల్చుంది. పట్టు లంగా వోణి లో మెరిసిపోతుంది. చేతిలో టిఫిన్ బాక్స్ ఉంది. “రా..లోపిలికి …అక్కడే నిల్చున్నావు ..”అన్నాను నవ్వుతు. తను వచ్చి సోఫా లో కూర్చుంది. “ఏంటి స్పెషల్ ..కొత్త డ్రెస్ లా ఉంది…నీ బాక్స్ కూడా ఏమైనా బద్దలైన్దా..”అన్నాను నవ్వుని ఆపుకుంటూ. “బాక్స్ ఏంటి ….”అంటూ టిఫిన్ బాక్స్ మూత తీసి నా ముందు పెట్టింది. ఏంటి విశేషం అన్నట్టుగా చూసాను. “ఈ రోజు నా బర్త్ డే…”అంది నవ్వుతు. “ఓహ్ అవునా….ఇప్పుడా చెప్పడం…నిన్న చెప్తే ఏదైనా ప్లాన్ చేసేవాడిని కదా…ఎనీ వేస్ ..wishing you a very హ్యాపీ బర్త్ డే…”అన్నాను. “మరి ఇంత చప్పగా చెప్తావా … బర్త్ డే విషెస్….”అంది డల్ గా పేస్ పెట్టి. నేను నవ్వుతు లేచి నిల్చో అన్నట్టుగా చూసాను. తను నిల్చుంది. నేను పిర్రల కింద నుండి చేతులు వేసి ఎత్తుకొని తన పెదాలను నా పెదాలతో మూసి ఘాడంగా కిస్ పెట్టి “”జన్మ దిన శుభాకాంక్షలు ..”అన్నాను. తను నా నుదిటి మీద ముద్దు పెట్టి “థాంక్స్…”అంది. నేను కిందకి దింపి “మరి పార్టీ ఎం ఇస్తున్నావు….”అన్నాను. “ఎం కావాలేంటి…”అంది నవ్వుతు. “నేను ఎం అడుగుతనో నీకు తెలుసు కదా…”అన్నాను లాక్కొని పైన కూర్చోపెట్టుకొని. “ఒయీఇ…వొదులు..ఎవరైనా వొస్తే…”అంది. నేను నెక్ మీద ముద్దు పెడ్తూ ” ఎవరు రారు ఈవెనింగ్ వొరకు….ఐన birthday రోజు నిన్ను బర్త్ డే బేబీ లా చూడకుండా వొదులుతాన..”అన్నాను. “అబ్బ…వొదులు ఏదోలా ఉంది….డ్రెస్ పాడయిపోతుంది.”అంది. “డ్రెస్ పాడవకుండా నేనొక ఉపాయం చెప్పాన…”అన్నాను చెవిని కొరుకుతూ. “నువ్వు ఎం చెప్తావో ..నాకు తెలుసులే….”అంది. నేను రెండు సల్ల మీదకు చేతులు పోనిస్తూ “ఎం తెలుసు….”అన్నాను సల్లని నొక్కి. “స్స్…అబ్బ..వొద్దు…విప్పమంటావు కదా..”అంది. “ఉహు…విప్పమనను…”అన్నాను చిన్నగా నొక్కుతూ సల్లని. “స్స్స్….మరి….”అంది మత్తుగా. “నేనే విప్పుకుంటాను…”అని ముందు వైపు ఉన్న పై హుక్ ని తీసాను. “ఓయి….”అంటూ నా చేయి మీద చేయి పెట్టి నొక్కి పట్టింది. అంత చిన్న సల్లని నొక్కుతుంటే నా మడ్డ తన పిరుదుల కింద లేవడం మొదలు పెట్టింది. అలాగే రొండో హుక్ ని తీసాను. “వొద్దంటే వినవా…”అంది మత్తుగా. కింద నుండి తన పిరుదుల మధ్య మడ్డని నొక్కుతూ “విననని నీకు తెలుసు కదా..”అంటూ మిగిలిన హుక్స్ ని కూడా తీసేసాను. జాకెట్ ని తలుపుతెరిచినట్టుగా పక్కకు అని, బ్రా మీద నుండి నొక్కాను సల్లు. “స్స్స్….అబ్బ”అంది మత్తుగా. “బ్రా ఎందుకు నీకు….మరి పెద్దగ కూడా లేవు కదా…”అన్నాను రెండు సల్లు ఒకేసారి నొక్కి. “ఈ మధ్య పెరుగుతున్నాయి కదా..”అంది తమకంగా. “పెరుగుతున్నయా…??”అన్నాను గట్టిగ నొక్కుతూ. “స్స్స్…ఇలా నొక్కుతుంటే పెద్దగ అవుతాయి కదా….”అంది. “నీకెవరు చెప్పారు….”అన్నాను బ్రా ని పైకి లేపి ముచ్చికల్ని వేళ్ళతో రాస్తూ “నా ఫ్రెండ్….”అంది. అంత చిన్న సల్లు నొక్కుతుంటే నా మడ్డ పెద్దగ అయిపొయింది. “గుచుకుంటుంది….”అంది నా చేతుల మీద చేతులు పెట్టి తన సల్ల కేసి నొక్కుకుంటూ. “ఎం గుచ్చుకుంటుంది…”అన్నాను సల్లని కసిగా నలుపుతూ. “నీది….”అంది మత్తుగా. “గుచుకునేదాన్ని అలా వొదిలేస్తే ఇంకా గుచ్చుకుంటుంది ….దాచేయ్యల్సిన చోట దాచేయి..”అన్నాను కింద నుండి పిర్రల మధ్య గుచ్చుతు. “స్స్స్….నీది దాచేయ్యలని ట్రై చేస్తే …దోచేస్తుంది….”అంది మత్తుగా. “దాచిపెట్టిన వాటిని దోచుకోవడమే దాని పని….”అన్నాను కసేక్కిపోయి సల్లని గట్టిగ పిసుకుతూ. “నేనేమి దాచి పెట్టాను….”అంది మత్తుగా. ఒక చేతిని తోడ మీద వేసి “ఏమి దాచిపెట్టలేదా…”అన్నాను తోడను రాస్తూ. తోడ మీద నుండి పువ్వు మీదకు చేతిని తెస్తూ “ఇక్కడేదో దాచిపెట్టినట్టున్నావు…”అన్నాను నొక్కి. “ఎయి…నువ్వు గజ దొంగవి….దాచిపెట్టినవి వెదికి వెదికి…దోచేస్తావు….”అంది తమకంగా. చిన్నగా పట్టు పావదని కొంచెం కొంచెం పైకెత్తి తొడల మీద వేసి రాసాను చేతులు. పట్టు పరుపులా మెత్తగా ఉన్నాయి తొడలు. “స్స్స్ అబ్బ.ఇంత తెల్లగా మెత్తగా ఉన్నాయి…పట్టుకుంటే మాసి పోఎట్టుగా ” అన్నాను తన తొడలు చూస్తూ. “ఓయి …అలా చూడకు…సిగ్గేస్తుంది….దించు కిందకి లంగాని.”అంది. “ఉహు ..”అంటూ పాంటి వరకు తిస్కేల్లను చేతిని. “వోద్దన్న పనే చేస్తావ ఎపుడు…”అంది చేతిని పట్టుకుంటూ. చేతిని పాంటి మీద వేసి నొక్కాను. చేయికి మెత్తగా తగిలింది పువ్వు. “స్స్స్…వొద్దు…చాలు…”అంది మత్తుగా. నాకు కసేక్కిపోయి, సర్రున పాంటి లోపలికి చేయి దూర్చి పువ్వు ని పట్టాను. వేడిగా తగిలింది. “స్స్స్…అబ్బ…వొ…ద్దు….”అంది తమకంగా. “చూడు ఎంత వేడి గా ఉందో …”అన్నాను పువ్వు ని తడుముతూ వేళ్ళతో మత్తుగా.
“ఆ వేడిని పెంచింది నువ్వేకదా ..తగ్గించాల్సిన బాద్యత కూడా నీదే …”అంది మత్తుగా నా చేయి మీద చేయి వేసి తన పువ్వు కేసి నొక్కుకుంటూ. నేను పువ్వు చీలిక మీద రాసి ఫింగర్ ని లోపలికి దూర్చి “హ..తగ్గిస్తాను..”అన్నాను కసేక్కిపోతు. “స్స్….అబ్బ….నువ్వు తగ్గిస్తున్నట్టుగా లేదు….ఇంకా పెంచుతున్నట్టుగా ఉంది…”అంది మత్తుగా. “బాగా పెంచి తగ్గిస్తే ..హాయిగా ఉంటది “అంటూ గట్టిగ కుచ్చాను పువ్వు లోకి వేలుని. “స్స్స్….అమ్మ…మెల్లిగా…వేలు నే ఇంత గట్టిగ కుచ్చుతున్నావు…మరి నీ దాన్ని ఎలా కుచ్చుతావో….”అంది కసేక్కిపోతూ. “నా దాన్ని ఏంటి…దాన్ని ఏమనాలో తెలుసు కదా…”అన్నాను పువ్వులో వేలుని పైకి కిందకి అంటూ. “స్స్స్..అమ్మ…చంపేస్తున్నావు…..నీ వేలునే మడ్డ లా కుచుతున్నావు…..”అంది మొత్తని పైకి అంటూ.నాకు కూడా కసేక్కిపోయి ” మరి మడ్డని పెట్టనా….”అన్నాను వేలు ని స్పీడ్ గా అంటూ పువ్వులో. “హ ..పెట్టు…”అంది రెచ్చిపోతు. “ఇలాగె పెట్టేయన..”అన్నాను జీర గొంతుతో. “ఉహు..బెడ్ మీద పైన పడుకొని పెట్టు…”అంది మత్తుగా. సరే పద అంటూ బెడ్ వరకు తిస్కేల్లి లంగా బొందుని పట్టి లాగాను. పట్టు లంగా కాళ్ళ దెగ్గర పడింది. తను జాకెట్, బ్రా విప్పేసింది. వొంటి మీద లోలంగా మాత్రమే ఉంది. నేను కసేక్కిపోతూ నా బట్టలు కూడా విప్పి, బ్రీఫ్ విప్పపోతుంటే “ఆగు…”అంది కళ్ళలోకి మత్తుగా చూస్తూ. ఎందుకు అన్నట్టుగా చూసాను. “నేనే విప్పుతా…”అంటూ ముందుకు వొంగి లాగేసింది. పుట్టని కెలికితే బుసకొడుతూ బయటకు వొచ్చి పడగ విప్పే తాచుపాముల నిల్చొంది నా మడ్డ. “అమ్మో ఎలా లేచిందో చూడు….దీన్ని పెడతావా…అసలే ఈ రోజే పుట్టాను నేను…”అంది మత్తుగా దాన్ని చూస్తూ గుటకలు మింగుతూ. “పట్టుకొని చూడు…సరిపోతుందో లేదో…”అన్నాను. తన లంగా బొందు ని లాగేసాను. లంగా పాదాల దెగ్గర పడింది, ఇంక నేను ఎందుకు మీ మధ్య అడ్డు అన్నట్టుగా. తను నా మడ్డని చేతితో పట్టుకొని “అమ్మో …ఎలా కాలిపోతుందో..చూడు..”అంది మత్తుగా.
తన చేతి స్పర్శతో కసేక్కిపోయి తనని లాక్కొని తన పెదాలని నా పెదాలతో ముసేసాను. నా వీపు చుట్టూ చేతులు వేసి గట్టిగ హత్తుకుంది.నా మడ్డ తన లేత పువ్వు కి గట్టిగ తగులుతుంది. చేతులు వెనకకు పోనిచి ఇపుడిపుడే పెరుగుతున్న తన పిర్రలు రెండు కసిగా పట్టి పిసికాను. అలాగే వెనకకు నడిపించుకుంటూ వెళ్లి బెడ్ మీద కూర్చోపెట్టి మడ్డని చేతితో పట్టుకొని తన ముఖం దెగ్గరకు తేచి పెదాల మీద lipstick లా రాసాను. తనకు అర్ధం అయి కసిగా నా కళ్ళలోకి చూస్తూ నోరు కొంచెం తెరిచింది. మడ్డని కొంచెం నెట్టాను నోట్లోకి. మడ్డ రూట్ దెగ్గర పట్టుకొని సగం వరకు పెట్టుకొని కసిగా చూస్తూ తలను ముందుకు వెనకకు అంది. సమ్మగా ఉంది నాకు. మడ్డని నోట్లో నుండి బయటకు తీసి దీర్గంగా ఊపిరి తీసి తన నోట్లో పట్టినంత మేరకు పెట్టుకుంది. నాకు కసేక్కిపోయి తన తలని పట్టి గట్టిగ నడుము ని ముందుకు వెనకకు ఊపుతున్నాను. తను నా పిర్రలు పిసుకుతూ నా కళ్ళలోకి చిన్నగా అన్నట్టుగా చూస్తుంది. నేను స్పీడ్ పెంచాను పిచ్చెక్కిపోయి. గట్టిగ పిర్రను గిచ్చింది. “స్స్స్..అబ్బ…”అంటూ ఆపాను. తను మడ్డని బయటకు లాగి ఎగపోస్తూ “అ…మ్మా …ఎ…న్ట..ది.. అంత గట్టిగాన…”అంది. నేను వొంగి తన నోరుని నా నోటితో ముసేసాను. తనను లేపి అలాగే బెడ్ మీద పడుకో పెట్టి పైన పడుకొని స్లోవ్గా కిందకు వొస్తున్నాను. నెక్ మీద ముద్దు పెట్టి కిందకు వొస్తూ సల్ల మీద గట్టిగ తలను రుద్ది, ఒక చేత్తో ఒక సన్నుని కసిగా పట్టి ఇంకో సన్ను ని నోట్లో కుక్కుకొని గట్టిగ చీకాను. “స్స్స్…అమ్మ…..మెల్లిగా….”అంది తల మీద చేయి పెట్టి అదుముతూ. చనుమొనని వేళ్ళ మధ్య ఇరికించి నొక్కుతూ ఇంకో చనుమొనని పెదాల మధ్య పెట్టి పిల్చుతున్నాను. తను తట్టుకోలేక మెలికలు తిరిగిపోతూ . “స్స్స్…..హ….స్స్స్స్….హ…స్స్స్స్..హ…”అంటూ ఉంది. రెండు సల్ల సల్లని చేతులతో కప్పి పిసుకుతూ తలని బొడ్డు వరకు తెచ్చి గట్టిగ కిస్ పెట్టాను బొడ్డులో. తను నడుము ని లేపింది తమకంతో. బొడ్డుని కొరుకుతూ నాలుకతో గట్టిగా రుద్దాను. “అమ్మ చంమేస్తున్నావు…..స్స్స్..హ….” అని అంటూ జుట్టుని గట్టిగ పట్టింది. సల్లని అలాగే బిగించి పట్టి, నాలుకని షార్ప్ చేసి బొడ్డు నుండి కిందకు తెస్తున్నాను. తను మూలుగుతూ ఉంది. మొత్తం కిందకి వొచ్చి పువ్వు చుట్టూ తిప్పి, పువ్వు మీద గట్టిగ ఘాడంగా ముద్దు పెట్టాను. “స్స్స్…హా….స్స్స్…..అమ్మా…మెల్లిగా…..”అంటూ మొత్తని నా మొఖానికేసి వత్తింది. సల్ల మీద ఇంక పట్టు బిగించి, నాలుకతో చీలిక మీద రాసి, పూ పెదాలను కొరికాను. “స్స్స్స్…..వొద్దు…..కొరకకు…ఏదోలా ..ఉంది….అమ్మ…స్స్స్..”అంటూ నా జుట్టుని గట్టిగ పట్టింది. సల్ల మీద ఉన్న చేతులని కిందకి తేచి నడుము ని పట్టి పిసుకుతూ, నాలుకను కస్సున దించాను పువ్వులో. అసలే చిన్న లేత ఇరుకు పువ్వు తను తట్టుకోలేక నా జుట్టుని గట్టిగ లాగింది. నా చేతులని పిర్రల కిందకు పోనిచ్చి గట్టిగ పిసుకుతూ, కొంచెం లేపి పువ్వుని కవ్వంతో కేలికినట్టుగా కేలుకుతున్నాను. ఆ సుఖాన్ని తట్టుకోలేక , నా జుట్టుని వొదిలి, చేతులతో బెడ్ షీట్ ని గట్టిగ పట్టి నలుపుతూ, నా ముఖాన్ని తన కామ రసం తో తడిపేసింది. కాసేపు అలాగే ఉండి, తల ఎత్తి నన్ను చూసి “ఛి..నీ ముఖానికి అంతా అంటుకుంది…”అంది సిగ్గు పడుతూ. నేను చేతి వేలుకి తన రసం అంటించుకొని తన పెదాల మీద రుద్ది, పైకి జరిగి నా పెదాలతో తన పెదాలను ముసేసాను. మడ్డని అద్జుస్త్ చేస్కొని పువ్వు మీద పెట్టి , గట్టిగ తనను బెడ్ కేసి వొత్తుతు పెదాలను జుర్రుకున్నాను కాసేపు. తను నా వీపు మీద గోర్లతో కుచ్చుతూ, గట్టిగ పట్టుకుంది నన్ను తమకంతో. నేను ఒక చేతిని కిందకి పోనిచి మడ్డని పట్టుకుంటే, తను రెండు కాళ్ళు వెడల్పు చేసింది. నడుము ఇంకొచెం లేపి, మడ్డని కస్సున దించాను పువ్వు లోకి. “స్స్స్స్….అబ్బ…..స్స్స్స్……….మె..ల్లి…గా….” అంది నా వీపు మీద గట్టిగ పట్టుకొని. నడుముని ఇంకొచెం లేపి మల్లి కస్సున దించాను. “స్స్స్…..ఒయ్…చంపకు..కొంచెం మెల్లిగా….”అంది తొడలు ఇంకా వెడల్పు చేస్తూ. అంత ఇరుకుగా దిగుతుంటే మడ్డ, కసేక్కిపోయి, టప టప నడుము ని లేపి ఐదారు దెబ్బలు వేసాను. “స్స్స్స్…స్స్స్….స్స్స్….అబ్బ….నొప్పి…..చిన్నగా…..”అంది నా పిర్రలు గట్టిగ పట్టి. ఇంకా కసేక్కిపోయి నేను, తన రెండు సల్లు గట్టిగ పట్టి దేన్గడం స్టార్ట్ చేశాను కసిగా.
వీడు వినడు అనుకొందో ఏమో, నా దెబ్బలకు అనుగుణంగా తనను సర్దుకొని, “మెల్లిగా….వినవుకద….స్స్స్..అలా…అబ్బ…చిన్నగా గుద్దు…..అమ్మో….స్స్స్….హ……స్స్స్ ….హ….నొప్పి…..అబ్బ….అలాగేకొట్టు…..పర్లేదు…..అమ్మ…..స్స్స్………హ..హ…హ…”అంటూ మూలుగుతూ ఉంటె ఇంకా నాకు కూడా చివరకు వోచేసి పువ్వు నిమ్పెసను నా రసంతో విడతలు విడతలుగా.

TOP తెలుగు వంద బూతు సెక్స్ కథలు  

Incoming search terms:

  • telugustore
  • sar kama kathalu
  • మొత్తని

The post బెడ్ వరకు తిస్కేల్లి లంగా బొందుని పట్టి లాగాను appeared first on Hindi Sex Stories.

చివరి రౌండ్ వొద్దా…

తను పక్కన నున్న మొబైల్ లో టైం చూసి “అబ్బ..లేవరా..5 కావొస్తుంది…దాదాపు 4 గంటలు చంపేసావు …వొల్లంత హూనము చేసావు…..ఇంకో గంట ఐతే తెల్ల వారుతుంది..నేను ఇంట్లోకి వెళ్తాను…లేకపోతె అక్కకు అనుమానం వొస్తుంది…”అంది. “ఉహు…లేవను ..ఇలా హాయిగా ఉంది…”అన్నాను మత్తుగా చెవి వెనక నాలుకతో రాస్తూ. “సరే పడుకొందువు కాని…బాత్ రూం కెల్లి క్లీన్ చేస్కొని వోద్దము అపుడు పడుకో..సరేనా…అంత జిగట జిగట గా ఉంది…”అంది. తను చెప్పింది కరెక్ట్ నే. తెల్లవారడానికి ఇంకో గంట ఉంది కదా ఇంకో రౌండ్ వెయ్యొచ్చు. మల్లి ఛాన్స్ ఎపుడోస్తుందో ఏమో. లేచి అలాగే వెనక నుండి సల్లు పట్టి పిసుకుతూ బాత్ రూం డోర్ వరకు వెళ్ళాక, “హే ఆగు నేను వెల్లివొస్తాను….తర్వాత నువ్వు వేల్దువు గాని..”అంది. “ఉహు..ఇద్దరం ఒకేసారి వెళ్దాము ….”అన్నాను ముచికలను రాస్తూ. “అయ్యా baboi …వొద్దు..నీ ముందు పాస్ కి వెళ్ళాలంటే నాకు సిగ్గు బాబు….”అంది ప్లీజ్ అన్నట్టుగా పేస్ పెడ్తూ. సరే వెళ్ళు అని వదిలేసాను. తను వెళ్లి వొచింది , నేను వెళ్లి వచేసరికి చీర జాకెట్ చేతిలో పట్టుకుని ఉంది . “ఏంటి ..అపుడే……”అన్నాను. మరి అన్నట్టుగా చూసింది. “చివరి రౌండ్ వొద్దా…”అన్నాను నవ్వుతు. “అమ్మో..ఇంకా చాలు..ఇప్పటికే వెనక.. ముందు నొప్పి పెడుతున్నాయి…..ఒయ్ నువ్వు ఫస్ట్ అండర్వేర్ వేస్కో ….అది మల్లి లేస్తుంది…”అంది మడ్డ వైపు చూస్తూ. ఇంతలో తనకు ఫోన్ వొచింది. “ఈ టైములో ఎవరు చేశారు…”అంటూ ఫోన్ తీస్కొని చూసి, “హే…సౌండ్ చేయకు….మా అయన ఫోన్ చేసాడు…”అంది గాబరాగా. తను సోఫాలో కూచొని ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసింది.”హ చెప్పండి….అవును.. ఇప్పుడే .. మీ ఫోన్ వస్తే లేచాను…..హా ..బాబు పడుకున్నాడు…ఈ టైములో చేసారు ఫోన్..మంచి నిద్రలో ఉంటె..”అంది ఫోనులో మాట్లాడుతూ నన్ను చూసి నవ్వుతు. నేను వెళ్లి సోఫాలో పక్కన కూర్చున్నాను. తను నా మడ్డని పట్టుకొని ఊపుతూ. “హ..రాత్రి అంత బాబు నిద్ర పోనివ్వలేదు….అందుకే మత్తుగా ఉంది…”అంది. అలా అంటూ ఉంటె నాది ఫుల్గా లేచింది మల్లి. తను చేతిలో బిగించి పట్టి “మీరు వొస్తారా…ఎందుకు….ఎం వొద్దు…నేనే వొస్తాను కదా ఇంకో 3 రోజుల్లో…అవునా….నిద్ర రావడంలేదా??….దిండు ని కౌగిలించుకొని పడుకోండి….నేనా….ఇక్కడ వొకడు ఉన్నాడు కదా వాడితోనే సరిపోతుంది నాకు…నిద్ర పోకుండా చంపేస్తున్నాడు….పాలా…పాలు ఫుల్గా తాగుతాడు…”అంటూ కసిగా నా కళ్ళలోకి చూస్తూ మడ్డని ఆడించింది. ఇంకా నేను తట్టుకోలేక లేపి పైన కుర్చోపెట్టుకున్నాను. వొద్దు అన్నట్టుగా సైగ చేసింది. ఎం కాదు అన్నట్టుగా నేను కూడా సైగ చేశాను. “హ..బాబు కదులుతున్నాడు….హ చెప్పండి…నిద్ర రాలేదా రాత్రి మొత్తం….నా పరిస్థితి కూడా మీలాగే ఉంది….చిన్నోడు నిద్ర పోనివ్వలేదు రాత్రి మొత్తం…”అంది నేను సల్లు పట్టి నొక్కుతుంటే మత్తుగా. తన తొడలు వెడల్పు చేసి ఇద్దరి మధ్యకి చేతిని పోనిచి మడ్డ పట్టి తన పువ్వు దెగ్గరకు తేచి రాసాను పువ్వు మీద. తను మత్తుగా కళ్ళలోకి చూసింది. “మీరే మాట్లాడండి …మత్తుగా ఉంది…నాకు ….నిద్రవోస్తుంది….”అంది ఫోనులో. పువ్వు మీద గట్టిగ రాసేసరికి, .”స్స్స్స్ ..హ…”అంది. మల్లి వెంటనే తేరుకొని. “…..ఎం లేదు..మీరు నిద్ర రాలేదు అంటూ ఉంటె నాకు కూడా మూడ్ వొస్తుంది…”అని ఫోనులో అంటూ కాళిగా ఉన్న ఇంకో చేతిని వెనకకు తిప్పి నా మెడను పట్టుకుంది . “ఏంటి…..లేచిందా….ఛి..ఫొనె లో చేస్తారా….అబ్బ నిద్ర వొస్తుందండి…చెప్తే వినరు కదా….మల్లి నాకు మూడ్ వొస్తది….” అలా ఫోన్ లో అంటూ ఉంటె నాకు తిక్క రేగిపోయి మడ్డని కుచ్చాను పువ్వులోకి. అక్కడ అంకుల్ కూడా రేచిపోతున్నట్టుగా ఉన్నాడు మాటలతో,నేను కూడా కసేక్కిపోయి దేన్గడం స్టార్ట్ చేశాను సల్లు పట్టి, “స్స్స్…అబ్బ…చంపేస్తున్నారు….అమ్మో….వొద్దు….చిన్నగా….సల్లు చిన్నగా పిసకండి….గట్టిగ వొద్దు…..అలా దూర్చకు మొత్తం….నొప్పి….స్స్స్..అమ్మ….చెప్తే వినరు కదా…అమ్మో కాళ్ళు నొప్పులు పెడుతున్నాయి….చిన్నగా …దొరికితే చాలు దంచేస్తారు…ఎలా తట్టుకోవాలి ఈ దెబ్బలు….అమ్మ….చాలు….కావాలంటే వొంగో పెట్టి దేన్గండి.”అక్కడ మాట్లాడుతున్నట్టుగా చేస్తూ నాకు హింట్ ఇచింది. లింక్ తెగకుండా అలానే లేపుకేల్లి మిర్రర్ ముందు వొంగో పెట్టాను. తను అద్దంలో నన్ను కసిగా చూసింది. నడుము పట్టి కసిగా లాక్కొని మల్లి దేన్గడం స్టార్ట్ చేశాను “..స్స్స్స్..అబ్బ….చాలండి…..సరిపోలేదా….వెనక ఐతే చిన్నగా కొడతారు అనుకుంటే …ఇంత గట్టిగాన….నడుము ఇరగ కొడతార ఏంటి…..అమ్మో…హ…హ…అలాగే…అలాగే ..దంచు..దంచు….పర్లేదు…గట్టిగానే దంచు…..హ అవునండి….బాగా బల్సింది నా పూకు కి…..దంచండి…ఇంకా …ఇంకా….హ..అలా..అమ్మ….”అంటూ అద్దంలో నన్ను చూస్తూ. నిద్ర లేక అలసట వాళ్ళ ఏమో నాకు కూడా చివరకు వొచింది. అక్కడ అంకుల్ పరిస్థితి కూడా అలానే ఉన్నట్టుగా ఉంది. తనని కొంచెం లేపి నడుము గట్టిగ పట్టి చివరి దెబ్బలు స్టార్ట్ చేశాను
“హా …స్స్స్…హమ్మ….హమ్మ……చాలు ….చాలు…”అంటూ ఉంటె పిచికారి కొట్టాను పువ్వులో, తను కూడా తన రసాన్ని వొదిలేసి వోగార్స్తూ అద్దం పట్టుకొని నా కళ్ళలోకి మత్తుగా చూసింది. అక్కడ అంకుల్ కూడా కార్చేసినట్టుగా ఉన్నాడు. “తీరిందా…..”అంటూ నన్ను కళ్ళతో వెక్కిరిస్తూ అంకుల్ తో అంది ఫోనులో. అలాగే వీపు మీద పడిపోయాను తను కాసేపు అంకుల్ తో మాట్లాడి ఫోన్ పెట్టేసింది. మత్తుగా తల ఎత్తి అద్దంలో చూసాను.

 

TOP తెలుగు వంద బూతు సెక్స్ కథలు

The post చివరి రౌండ్ వొద్దా… appeared first on Hindi Sex Stories.

Categories